Logo_R230 G15 B40
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinninpolitiikkaohjelmaLapsen oikeudet -kampanja
Elokuu 2009
pariskunta.jpg
pariskunta.jpg
pariskunta.jpg
pariskunta.jpg
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
1.JOHDANTO 3
2.YHTEENVETO  4
3.YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN TUNNETTUUS  5
4.YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ  7
5.TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINEN JAOSALLISTUMINEN MALLIKKAASTI SUOMESSA 11
6.TUTKIMUSMENETELMÄ15
|  27.8.2009  |
2
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Hieman yli puolet suomalaisista on kuullut puhuttavan YK:n lapsenoikeuksien sopimuksesta. Edellisestä tutkimuskerrasta sopimuksentunteminen on kasvanut hieman, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.Näin ollen sopimuksen tunnettuuden parantamisessa on vielä tekemistä.Koska sopimuksen tunteminen on heikointa nuorten (15–24-vuotiaiden)vastaajien sekä miesten keskuudessa, tunnettuuden parantamisessakannattaa keskittyä erityisesti näihin ryhmiin.
Kuten edellisellä tutkimuskerralla, vastaajat ovat melko yksimielisiä YK:nlapsen oikeuksien sopimukseen sisältyvistä asioista.
Suomalaiset arvostavat lasten ja nuorten mielipiteitä, ja ovat sitä mieltä, ettälasten ja nuorten mielipiteet tulisi ottaa heitä itseään koskevassapäätöksenteossa entistä paremmin huomioon. Kuitenkaan enemmistö ei olevielä valmis laskemaan kuntavaalien äänestysikärajaa, vaikkakin edellisestätutkimuskerrasta halukkuus laskea kuntavaalien äänestysikärajaa onlaskenut.
|  27.8.2009  |
3
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN TUNNETTUUS
Kaikille vastaajille (n=1021) kerrottiin, että pääministeri Matti Vanhasentoisen hallituksen ohjelmaan sisältyy Lasten, nuorten ja perheidenhyvinvoinnin politiikkaohjelma, jonka tehtävänä on edistää YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin:
”Oletteko kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta?”
Kuten tuloksista nähdään (ks. seuraavan sivun kuvio), 56 % suomalaisistaon kuullut puhuttavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Prosenttilukuon hieman suurempi kuin viime vuoden tutkimuksessa, mutta ei erityisen iso,eli mitään mullistavaa muutosta asiassa ei ole tapahtunut.
Naiset ovat kuulleet miehiä yleisemmin YK:n lapsen oikeuksiensopimuksesta. 50–64-vuotiaat puolestaan ovat kuulleet sopimuksestayleisemmin kuin tätä nuoremmat ja vanhemmat vastaajat.
|  27.8.2009  |
4
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Logo_R230 G15 B40
004
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Niille vastaajille, jotka olivat kuulleet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta(n=574) lueteltiin väitteitä koskien sopimusta. Heitä pyydettiin vastaamaankyllä, jos heidän mielestään lueteltu väite sisältyy sopimukseen ja ei, josväite ei heidän mielestään sisälly sopimukseen.
Vastaajille esitettiin seuraavat väitteet:
YK:n lapsen oikeuksien sopimus…
On lainsäädäntötasoinen velvoite valtiolle ja kunnille huolehtia lapsen oikeuksista
Koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia
Velvoittaa valtiovaltaa tiedottamaan siitä kansalaisille
Parantaa lasten oikeuksia osallistua lapsia koskevien asioiden päätöksentekoon
Edellyttää, että lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään lapsia koskeviapäätöksiä
Koskee kussakin maassa vain syntyperäisiä kansalaisia
Vähentää vanhempien velvollisuuksia huolehtia lapsesta
Turvaa lapsen oikeuden lepoon ja leikkiin ja vapaa-aikaan
Siitä tiedottaminen sisältyy kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin
Edellyttää, että lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä
|  27.8.2009  |
6
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Lähes kaikkien vastaajien mielestä YK:n lapsen oikeuksien sopimusedellyttää, että (a) lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltäsekä (b) että lapsen etu on otettava huomioon, kun tehdään lapsia koskeviapäätöksiä. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista on myös sitä mieltä, ettäsopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja että se turvaa lapsenoikeuden lepoon ja leikkiin ja vapaa-aikaan. Sopimuksen koetaan myösvelvoittavan valtiovaltaa tiedottamaan sopimuksesta kansalaisille.
Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että seuraavat asiat kuuluvatsopimukseen:
On lainsäädäntötasoinen velvoite valtiolle ja kunnille huolehtia lasten oikeuksista
Sopimus parantaa lasten oikeuksia osallistua lapsia koskevien asioidenpäätöksentekoon
Sopimuksesta tiedottaminen sisältyy kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin
Vastaajat olivat niinikään lähes yksimielisiä siitä, mitä YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen EI kuulu. Sopimuksen ei katsota koskevan vainkussakin maassa syntyperäisiä kansalaisia, eikä sen katsota vähentävänvanhempien velvollisuuksia huolehtia lapsesta.
|  27.8.2009  |
7
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Logo_R230 G15 B40
005
Logo_R230 G15 B40
006
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINENMALLIKKAASTI SUOMESSA?
Kaikille vastaajille (n=1021) esitettiin 10 väitettä koskien lasten ja nuortenkuulemista ja osallistumista Suomessa. Jos vastaaja oli samaa mieltäväitteen kanssa, häntä pyydettiin vastaamaan kyllä; jos vastaaja oli eri mieltäväitteen kanssa, häntä pyydettiin vastaamaan ei.
Vastaajille esitettiin seuraavat väitteet:
Aikuiset voivat tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon
Lasten vanhemmat kuuntelevat jo riittävästi lastensa mielipiteitä
Päiväkoti-ikäiset lapset ovat niin nuoria, ettei heidän mielipiteitään ole tarpeen kuulla
Koulussa lapset voivat riittävästi vaikuttaa omiin asioihinsa
Lasten ja nuorten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa
On hyvä asia, että koulussa on oppilaskunta oppilaiden vaikuttamisen väylänä
Koulun pihaa kunnostettaessa pitää kysyä oppilaiden mielipiteitä
Kuntien nuorisovaltuustoilla pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa
Lapset ja nuoret ovat aina äänessä. Se on jo haitaksi
Äänioikeusikärajoja kuntavaaleissa ei kannata nykyisestään muuttaa
|  27.8.2009  |
10
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINENMALLIKKAASTI SUOMESSA? 1/2
Vastauksista nähdään (ks. seuraavien sivujen kuviot), että suomalaisetarvostavat lasten mielipiteitä, ja että niitä pitäisi kuunnella lapsia koskevassapäätöksenteossa. Suurin osa vastaajista on esimerkiksi sitä mieltä ettäaikuiset voivat tehdä parempia päätöksiä jos he ottavat lasten mielipiteethuomioon ja että koulun pihaa kunnostettaessa pitää kysyä oppilaidenmielipiteitä.
Valtaosa vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että lasten ja nuortenmielipidettä kysytään liian harvoin heitä itseään koskevissa asioissa. Kuntiennuorisovaltuustoilla koetaan olevan niinikään liian vähän valtaa. Vastaajienmielestä lasten vanhemmat eivät myöskään kuuntele riittävästi lastensamielipiteitä, eivätkä lapset voi koulussa vaikuttaa riittävästi omiin asioihinsa.
Vastauksista voidaan siis tulkita, että suomalaisten mielestä nuorten ääntäkannattaisi kuunnella niin kunnissa, kouluissa kuin kodeissakin, mutta näintehdään liian harvoin. Vain suhteellisen harva olisi kuitenkin valmislaskemaan kunnallisvaalien äänestysikärajaa (osuus on kylläkin kasvanutedellisestä tutkimuskerrasta).
|  27.8.2009  |
11
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
TOTEUTUUKO LASTEN JA NUORTEN KUULEMINENMALLIKKAASTI SUOMESSA? 2/2
On mielenkiinoista huomata kun tarkastellaan eri ikäisten vastaajienvastauksia (ks. erillinen pdf-taulukkoraportti), että monien väittämienkohdalla nimenomaan 15–24-vuotiaat vastaajat suhtautuvat myönteisimminnuorten vaikutusmahdollisuuksiin.
|  27.8.2009  |
12
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009
Logo_R230 G15 B40
007
Logo_R230 G15 B40
008
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja
Logo_R230 G15 B40
Tutkimusmenetelmä
Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy elokuussa 2009.
Tutkimuksen kohderyhmänä on maamme 15–79-vuotias väestö, lukuun ottamattaAhvenanmaan maakuntaa. Tutkimus on tehty henkilökohtaisina haastatteluina osanaTaloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Haastattelut on tehty pääasiassa vastaajienkodeissa; 191 haastattelua tehtiin pääkaupunkiseudulla ostoskeskuksissa. Tiedonkeruutapahtui kannettavien tietokoneiden avulla 7.8.–23.8.2009. Haastattelutyöhön osallistui 42Taloustutkimuksen koulutettua tutkimushaastattelijaa.
Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1021 henkilöä. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla,jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, lääni- jakuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 85 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 48 jamuita kuntia 37. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Ristiintaulukoinneissa(liitteenä) esiintyvät painotetut N-luvut vastaavat Suomen 15–79-vuotiasta väestöätuhansina (SVT 31.12.2007).
Tutkimuksen aineisto on käsitelty Taloustutkimuksessa erityisesti markkinatutkimustiedonanalysointiin tarkoitetulla atk-ohjelmistolla. Ristiintaulukoinnissa (ks. pdf-taulukkoraportti) onkäytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako lukujäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:nluotettavuustasolla. Tähti (*) taulukkoluvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä.
|  27.8.2009  |
15
T-9580 JEL/RN, Omnibus Elo 1 2009