KODIN JA KOULUN PÄIVÄ27.9.2013
Rehtorin aamukaffe –tilaisuus;
Arjen hyvinvoinnin tukeminen kodin ja koulun yhteistyönä
kuva
Koululaisen arjen hyvinvointi
Kehityksen osa-alueet (KT Maija-Liisa Linnilä)
kuva
kieli, muisti, hahmotus
motivaatio, tarkkaavaisuus,itsesäätely, toiminnan ohjaus
aistit, motoriikka,
terveydentila
temperamentti,
tunnetaidot,
itsetunto,
Tiedollisetvalmiudet
Fyysisetvalmiudet
KEHITYS
Sosiaalisetvalmiudet
”Viime vuosikymmeninä hyvinvointi on lisääntynyt”
Samaan aikaan osalla lapsista ja lapsiperheistä pahoinvointi onlisääntynyt.
Pienelle osalle pahoinvointi on kasautunut.
Vanhemmuus; samanaikainen vastuu toimeentulosta sekähoidosta ja kasvatuksesta
Arjen tasapainoilua ajankäytössä ja jaksamisessa – ei onnistuta
Vanhempien keskinäinen suhde heijastuu vanhemmuuteen sekälasten hyvinvointiin
Vanhempien keskinäiset riidat
Arjen iloista ja murheista muodostuu lasten vanhempienvuorovaikutus
Riidat koskevat terveyttä ja hyvinvointia; syöminen, peseytyminen,nukkuminen, pukeutuminen, pelaaminen, kotityöt
Mitkä asiat rikkovat hyvinvointia?
kuva
”Viime vuosikymmeninä hyvinvointi on lisääntynyt”
Samaan aikaan osalla lapsista ja lapsiperheistä pahoinvointi onlisääntynyt.
Pienelle osalle pahoinvointi on kasautunut.
Oppimäärän käsittelemiseen ei ole riittävästi aikaa
tasapainoilua ajankäytössä ja jaksamisessa – ei onnistuta
Opettajan ja huoltajien keskinäinen luottamus puuttuu
Toisen osapuolen ratkaisujen kyseenalaistaminen
Arjen iloista ja murheista muodostuu oppilaan ja opettajanvuorovaikutus
Riidat koskevat työskentelyä, sitoutumista ja käyttäytymistä
Mitkä asiat rikkovat hyvinvointia?
kuva
Aika
Ajankäytön suunnittelu – kiireettömyys, priorisointi ”enemmänlaatua kuin määrää”
Keskinäinen luottamus ja kunnioitus
Asiantuntemuksen tunnustaminen – kasvatuskumppanuus;
”Kasvun ja kehityksen asiantuntemus on vanhemmilla. Oppimisenasiantuntemus on koululla. Yhteistoiminnassa ja keskinäisessävuorovaikutuksessa kummankin osapuolen asiantuntemuskasvaa.”
Arjen ilot ja murheet
Yhteiset jutteluhetket lasten kanssa – yksilölliset kohtaamiset(esim. ruokailutilanteet, oleskeluhetket)
Toiminnallinen ja aktiivinen yhdessäolo;
Tutkimustieto:
-passiivinen yhdessäolo lisää riitelyn ja kurinpidon mahdollisuutta
-aktiivinen yhdessäolo vähentää esimerkiksi ”kurituksen” käyttöä,kurinpidon tarvetta
Mitkä asiat tukevat hyvinvointia?
kuva
Lähde; Terve koululainen
Liikunnan myönteiset vaikutukset oppimiselle
Fyysinen hyvinvointi
Lihasten ja luuston kehitys
Hengitys ja verenkiertoelimistön kehitys
Painonhallinta
Sairauksien ennaltaehkäisy – sairauksien hoito
Psyykkinen hyvinvointi
Myönteisiä fyysisiä kokemuksia
Terveempi itsetunto
Myönteinen minäkuva
Tunteiden ilmaisu on helpompaa
Stressitaso laskee – kyky sietää stressiä kasvaa
Vähemmän masennusoireita ja ahdistuneisuutta
Sosiaalinen hyvinvointi
Paremmat vuorovaikutustaidot
Empatiakyky
Sääntöjen noudattaminen, niiden rikkomisen sijaan
Liikunta ja hyvinvointi
kuva
Lähde; Terve koululainen
Liikunnan myönteiset vaikutukset oppimiselle
Oppiminen
Parempi tarkkavaisuus
Parempi keskittymiskyky
Parempi muisti
Aistit kehittyvät, siksi kyky yhdistellä aistien kauttasaatua informaatiota paranee
Parempi hahmotuskyky
Paremmat kielelliset ja matemaattiset valmiudet