valm_ppt_sisa.jpg
Yhteishaku/AMMATILLINENKOULUTUS
1
hakija_shutter_hires.JPG
valm_ppt_sisa.jpg
2
Yleinenkoulu-menestys
1–16 p.
Pääsy- jasoveltu-vuuskokeet
1–10 p.
Taito- jataideaineet
1–8 p.
Peruskoulupäättynytsamanavuonna
6 p.
Sukupuolenperusteella
0/2 p.
Ensimmäi-nenhakutoive
2 p.
Työ-kokemus,harjoittelutms.
1–3 p.
Ei ammatti-tai lukio-paikkaa
8 p.
Mistä saapisteitäammatilliseenkoulutukseen?
Opinnot,harras-tukset jalisänäytöt
1–3 p.
valm_ppt_sisa.jpg
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
1. Ei opiskelupaikkaa toisen asteenammatillisessa koulutuksessa tailukiossa
2. Haku järjestetään sinä vuonna, kun saapäättötodistuksen
3. Ammatillista koulutusta koskevastaensimmäisestä hakutoiveesta
3
8 p.
6 p.
2 p.
valm_ppt_sisa.jpg
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
4. Yleisestä koulumenestyksestä
Laske aritmeettinen keskiarvo seuraavistaoppiaineista:
4
 äidinkieli ja kirjallisuus
 toinen kotimainen kieli
 vieraat kielet
 uskonto tai elämän-katsomustieto
 historia
 yhteiskuntaoppi
 matematiikka
 fysiikka
 kemia
 biologia
 maantiede
 terveystieto
 liikunta
 musiikki
 kuvataide
 käsityö
 kotitalous
116 p.
Esimerkki omastakeskiarvosta:
7,67
Huom. Mukaan lasketaanmyös näihin aineisiinliittyvät valinnaisaineetemoaineen kanssakeskiarvona.
valm_ppt_sisa.jpg
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
KeskiarvoPisteet
5,50–5,741
5,75–5,992
6,00–6,243
6,25–6,494
6,50–6,745
6,75–6,996
7,00–7,247
7,25–7,498
KeskiarvoPisteet
7,50–7,749
7,75–7,9910
8,00–8,2411
8,25–8,4912
8,50–8,7413
8,75–8,9914
9,00–9,2415
9,25–10,0016
5
4. Yleisestä koulumenestyksestä
Esimerkki omista pisteistä:
Keskiarvo:
Pisteet:
7,67
9
valm_ppt_sisa.jpg
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
5. Taito- ja taideaineiden arvosanoista
Laske kolmen parhaan taito- ja taideaineenaritmeettinen keskiarvo.
6
Esimerkki omista arvosanoista:
KuvataideValinnainen kuvataideKeskiarvo
MusiikkiValinnainen musiikkiKeskiarvo
KäsityöValinnainen käsityöKeskiarvo
KotitalousValinnainen kotitalousKeskiarvo
LiikuntaValinnainen liikuntaKeskiarvo
Kolme parasta taito- ja taideainetta:
Kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo:
8
8
6
9
7
9
9
9
8,50
8,50
6,00
9,00
7,00
käsityö, kuvataide ja liikunta
8,67
18 p.
valm_ppt_sisa.jpg
Esimerkki omista pisteistä:
Keskiarvo:
Pisteet:
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
KeskiarvoPisteet
6,00–6,491
6,50–6,992
7,00–7,493
7,50–7,994
8,00–8,495
8,50–8,996
9,00–9,497
9,50–10,008
7
5. Taito- ja taideaineiden arvosanoista
8,67
6
Kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo
valm_ppt_sisa.jpg
Laske pisteesiammatillisiin opintoihin
6. Sukupuolen perusteella
Pisteitä saa, jos alle 30 % hakukohteen ensisijaisistahakijoista on samaa sukupuolta kuin hakija.
7. Mahdollisesta pääsy- taisoveltuvuuskokeesta
8. Aiemmista opinnoista, harrastuksista jalisänäytöistä
musiikki-, tanssi- ja liikunta-alan koulutuksiin
sirkusalan perustutkintoon
kuvallisen ilmaisun perustutkintoon
urheilijan ammatilliseen koulutukseen
8
110 p.
13 p.
0/2 p.
valm_ppt_sisa.jpg
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Joihinkin koulutuksiinjärjestetään pääsy- jasoveltuvuuskokeita.
Kokeisiin kutsutaan kaikkihakukelpoiset hakijat.
Hakija kutsutaan ylimmänhakutoiveen kokeisiin, ja samaatulosta käytetään kaikissavastaavissa hakukohteissa.
Kokeet voivat ollamonivaiheiset.
Kokeista voi saada 1–10pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeenpistemäärän perusteellavoidaan valita opiskelijaksiseuraaviin koulutuksiin:
käsi- ja taideteollisuusala
audiovisuaalinen viestintä
kuvallinen ilmaisu
tanssiala
musiikkiala
sirkusala
lennonjohto
liikunnanohjaus.
9
valm_ppt_sisa.jpg
Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi valita enintään 30prosenttia opiskelijoista pistemääristä riippumatta.
Perusteita harkintaan perustuvalle hakemiselle:
oppimisvaikeudet
sosiaaliset syyt
koulutodistusten puuttuminen
todistuksen vertailuvaikeudet.
Koulutuksen järjestäjä voi pitää oppimisvalmiuksiamittaavan kokeen, jonka tarkoituksena on selvittää,onko hakijalla riittävät edellytykset opiskeluun.
10