OKM_1a
Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaKuinka rajata ja määritellä TKI-opintopisteet?29.11.2010Kaisu Piiroinen
OKM_1
Keskustelun taustaksi
OKM:n Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- jainnovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä muistio maaliskuussa2010
Tuloksellisuusmittarit sopimuskaudelle 2010-2012
Kota-Amkota-seminaarissa esiin tullut tki-opintopisteidenrajaamisongelma
OKM_1
Tilastokeskuksen tk-määritelmä
TK-hankkeessa suoritetuiksi opintopisteiksi lasketaan kaikki ne opintopisteet,jotka ovat syntyneet sellaisissa työelämän tutkimiseen taikehittämiseentarkoitetuissa sisäisissä tai ulkopuolisella rahoituksellatoimivissa hankkeissa tai toimeksiannoissa, jotka täyttävät Tilastokeskuksenmääritelmän.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (TK) tarkoitetaan systemaattistatoimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellustenlöytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotainoleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetäänperustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotyö voi olla ulkopuolisella rahoituksellatoimivaan projektiin liittyvä tai sitten työelämältä tullut toimeksiantokehittämishankkeesta, joka on nivottu opiskelijan koulutusohjelmaan.
OKM_1
Ammattikorkeakouluissa suoritetut tki-opintopisteet
OKM_1
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoimintainnovaatiojärjestelmässä
Toimenpide-ehdotukset
– Hyödyntämisen alakohtaisia erityistarpeita: Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa
vahvistetaan erityisesti palveluihin ja palvelujen tuotantoon kohdistuvaa TKI-toimintaa
(esimerkiksi kaupallisen alan ja sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminta PK-sektorin ja alueen
julkisten palvelujen hyväksi). Myös tekniikassa TKI-toiminnan vaikuttavuutta parannetaan
mm. korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen myötä.
– Vuorovaikutuksen lisääminen: Ammattikorkeakoulut vahvistavat kumppanuuksiaan
strategisesti yhteistyötahojen kanssa siten, että yhteistyö on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja
kaikkia kumppaneita hyödyttävää. Sidosryhmät viestivät entistä paremmin tarpeistaan
ammattikorkeakoulujen suuntaan (ns. asiakas-, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä TKI-toimintaa
lisätään). Ammattikorkeakoulut toimivat entistä suunnitelmallisemmin alueellisesti tiedon ja
teknologian siirtäjinä / välittäjäorganisaatioina.
–– Ammattikorkeakouluopintojen ja TKI-toiminnan hyödyt opiskelijoille ja alueella asuville
ihmisille tehdään entistä selkeämmin näkyvämmiksi ympäristölle. Koulutuksessa ja TKItoiminnassa
syntyvää uutta tietoa välitetään entistä paremmin korkeakoulua ympäröivään
yhteiskuntaan.
– Hyödyntämisen ja vaikuttavuuden kehittäminen: Ammattikorkeakoulut tekevät
hanketoimintaa koskevan yhteisen rekisterin ja internet-sivuston soveltuvin osin yhteistyössä
yliopistojen innovaatioverkoston kanssa.
OKM_1
ARENEn vastaus työryhmäesitykseen
Yhteenvetona ARENE toteaa, että pääosin työryhmän esityksetammattikorkeakoulujen TKItoiminnan kehittämiseksi ovatkannatettavia ja esittää niiden pikaista saattamista käytännön toimiksi.
Keskeisimpinä korostamme ammattikorkeakoulujen TKI-perusrahoituksen pikaista ratkaisemista,alueellisen TKI-yhteistyönvahvistamista myös korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisenkeinoin, henkilöstön TKI-osaamisen edelleen vahvistamista jamonipuolistamista sekä ammattikorkeakoulujen tasavertaista kohteluakilpaillun julkisen TKI-rahoituksen hakijoina.
OKM_1
OKM_1
Kysymyksiä ammattikorkeakouluille
Kirjaustaso? Opintopiste, opintojakso, opintokokonaisuus,koulutusohjelma? Mille tasolle pilkkominen on realististista?