vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaaka_etusivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Arvioinnin esiin nostamat haasteetopetussuunnitelman kehittämisennäkökulmasta
Anna-Kaisa Mustaparta
Opetusneuvos
Opetushallitus
Kielten oppimistulosten arviointi 2013
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kielten opetussuunnitelman perusteet 2016
Vieras kieli englanti, A-oppimäärä
Muu vieras kieli, A-oppimäärä
Vieras kieli, B1-oppimäärä
Vieras kieli B2-oppimäärä
Toinen kotimainen kieli ruotsi, A-oppimäärä
Toinen kotimainen kieli ruotsi, B1-oppimäärä
Toinen kotimainen kieli ruotsi, äidinkielenomainenoppimäärä
Toinen kotimainen kieli suomi, A-oppimäärä
Toinen kotimainen kieli suomi, B1-oppimäärä
Toinen kotimainen kieli suomi, äidinkielenomainenoppimäärä
Saamen kieli, A-oppimäärä
Saamen kieli B2-oppimäärä
Latina, B2-oppimäärä
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kielen opetuksen ja opiskelun tehtävä
Kehittyvä kielitaito:
-Taito toimiavuorovaikutuksessa
-Taito tulkitatekstejä
-Taito tuottaatekstejä
Kasvu kulttuuriseenmoninaisuuteen jakielitietoisuuteen
Kielen-opiskelu-taitojenkehittyminen
Oppimistatukevaarviointi
Oppimis-ympäristö, työtavat
Ohjaus,eriyttäminen, tuki
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Suositusten tarkastelua valmistuvien perusopetuksenopetussuunnitelman perusteiden valossa
Suositus
Perustetekstin luonnos
Annetaan oppilaille enemmäntilaisuuksia oman työnsäsuunnitteluun ja arviointiinesimerkiksi käyttämälläEurooppalaista kielisalkkua
… ohjata oppilasta ottamaanvastuuta omastakielenopiskelustaan… sekä miettiä,millaiset tavat oppia kieltä sopivatkullekin parhaiten…
Arvioinnissa välineenä voidaankäyttää esim. Eurooppalaistakielisalkkua…
Hyödynnetään tieto- ja viestintä-teknologian mahdollisuuksia kieltenopetuksessa nykyistämonipuolisemmin.
Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaayhden luontevan mahdollisuudentoteuttaa kieltenopetustaautenttisista tilanteista ja oppilaidenviestintätarpeista lähtien. …kannustaa oppilastaharjaannuttamaan kielitaitoaanrohkeasti ja myös tieto- javiestintätekniikkaa käyttäen…
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lisätään autenttista oppimateriaaliaja kontakteja ulkomaisiin kouluihin.
Oppilaille… luodaanmahdollisuuksia verkostoitumiseenja kansainväliseen yhteydenpitoonjne… ohjataan oppilasta löytämäänkohdekielistä aineistoa…
Monipuolistetaan arviointia jatehdään se läpinäkyväksimäärittelemällä kielitaidon jatyöskentelyn suhde arvosanassa.
Oppimista arvioidaan monin eritavoin myös itse- javertaisarvioinnin keinoin. Arviointikohdistuu kaikkiin arvioitaviintavoitekokonaisuuksiin…
Tarkennetaan B-kielen tavoitteita jaarviointia.
On tehty.
Rohkaistaan oppilaita valitsemaanenglannin ohella myös muitavieraita kieliä ja opiskelemaan niitätavoitteellisesti.
Oppilaissa herätetään kiinnostuskouluyhteisön ja ympäröivänmaailman kielelliseen jakulttuuriseenmonimuotoisuuteen… Koulussaohjataan arvostamaan eri kieliä,niiden puhujia ja erilaisiakulttuureita… Oppilastakannustetaan opiskelemaan myösmuita koulun tarjoamia kieliä.
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Huomioidaan suullinen kielitaitotasavertaisesti kirjallisen kanssaarvioinnissa.
Arvioinnissa otetaanhuomioon kaikki kielitaidonosa-alueet.
Nykyaikaistetaan kotitehtäviäja niiden suoritusmuotoja.
Perusteissa ei ole tekstiäkotitehtävistä, mutta muutointyötavoista on, esim.:Työskentelyssä korostuu pari-ja pienryhmätyö sekä yhdessäoppiminen erityyppisissäoppimisympäristöissä…Laulun, leikin, pelillisyyden jadraaman avulla oppilaatsaavat mahdollisuudenkokeilla kasvavaa kielitaitoaan,jne…
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Muita kehittämiskysymyksiä
Opetusta ei voida muuttaa pelkästään muuttamallaopetussuunnitelman perusteita. Perusteidenviemiseksi käytäntöön tarvitaan järjestelmällistätäydennyskoulutusta.
Tulevissa opetussuunnitelman perusteissa onkuvattu taito toimia vuorovaikutuksessa. Tämäedellyttää, että kuvaukset pitää tuntea.
Kielenopiskelutaidot ovat oleellinen osa seuraaviaopetussuunnitelman perusteita, edellyttää myöstäydennyskoulutusta.
Kielet ovat erilaisia, eivätkä samat kriteerit sovelluyhtä hyvin kaikille kielille. Miten tämä ongelmaratkaistaan?
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kielten opettajat joutuvat aina vain useammintilanteeseen, jossa jollakin oppilaalla on joopetettavan kielen taitoa. Tarvitaan viisaitapedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja.
Kieliä opiskellaan usein vuosikausia jopaylimääräisinä tunteina, mutta oppilaat voivat kokea,että lopputulos ei vastaa oppimiseen uhrattuatyömäärää. Kielten opiskeluun pitäisi luodakannustamiskeinoja.
Valinnaisten kielten opiskelu on ollut pitkäänlaskusuunnassa. Antaako vanhempienkoulutustaustan ja oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien vahva yhteys tuloksiin viitteitäsiitä, että kieliä valitsevat pääasiassakoulutustietoisten vanhempien lapset?
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
dank u welteşekkür
dhanyabaad спасибо
kiitos tacktänangracias!
благодаром
danketattista vaan
mercithank you