PR_pun
AJATUSHAUTOMOILLAkohti yleiskokousta
TOTEUTUSAIKA HELMI-HUHTIKUU 2013
Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku
PR_pun
 
 
Ajatushautomoissa pohditaan Suomen Punaisen Ristin toiminnan tulevaisuuden painotuk-
sia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan sekä järjestön sisäisiä kehittämistarpeita.
Ajatushautomoiden tulokset määrittävät osaltaan Turun yleiskokouksessa hyväksyttävän
toimintalinjauksen sisältöä ja kehittämisalueita
Ajatushautomoiden teemat perustuvat:
1.Järjestössä toteutettujen sisäisten kyselyiden tuloksiin
Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely 2012,  jossa kartoitettiin vapaaehtoistenkokemuksia saamaansa tukeen vapaaehtoistoiminnan eri vaiheissa. Kyselyyn vastasi3124 henkilöä.
Strategiamittaus  2012,  jossa selvitettiin miten SPR:n Toimintalinjauksen 2011-2014tavoitteet ovat toteutuneet tähän mennessä sekä miten toimintaa tulisi kehittää.Kyselyyn vastasi 160 henkilöä.
2.Järjestön ulkopuolisiin selvityksiin ja tutkimustuloksiin
Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelma 26/2012, Taloustutkimuksenhyväntekeväisyys 2012 –selvitys,  Nuorisobarometri 2012, Henrietta Grönlundinvapaaehtoisuutta käsittelevä väitöskirja jne.
Ajatushautomot ja niiden rooli Turun yleiskokoukseen 2014valmistautumisessa
Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku
PR_pun
 
1.Meidän tulee vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymistä arjessa
 
2.Meidän tulee olla valmiina auttamaan kriiseissä ja onnettomuuksissapaikallisesti ja alueellisesti
3.Suomen Punaisen Ristin tulee edistää rohkeammin inhimillisiä arvoja jaauttamismieltä yhteiskunnassa ja järjestössä
4.Tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta on luovaa, joustavaa ja kiinnostavaa
5.Jokaisella vapaaehtoisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus saadatarvitsemaansa tukea ja ohjausta palkatulta työntekijältä
6.Punaisen Ristin tulee lisätä osallisuuden tunnetta javaikutusmahdollisuutta järjestön sisällä
Väittämät
Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku
PR_pun
Eteneminen kohti uutta strategiaa
Syksy 2012
Taustaselvitykset ja kyselyt käynnistyivät
Kevät 2013
Turun yleiskokousvalmistelujen prosessikuvaus hallitukselle hyväksyttäväksi
Tiedonkeruu & ajatushautomoiden toteutukset
Sisäinen ja ulkoinen analyysi
Syksy 2013
Strategiatyöskentely käynnistyy. Hallitus aloittaa toimintalinjauksen työstämisen
Osastojen yleiskokousedustajien määrän määräytyminen 31.12.2013
Kevät 2014
Hallituksen virallinen ilmoitus kokousajasta ja paikasta (10.2 mennessä)
Toimintalinjausluonnos järjestökäsittelyyn
Kokousedustajien järjestökoulutukset
Hallitus kutsuu vaalitoimikunnan koolle (helmikuun loppuun mennessä)
Osastot ja piirit käsittelevät toimintalinjauksen luonnosta ja toimittavat omatmuutosehdotuksensa
Aloitteet (12.4.2014 mennessä) ja ehdokkaat (26.4.2014 mennessä)
Yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014
Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku
PR_pun
 
 
Ajatushautomon materiaalit (väittämät sekä vastauslomake) löytyvät
1.Mihin väittämään vastattiin?
2.Mitä toimenpiteitä tulee järjestössä tehdä väittämän suhteen?
3.Kenen tulee tehdä; mitkä ovat osaston, piirin ja keskustoimiston roolittoimenpiteiden toteutuksessa?
4.Muuta huomioon otettavaa / kommentoitavaa?
Kysymykset