ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuustyössäoppimisjaksolla
Täydennyskoulutus
Yhdessä tekemällä – hanke
2010
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuustyössäoppimisjaksolla
A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus jaoppimisen arviointi
B. Oppimisen arvioinnin menetelmät
C. Opiskelijan osaamisen arviointi
D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen jaarviointi
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Suullinen palaute                                          1
Opiskelijalla on oikeus suulliseen palautteeseen
Suullinen palaute motivoi
Suullisen palautteen annossa opettajalta ja työpaikkaohjaajaltavaaditaan paitsi vuorovaikutustaitoja myös kykyä kuunnella jahavainnoida opiskelijan reaktioita
Suullinen palaute pohjautuu kaikkien osapuolten tietoihin, taitoihin jamotivaatioon osallistua siihen.
Suullisen palautteen antaminen tulee suunnitella huolellisesti esim.sopimalla palautekeskustelujen ajat ennakkoon.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
 Suullinen palaute                                    2
Suullisen palautteen perusvaatimus on arvioinnin ja palautteenluotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Palautteen ymmärtämistävoidaan tarkistaa mm. pyytämällä opiskelijaa kertomaansaamansa palaute omin sanoin.
 
Opiskelijan työssäoppimista tulee verrata tutkinnon osantavoitteisiin ja kriteereihin. Opiskelijalle annettava palaute ”ihankelpo suoritus” tai ”sinähän alat oppia”, ei yksistään riitä.Lausahdukset eivät anna opiskelijalle minkäänlaista kuvaahänen oppimisestaan tai käsitystä mitä hän jo osaa ja mitä tuleevielä oppia.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Palautetuokiot
Palautetuokiot ovat yhteisiä tapaamisia työpaikkaohjaajan, opettajien ja/taiopiskelijoiden välillä, jossa käydään läpi palautetta tehdyistä töistä jakeskustellaan työssäoppimisen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.Työssäoppimisjaksolla palautetuokiot toteutuvat usein opiskelijan jatyöpaikkaohjaajan välillä. On toivottavaa, että opettaja pääsee osallistumaanpalautekeskusteluihin muutaman kerran jakson pituudesta riippuen.
Työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja voi lähteä liikkeelle opiskelijoiden nostamistakysymyksistä ja ongelmista ja tukea opiskelijoiden kehittymistä. Toimivapalautetuokion perusta on se, että molemmat osapuolet valmistautuvatkeskusteluun. Tämän vuoksi palautekeskusteluille tulisi sopia oma aikansa,esim. kerran viikossa. Palautetuokio ei tarvitse kestoltaan olla pitkä, siinäkäydään läpi, mitä on opittu ja mitä vielä tulee oppia suhteessa työssäoppimisentavoitteisiin. Tämä ei pois sulje jatkuvaa palautetta ja oppimisen arviointiatyötehtävien lomassa. Tähän palautteeseen voidaan vielä palata suunnitelluissapalautetuokioissa.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Dialogi                                                          1
Dialogi on hyvää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua, joka edellyttää molemminpuolistaarvostusta. Arvostus rakentuu kyvystä tarkastella asiaa toisten näkökulmista ja hyväksyä nesubjektiivisesti tosina. Syntyäkseen dialogi edellyttää sisäistä turvallisuuden tunnetta.
Dialogi edellyttää dialogitaitoja osallistujilta:
Kyky käsitellä omia tunteitaan
Ehkä keskeisin dialogin taito on kyky käsitellä omia tunteitaan. Tämä tarkoittaaensimmäiseksi kykyä tunnistaa itsessä liikkuvat tunteet. Jos tällaista taitoa ei olekehittynyt, keskustelija reagoi keskusteluun voimakkaasti tunteella ja provosoituuvahvasti, mikä ei edistä rakentavaa keskustelua.
Kyky kuunnella
Tämä edellyttää harjoitettua taitoa hiljentää edes hetkeksi omat ajatuksensa siten, ettävoi tarkkaavaisesti kuunnella toista henkilöä. Ilman tätä taitoa ihminen herkästi kuuleeomat ennakkoluulonsa sen sijaan, että kuulisi mitä toinen ihminen sanoo. Kuunteluntaitoon liittyy taito esittää tarkentavia ja toista ihmistä rohkaisevia kysymyksiä.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Dialogi                                                          2
Kyky puhua
Tärkeä taito on myös kyetä ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Eduksi on puhua minä-muodossa, se edistää selkeyttä ja rehellistä ilmaisua, ts. puhua suoraan mitä ajatteleeja miksi. Puhumisen taitoon liittyy myös kyky ilmaista itsensä siten, että ei hyökkää,arvostele tai tuomitse muita. Tällaisen puhumisen taidon takana on tietenkin ajattelu:miten suhtaudun muihin, miten tärkeänä näen arvostuksen ihmisten välisissäsuhteissa, ja miten tietoisesti pyrin edistämään arvostusta.
Kyky nähdä taustalla vaikuttavia voimia
Dialogia käytetään yhdessä oppimisen ja oivaltamisen työkaluna. Kun keskustelussajokainen osallistuja tuo oman näkemyksensä asiasta tai tilanteesta, voidaankinoivaltaa, että käsiteltävä asia ei olekaan sellainen kuin vain yhden ihmisennäkökulmasta tarkasteltuna voisi luulla.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Oppimistehtävä 4
Mikä/mitkä edellä kuvatuista arviointimenetelmistäsoveltuvat työssäoppimisen arvioinnin menetelmiksi?
Anna opiskelijoille erikseen oppimisen (arviointia)palautetta näkemäsi videon perusteella.