Yrityksen verotus
AB20A0200 Rahoituksen perusteet
Tiia Tynys 0330274
Tuloverotus
Arvonlisäveron ohella merkittävin verotulojen lähde:
1/3 valtion verokertymästä
Lähtökohtaisesti kaikki oikeushenkilöt ja luonnollisethenkilöt ovat verovelvollisia
Periaatteessa Suomen verotusvalta kohdistuu kaikkiinniihin, jotka asuvat täällä tai saavat täältä tuloa
Eräät julkisoikeudelliset sekä yleishyödylliset yhteisöt onvapautettu tuloverotuksesta osittain tai kokonaan
Kokonaan vapautettuja esim. Suomen Pankki, Helsingin yliopisto,Finnvera Oyj, KELA
Osittain verovelvollisia ovat mm. valtio, kunnat, seurakunnatsekä yleishyödylliset yhteisöt
Yrityksen verotus
2
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Tulolajit
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulot jaetaan tulon luonteenperusteella ansio- ja pääomatuloihin
Nk. eriytetty tuloverojärjestelmä on ollut Suomessa voimassa vuodesta1993
Pääomatulojen verotus on suhteellista, verokanta 28%
Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti: mitä suuremmat tulot, sitäsuurempi veroprosentti
Ansiotulojen verotus on Suomessa kireää
Valtiovarainministeriön verotyöryhmässä valmistellaan seuraavaasuurta veroremonttia, esitys annettaneen 2011
Verotyöryhmä ottanee kantaa ansio- ja pääomatulojen väliseen ”kuiluun”
Yrityksen verotus
3
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Tulolähteet
Tulolähteet jaetaan elinkeinotulon, maataloustulon jahenkilökohtaisen tulon tulolähteisiin
EVL= laki elinkeinotulon verottamisesta
MVL= maatilatalouden tuloverolaki
TVL = tuloverolaki
Tulolähdejako ei riipu yritysmuodosta, vaan kaikilla verovelvollisillavoi olla kaikki kolme tulolähdettä
Tulolähteitä on käsiteltävä verotuksessa erikseen eikä niiden tulojavoi yhdistää
Toisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää toisen voitosta
Tulolähteiden tuloslaskentaan sovelletaan erityisiä, toisistaanpoikkeavia säännöksiä  siksi erottelu
Yrityksen verotus
4
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
 
Elinkeinonharjoittajan verotus
Jos yrittäjä ei perusta elinkeinotoimintaa varten yhtiötä, häntäverotetaan liike- ja ammattitoiminnan tulosta yksityisenäelinkeinonharjoittajana
Yritystulo verotetaan suoraan hänen omana tulonaan...
...mutta vero-oikeudellisesti elinkeinotoiminta on yrittäjän muustatoiminnasta erillinen tulolähde, jonka tulos lasketaan EVL:n mukaa
Liikkeen tulot on kirjanpidollisesti pidettävä erilläänhenkilökohtaisista tuloista
Verotuksessa  yritystulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloonyrityksen nettovarallisuuden perusteella
Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän muihin pääomatuloihin (normaali 28%:n vero)
Ansiotulo-osuus lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin
ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisestikirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella
Jos yksityisliike on puolisoiden yhteinen, sekä ansio- että pääomatulo-osuudet jaetaan suhteessa 50/50 (ellei poikkeusta esitetä)
Yrityksen verotus
5
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Avoimen yhtiön jakommandiittiyhtiön verotus
Ovat tuloverolain terminologian mukaan elinkeinoyhtymiä
Tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona
Koska elinkeinoyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen vaanlaskentasubjekti
Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan osakkaille verotettavaksi erikseenpääoma- ja ansiotulona (kuten yksityisliikkeessä)
Tulo-osuudet jaetaan yhtiömiehille yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla(esim. pääoma- tai työpanosten suhteessa)
Osakkaan osuutta elinkeinoyhtymän tulosta verotetaan tulonsyntyessä
Verotukseen ei vaikuta, nostetaanko voitto-osuutta yhtiöstä vai ei
 ei kahdenkertaista verotusta
Tappiollinen tulos voidaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikanayhtymän verotettavasta tulosta sitä mukaa, kun tuloa kertyy
Yrityksen verotus
6
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Osakeyhtiön verotus
Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen
Vastaa itsenäisesti sille määrätyistä veroista
Tappio vahvistetaan osakeyhtiölle
Saadaan vähentää samassa tulolähteessä 10 seuraavan vuodenvoitoista
Voi olla elinkeinotoiminnan, maatalouden jahenkilökohtaisen toiminnan tulolähteet (kuten muillakinverovelvollisilla)
Verotus on suhteellista, eikä sen tuloa jaeta ansio- japääomatuloihin
Suomen yhteisöverokanta 26% (vuoden 2005 alusta lähtien),aikaisemmin 29%
Tätä voidaan pitää kansainvälisesti kilpailukykyisenä tasona
Yrityksen verotus
7
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Yksityishenkilön saamat osingot
Vuoden 2005 alusta Suomessa luovuttiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä
 osinkoverotus tuli osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin
Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta  70 % verotetaanpääomatulona ja 30% on verovapaata tuloa
Koska pääomatulon verokanta on 28 %, osingonsaaja joutuu maksamaansaamastaan osingosta veroa 19,6 %. Kun laskelmaan otetaan mukaanyhtiövero, päädytään 40,5%:iin
yhtiön bruttovoitto......................................100
yhtiövero 26%...........................................26
yhtiön nettovoitto.......................................74
jaettu osinko..............................................74
osingon veronalainen osuus (70%)...........51,8
pääomatulovero 28% ...............................14,5
Σ verot
yhtiön maksama vero.................................26
osakkaan maksama vero..........................14,5
yhteensä.....................................................40,5
Yrityksen verotus
8
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Yksityishenkilön saamat osingot
Listaamattomasta yhtiöstä maksettu osinko jaetaan verotettavaksiansio- ja pääomatulona yrityksen nettovarallisuuteen perustuvanosakkeen matemaattisen arvon perusteella.
Osinkotulosta verovapaata on määrä, joka vastaa 9 %:n vuotuistatuottoa osakkeiden matemaattiselle arvolle
Jos 9 %:n tuoton mukaan määritetty osinko ylittää osakkaalla 90 000euroa, ylimenevästä osasta verotetaan 70 % pääomatulona, Loput 30 %on verovapaata
Osakkeen matemaattinen arvo
=yhtiön nettovarojen määrää yhtä osaketta kohden. Lasketaanvaltiovarainministeriön liikeosakkeen verotusarvosta antamanasetuksen mukaisesti
Jos osinko ylittää 9 % (matemaattisesta arvosta), 70% ylimenevästätulosta verotetaan ansiotulona. Loput 30 % verovapaata tuloa
Yrityksen verotus
9
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Yksityishenkilön saamat osingot
Esimerkki:
Herra Hakkarainen omistaa julkisesti noteeraamattoman Hakkis Oy:n kokoosakekannan.
Hakkis Oy päätti keväällä 2009 jakaa omistajalleen 150 000 euron osingon.
Yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo on 1,5 m€
Kuinka paljon osingosta on
a) verovapaata osinkoa
b) pääomatulona verotettavaa osinkoa
c) ansiotulona verotettavaa osinkoa?
a) verovapaata on maksimimäärä 90 000 €
(koska 0,09x1 500 000= 135 000>90 000)
b) pääomatulo-osinkoa 0,7 x (135 000 € - 90 000 €)= 45 000 €
c) ansiotulo-osinkoa 0,7 x (150 000€ -135 000 €)= 10 500 €
Yrityksen verotus
10
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Elinkeinoyhtymien saamat osingot
Osakkeista saadut osingot ovat kokonaisuudessaan yhtiönelinkeinotoiminnan tuloa
Yhtymän osakkaiden tuloina verotettavaksi jaetuista tulo-osuuksistavähennetään se osa osuuksiin sisältyvästä osinkotulosta, joka osakkaanverotusta koskevien säännösten mukaan on verovapaata tuloa
Säännöksen tavoitteena on verottaa osinkotuloa samoin kuin jos yhtymänosakas olisi suoraan saanut kyseisen elinkeinotulona käsiteltävän osinkotulon
Jos osingon verovapaata osuutta ei voida kokonaan vähentää osakkaantulo-osuudesta, vähentämättä jäänyt määrä vähennetään samanelinkeinoyhtymän saman tulolähteen tulo-osuudesta 10 seuraavanverovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy
Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvista osakkeista saatuja osinkoja  eioteta huomioon yhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tuloa laskettaessa
 Osinko jaetaan suoraan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksienmukaan, joka heillä on yhtymän tuloon
Yrityksen verotus
11
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Yhteisöjen saamat osingot
Yhteisöjen saamat osingot ovat pääsääntöisesti verovapaita
Säädöksellä pyritään välttämään ketjuverotusta
Poikkeuksena ovat listaamattoman yhtiön listayhtiöltä saamatosingot
Julkisesti noteeratun yhtiön listaamattomalle yhtiölle jakamastaosingosta 75% on saajayhtiön veronalaista tuloa, jos osingonsaajanaoleva listaamaton yhtiö ei omista välittömästi vähintään 10%:a osinkoajakavan yhtiön pääomasta
 poikkeussäännöllä pyritään estämään pörssiosinkojenkierrättäminen väliyhtiön kautta
75-prosenttisesti veronalaista tuloa ovat myössijoitusomaisuusosakkeille maksetut osingot sekä EU:n ulkopuolellasijaitsevalta yhtiöltä saadut osingot
Yrityksen verotus
12
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Osuuskunnan verotus
Osuuskuntaa verotetaan itsenäisenä verovelvollisena yhteisöä koskeviensäännösten mukaan.
Verokanta 26% (sama kuin osakeyhtiöllä)
Osuuskunnalla voi olla elinkeinotoiminnan, maatalouden jahenkilökohtaisen toiminnan tulolähteet (kuten muillakin verovelvollisilla)
Osuuskunnan veronalaiseksi tuloksi ei lueta osuuskunnanpääomasijoituksena saamia tuloja
=osuuspääomaa, lisä- tai sijoitusosuuksia
Osuuskunnan jakama ylijäämänpalautus on osuuskunnalle kokonaanvähennyskelpoista, mikäli jakoperusteena ovat osuuskunnan ostot, myynnittai muut niihin rinnastettavat suoritukset
Yrityksen verotus
13
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Osuuskunnan jäsenen verotus
Osuuskuntaan maksettu osuusmaksu tai muu oman pääoman ehtoinensijoitus ei ole vähennyskelpoinen meno osuuskunnan jäsenen verotuksessa
Jäsenen verovapaata tuloa on ylijäämänpalautus ostohyvityksenä,bonuksena tai vastaavana suorituksena, mikäli kyseessä onkulutusosuuskunta, jossa ylijäämänpalautus jaetaan jäsenille heidäntekemiensä yksityistalouden ostojen perusteella.
Ylijäämänpalautus on kuitenkin veronalaista tuloa, mikäli hankinnat liittyvättulonhankkimistoimintaan.
Osuuskunnan maksama osuuspääoman korko (vrt. osinko)
saajalle 1 500 euroon asti verovapaata tuloa. Em. määrän ylittävästä korosta 70% on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa
Yrityksen verotus
14
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Arvonlisäverotus
Yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujenkulutukseen
Muodostaa reilun 1/3:n valtion verokertymästä
Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu tuotteen tai palvelunlopullisen kuluttajan maksettavaksi
Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset (sisällyttävät veron määränmyyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle)
Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneestamyynnistä
Veron kertaantuminen estetään vähennysoikeudella
Arvonlisäveron soveltaminen on EU-jäsenyyden edellytys
Laajapohjaista arvonlisäverojärjestelmää sovelletaan lähes kaikissa EuroopanOECD-maissa
Yleinen arvonlisäverokanta  Suomessa on tällä hetkellä 22 prosenttia
Lisäksi käytössä kaksi alennettua verokantaa
8% (esim. kirjat, lääkkeet,parturi- ja kampaamopalvelut, kulttuuri- javiihdetilaisuuksien pääsymaksut)
12 % (elintarvikkeet ja rehuaineet)
Yrityksen verotus
15
AB20A0200 Rahoituksenperusteet
Arvonlisäverotus
Arvonlisäverotuksessa, kuten muussakin kulutusverotuksessa,noudatetaan ns. kulutusmaaperiaatetta
Vero kannetaan siinä maassa, jossa hyödyke kulutetaan
Koska kansainvälisessä kaupassa hyödyke myydään ja kulutetaan erimaassa, on vienti verovapaata ja tuonti verollista
Arvonlisäverolain ulkopuolelle on jätetty mm. terveyden- jasairaanhoito, sosiaalihuolto, ammatillinen koulutus, rahoitus- javakuutuspalvelut, julkinen esiintyminen sekä tilatut sanoma- jaaikakauslehdet
Liikevaihdon ollessa alle 8 500 euroa koko liikevaihto onarvonlisäverotuksessa verovapaata
Liikevaihdon ylittäessä tämän määrän arvonlisävero kasvaa liukuvastitäyteen määrään vuosiliikevaihdon ollessa 22 500 euroa
Yrityksen verotus
16
AB20A0200 Rahoituksenperusteet