Tervetuloa
9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan
Aikataulu 2011
Elokuu
Ohjauskeskustelut alkavat
Syyskuu
Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämääntutustumiseen
Lokakuu
TET 17.10 - 28.10
Marraskuu
Suunnitelma tutustumiskäynneistä luokanvalvojalle
Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin alkavat
Sähköisen yhteishaun harjoitushaku
Joulukuu
Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin jatkuvat
Sähköisen yhteishaun harjoitushaku
Aikataulu 2012
Tammikuu
Opotunnit päättyvät
Ohjauskeskustelut jatkuvat
Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa
Helmikuu
Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa
Maaliskuu
27.2.-16.3.2012 yhteishaku lukioihin jaammatillisiin oppilaitoksiin
Vanhempainilta 7.3.2012 klo 15.00-20.00
Huhtikuu
Mahdolliset valintakokeet ovat 23.4.-25.5.2012
Kesäkuu
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 14.6.2012
opiskelupaikan varmistaminen viimeistään 28.6.2012
Lisäopetukseen hakeutuminen (10.lk)
Yhteishaku
Yhteishaussa käytetään hakulomaketta, jossa voit ilmoittaaenintään viisi hakutoivetta. Ilmoittamasi hakujärjestys onsitova, etkä voi sitä hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa.
Hakulomake täytetään nettihakupalvelusivustolla(www.haenyt.fi) ja hakuun liittyviä koulutusoppaita saatkoululta, mutta myös työvoimatoimistoista ja kirjastoista.
Täytä yhteishaun hakulomake ja tarvittaessa joustavanvalinnan lomake sekä lukion ainevalintakortti.
lue tarkasti täyttöohjeet
henkilö- ja osoitetietosi
kirjoita hakutoiveesi: oppilaitoksen virallinen nimi sekä linja huolella
vain ammatillisiin soveltuvuuskokeisiin osallistuva täyttää arvosanaruudutvälitodistuksen mukaan (tarkistettava)
henkilötunnusta voi käyttää vai kerran
Yhteishaku 2012
Hakulomake kirjoitetaan koulussa (sähköinenyhteishaku) tai huoltajan toivomalla tavalla
Yhteishaussa haetaan toisen asteen koulutuksenweb-hakulomakkeella
Hakulomakkeeseen merkitään viisi hakutoivettapääsytoivomusten mukaisessa järjestyksessä
Hakutoivejärjestystä ei voi myöhemmin muuttaa
Hakutoiveista valinta toteutuu ensimmäiseenkeskiarvo- tai pisterajan ylittäväänhakuvaihtoehdon oppilaitokseen
Lukiot
Helsingissä on 39 lukiota
Lukioista 30 on suomenkielisiä, neljäruotsinkielisiä, Rudolf Steiner -koulussaopetuskielenä on suomi ja ruotsi.
Kuudessa lukiossa opetus annetaankokonaan tai osittain vieraalla kielellä
Noin puolet lukioista on kaupungin koulujaja puolet yksityisiä tai valtion omistamia.
Ammatilliset oppilaitokset
Helsingissä voi suorittaa ammatillisenperustutkinnon 16 oppilaitoksessa, joistayksi on ruotsinkielinen. Osa oppilaitoksistaon Helsingin kaupungin omistamia, osayksityisiä tai säätiöiden ylläpitämiä. Joillakinoppilaitoksilla on useita, eri puolillaHelsinkiä sijaitsevia toimipisteitä
Lukion hakuperusteita
Lukioon hakeudutaan lukuaineidenkeskiarvon perusteella
Helsingissä lukioon hyväksyttävänopiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee ollavähintään 7,00
Min = 7,00 (Apollon yhteiskoulu)
Max = 9,33 (Ressun lukio)
Erityistehtävän saaneiden lukioidenhakuperusteet (Opiskelija voi halutessaan jättää pois opinto-ohjelmastaan enintään kahdeksan valtakunnallisen tuntijaon mukaistapakollista kurssia. Lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseistaon kuitenkin suoritettava vähintään puolet.)
Opiskelijaksi ottaminen lukuaineidenkeskiarvon perusteella > lukio
Opiskelijat otetaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavienarvosanojen sadasosan tarkkuudella lasketun aritmeettisenkeskiarvon osoittamassa järjestyksessä:
äidinkieli ja kirjallisuus
toinen kotimainen kieli
vieraat kielet
uskonto tai elämänkatsomustieto
historia
yhteiskuntaoppi
matematiikka
fysiikka
kemia
biologia
terveystieto
maantiede
Tarkennuksia hakuehtoihin
Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa
huomioon :
hakutoivejärjestys
seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus,toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto,historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiiikka, kemia, biologia,terveystieto, maantiede, liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide.
 
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaansattumanvaraisessa järjestyksessä. 
 
Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan määrätä etukäteen alarajankäytettävälle keskiarvolle.
Ammatillisten oppilaitostenhakuperusteita
Valintapisteitä saa seuraavista tekijöistä
Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo  0 – 16.p
Painotettavat arvosanat (kolmen parhaan arvosanankeskiarvo), (LI,KU,TS,TN,KO,MU) 0 – 8.p
Perusopetuksen suorittaminen 3.p
Hakutoiveet 0, 1 tai 3.p
Sukupuoli 0 tai 2.p
(Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 1 – 10.p)
Min = 17.00 (Helsingin Tekniikan alan oppilaitos,kone- ja metallialan perustutkinto, pk )
Max = 36.00 (Helsingin Palvelualojen oppilaitos,kauneudenhoitoala perustutkinto,pk )
PERUSOPETUS
AMMATILLISET OPINNOT
Pisteet
 (esim.  23p.)
Sisäänpääsytestit jasoveltuvuuskokeet
(pisteet + max. 10 p.)
Tarkennuksia hakuehtoihin AOL
Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen em.
tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman
pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti:
hakutoivejärjestys
mahdollisen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä
yleinen koulumenestys
seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli jakirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto taielämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka,fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.
Valinta koulutusohjelmaan
Pääsääntönä on, että opiskelijat valitaan perustutkintoon, mutta opiskelijat voidaan ottaa seuraavienammatillisten perustutkintojen osalta myös suoraan koulutusohjelmaan:
Maatalousalan perustutkinto: turkistalouden koulutusohjelma, eläintenhoidon koulutusohjelma
Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma, metsäkoneasennuksen koulutusohjelma
Painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma, painotekniikan koulutusohjelma
Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma
Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma, kivialan koulutusohjelma
Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan koulutusohjelma
Merenkulkualan perustutkinto: sähkökäytön koulutusohjelma
Liiketalouden perustutkinto: tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma
Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen koulutusohjelma, matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujenkoulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon koulutusohjelma
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto: tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma,  ympäristönsuunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: vaatetuksen koulutusohjelma, tekstiilitekniikan koulutusohjelma,tekstiilihuollon koulutusohjelma, jalkinealan koulutusohjelma
Puutarhatalouden perustutkinto: viheralan koulutusohjelma
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto; graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma,valokuvauksen koulutusohjelma
Musiikkialan perustutkinto; musiikin koulutusohjelma, musiikkiteknologian koulutusohjelma, pianonvirityksenkoulutusohjelma
Sisäänpääsytestit (lukiot)
Lukioista esimerkiksi Sibelius-lukionmusiikkilinjalle ja Kuvataidelukioon onpääsykoe
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet(ammatilliset oppilaitokset)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Tanssialan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Lennonjohdon perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Hammastekniikan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
(Liiketalouden pt ja tietojenkäsittelyn pt)
Opiskelijaksi ottaminen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen
      tehdään myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tulosten sekä lajiliittojen
      lausuntojen perusteella
Pääsy- tai soveltuvuuskokeessa yhden pisteen saaneita ei valita
      koulutukseen, vaikka yhteispistemäärä sitä muuten edellyttäisi.
Tutustumiskäynnit
Oppilaalla on mahdollisuus tutustua kolmeenAOL:n tai lukioon koulupäivän aikana > eikokeiden aikana.
Oppilaitokset tarjoavat tutustumiseen myös ilta-aikoja > vanhemmille omat tilaisuudet
Tutustumissuunnitelma on laadittava etukäteen javanhempien on ilmoitettava muutoksista LV:lle.Suunnitelma palautetaan opolle 30.11.
Lisää tietoa…
opiskelijaksi.net
www.mol.fi/avo > ammattitiedot