1
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Kokeilun, projektin sisältö ja tavoitteet
-  Kokeiluissa lisätään työpaikalla tapahtuvaa
          opiskelua ja kehitetään uusia ammatillisen
          oppimisen toimintamalleja
- Tavoitteena on mm. lisätä yksilöllisiä mahdolli-
          suuksia työelämälähtöiseen ja käytännönlähei-
          seen ammatilliseen opiskeluun sekä tukea
          työelämään siirtymistä tutkinnon suorittamisen
          jälkeen.
2
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Projektin organisointi
- Projektia hallinnoi Rauman ammattioppilaitos,
         projektia johtaa Klaus Sjöblom
- Projektiin osallistuvat oppilaitokset, joissa
         järjestetään nuorisoasteen painoviestinnän alan
         koulutusta
  Rauman ammattiopisto, Jyväskylän ammatti-
  opisto, Porvoon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan
  ammattiopisto
3
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Projektin organisointi
- Jokaisesta neljästä oppilaitoksesta osallistuu 1-2
  henkilöä 8 h/vko työpanoksella projektiin
- Projektihenkilöstö toimii neljällä oppilaitosten
         toimialueella Suomessa;
  Satakunta, Keski – Suomi ja sen ympäristö,
  Itä – Uusimaa/Kymenlaakso, Pohjois-Karjala/Itä –
         Suomi
4
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Projektin alustava aikataulutus
- Koko projektihenkilöstö kokoontuu n. 6 kertaa
  projektin aikana.
- Ensimmäinen ns. työkokous pidetään 29.10.
- Aluksi päivitetään käytössä oleva ”tieto ja taito”
  sekä toimintatavat ja käytänteet projektin
  edetessä (mm. rahaliikenne käytännössä jne).
- aikataulutus tarkentuu palaverissa 29.10.
5
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Projektin toimenpiteet
1.Asiakaspotentiaalikartoituksen tekee osto-
           palveluna hankittu yritys kunkin oppilaitoksen
           toiminta – alueesta. Projektihenkilöt avustavat
           kartoitusta. Ajankohta marraskuu 2009 –
           tammikuu 2010, tulokset helmikuu 2010.
2. Opiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelu
           laajennetussa työssäoppimisessa, kirjallinen
           ohjeistus, lomakkeet
6
Valtakunnallinen laajennetun työssäoppimisenkokeilu painoviestinnän alalla 1.10.2009 –31.12.2010
 Projektin toimenpiteet
3. Ohjauksen suunnittelu työssäoppimisessa,
           palautteenkeruujärjestelmän luonti, arvioinnin
           toteutukseen luodaan apuvälineitä
       4. Opetussuunnitelmallinen suunnittelu jakso-
           tukseksi laajennetussa työssäoppimisessa
5. Opettajien työelämäjakso (1 kk), laajennetun
    työssäoppimisen suunnittelu työpaikoilla