etusivu_kuva2
su_pysty
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Laki muuttuu – miten se eroaayhteispalvelulaista?
Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi –seminaari 10.11.2014
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Taustaa
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisenhallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta ja laeiksieräiden siihen  liittyvien lakien muuttamisesta
Uusi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta
Voimassa oleva laki julkisen hallinnon yhteispalvelustakumottaisiin
Muutoksia tehtäisiin lisäksi alueiden kehittämisestä jarakennerahastotoiminnasta annettuun lakiin(maakuntien liittojen yhteispalvelunedistämistehtävästä luopuminen), veronkantolakiin,verotililakiin, ajoneuvoverolakiin ja polttoainemaksuistaannettuun lakiin
2
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Mikä ei muutu?
Tavoitteena myös jatkossa julkisen hallinnonpalveluiden saatavuuden turvaaminen ja tehokkuuspalveluiden tuottamisessa
Yhä edelleen kyse on viranomaisten välisestäyhteistyöstä palveluiden antamisessa
Toimivaltaa ns. substanssiasioissa ei siirretä
Yhteisessä asiakaspalvelussa ei voida hoitaa tehtäviä, jotkasisältävät julkisen vallan käyttöä, ellei erikseen toisin säädetä
Vaikka tavoite ja perusideologia pysyvät, keinottavoitteisiin pääsemiseksi muuttuvat
3
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 1/5
Sopimusmallista säädösperusteiseen malliin
Tietyt viranomaiset mukana yhteisessäasiakaspalvelussa lakisääteisesti
Poliisi, Verohallinto, maistraatti, TE-toimisto, kunta
Viranomaisten tarjolla olevista palveluista säädetään
Lakisääteisyyden lisänä muiden viranomaistensopimusperusteinen mahdollisuus liittyä yhteiseenasiakaspalveluun (mm. laajasti Kelan palvelut)
Palveluvalikoima laajenee ja yhdenmukaistuu
4
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 2/5
Palveluiden antamisen tavoista säädetään
Palveluneuvojan antamat palvelut ml. sähköisten palveluiden tuki
Asiointipisteessä on käytössä etäpalvelujärjestelmä, jollapalvelupisteessä asioivalle voidaan järjestää pääsy toimivaltaisenviranomaisen antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.
Toimivaltaisen viranomaisen edustaja voi toimia asiointipisteessä,hoitaa siellä toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ja antaaasiakkaalle näitä tehtäviä koskevaa henkilökohtaistaasiakaspalvelua.
Tietyissä asiointipisteessä voidaan ottaa lisäksi vastaanveronkantolaissa (609/2005) ja verotililaissa (604/2009) tarkoitettujaveroja, maksuja ja muita suorituksia
Palvelumalli monipuolistuu
5
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 3/5
Erikseen nimetyille kunnille säädettäisiin velvoitetoimia asiointipisteen ylläpitäjinä(järjestämisvelvollisuus)
Kunnan hoidettava asiointipisteessä säädetyt em. valtionviranomaisten asiakaspalvelutehtävät
Kunnan luotava edellytykset sille, että em. valtion viranomaistenpalveluita voidaan tarjota yhteisessä asiakaspalvelussaetäpalvelujärjestelmän avulla sekä siten, että näiden viranomaisenedustaja voi toimia asiointipisteessä, hoitaa siellä toimivaltaisenviranomaisen tehtäviä ja antaa asiakkaalle näitä tehtäviä koskevaahenkilökohtaista asiantuntijapalvelua.
Kunnan tarjottava asiointipisteessä säädetyt kunnan omatasiakaspalvelut
Palvelut saavutettavissa yhdenvertaisesti ympärimaan
6
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 4/5
Kunnalle maksettavasta korvauksesta säädetään
Valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus valtionviranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta yhdessäasiointipisteessä.
Korvauksen perusteena ovat kunnalle asiointipisteenylläpitämisestä ja asiakaspalvelusta valtion palveluidenosalta aiheutuvat laskennalliset kustannukset.
 Kunnalle maksettava korvaus muodostuu perusosasta jasuoritteisiin perustuvasta korvauksesta.
Takaa yhdenmukaisen korvauskäytännön
7
14.11.2011
kuviot
14.11.2011
vm_txt_nega
asiakaspalvelu2014_logo_nega
Keinot tavoitteen saavuttamiseksi muuttuvat 5/5
Toiminnan tuesta, ohjauksesta ja valvonnastasäädetään
VM:lle julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun yleinenohjaus
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun neuvottelukuntaVM:n tukena
Palveluiden ohjaus, seuranta ja valvonta kunkintoimivaltaisen viranomaisen tehtävänä
Kunnan järjestämisvelvoitteen valvonta AVI:lla
Kukin toimivaltainen viranomainen vastaa toimialallaanpalveluneuvojien perehdytyksestä ja koulutuksestasekähuolehtii asiantuntijatuen saatavuudesta
Menettelytavat yhdenmukaiselle kehittämiselle jatoiminnalle
8