KU-selvitys
Demokratiamallit
17.9.2014
Järvenpää-talo
Demokratia ja osallistuminen:tavoitteet
Kansalaisyhteiskunta
Keski-Uudenmaan kunta on kuntalaisten uusi,avoin yhteisö, johon kaikilla on mahdollisuussitoutua
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminenlisäämällä yksilön, yhteisön ja alueidenvastuuta
Demokratia ja osallistuminen:tavoitteet
Demokratian vahvistaminen
Kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan
Luo edellytykset yksilön, yhteisön ja alueidenvastuun lisäämiselle omista ja yhteisistäasioista
Tehostaa toimintoja kasvattamatta byrokratiaaja kustannuksia
Lähtökohdat
pohjana nykyinen visio
kuntalain uudistus huomioitava valmistelussa
soteratkaisu
metropoliratkaisu
mukana olevien kuntien määrä
alueen palveluverkko
Ensimmäinen aitoonkunnanosahallintoon perustuva malliSuomessa!
Päätöksenteko tehostuu yhdessä valtuustossa,joka luo puitteet ja pelisäännöt lähidemokratialle
Kunta järjestää lähipalvelut lähellä asukasta,kunkin alueen omat tarpeet huomioon ottaen
Keskitetyt ja lähipalvelut määritellääntarkoituksenmukaisella tavalla
5
Älykäs kaupunki on kilpailukykyinenvahvojen keskusten verkosto
Keski-Uudenmaan uusi kaupunki yhdistää alueen keskuksettoimivaksi verkostoksi
Ketterästi ja älykkäästi toimiva kaupunki hyödyntää uuttateknologiaa ja on kilpailukykyinen sekä vetovoimainenmahdollisuuksien luoja
Vahvat paikalliset identiteetit, loistava sijainti sekä laaja alueluovat yhdessä houkuttelevan toimintaympäristön ja moniavaihtoehtoja asukkaille ja yrityksille
.
6
KuntalaisetKansalaisyhteiskunta
Käyttäjädemokratia
Liikelaitoksen johtokunta(tuottaja)
Lähifoorumit
(tilaaja)
Palvelulauta-
kunnat (tilaaja)
Kaupungin-
hallitus
KV
Demokratian tarkastelun neljänäkökulmaa (lähde: Inga Nyholm)
Kansalaisyhteiskunta
yhdistää eri lähidemokratian polut omallalähialueella ja laajalla palvelualueella
yksilö (asukas, kuntalainen)
palvelun käyttäjät (käyttäjädemokratia)
asuinalue (kunta, kunnan osa-alue)
kunnassa toimivat yhteisöt, järjestöt ja yhdistykset
Aluemalli
Toimielimet
nykyisiä kuntarajoja ei käytetä, vaan toimintaperustuu aidosti toimiviin yhteistoiminta-alueisiin
lähifoorumit (5) valitaan suorilla vaaleilla(kuntavaalien yhteydessä)
alueiden määrä 5
uusille alueille merkittävä määrä tehtäviä jabudjettivaltaa (laaja malli)
mahdollistaa uuden rakenteen nykyisistäkuntarajoista riippumatta
Toimielimet
keskushallinto ohjaa ja koordinoi taloutta japalveluiden järjestämistä
alueellinen toimielin: lähifoorumi
eri alueilla on mahdollista vastata luontaisistaerityispalveluista koko kunnan osalta(ruotsinkieliset palvelut, kulttuuri tms.)
Päätöksentekomalli
demokratiaryhmä esittää aluelautakuntamallia(lähifoorumit) koko kunnassa toimii valtuustonvalitsema päätoiminen kaupunginhallituksenpuheenjohtaja (nimike pormestari)
alueilla (5) koko- tai osa-aikainen pj
koko kunnan puheenjohtajalla läsnä / puheoikeuslähifoorumeissa
alueiden puheenjohtajilla läsnäolo / puhe-oikeuskh:ssa
PALVELU-ORGANISAATIO
HALLINTO-ORGANISAATIO
Palvelu-
lautakunta 1
Pergamentti
Palvelu-
lautakunta 1
Jaostot
Pergamentti
Jaostot
Nuorisovaltuusto
Pergamentti
Nuorisovaltuusto
Keskusvaalilautakunta
Pergamentti
Keskusvaalilautakunta
     K U N N A N H A L L I T U S (11-15)
Pergamentti
     K U N N A N H A L L I T U S (11-15)
Tarkastuslautakunta
Pergamentti
Tarkastuslautakunta
K U N N A N V A L T U U S T O (59-67)
Pergamentti
K U N N A N V A L T U U S T O (59-67)
L U O T T A M U S H E N K I L Ö O R G A N I S A A T I O
L U O T T A M U S H E N K I L Ö O R G A N I S A A T I O
Taru_Luonnos121127
Mäntsälä City
Lähifoorumi (7-9)
Pergamentti
Mäntsälä City
Lähifoorumi (7-9)
Nurmijärvi City
Lähifoorumi (7-9)
Pergamentti
Nurmijärvi City
Lähifoorumi (7-9)
Palvelu-
lautakunta 2
Pergamentti
Palvelu-
lautakunta 2
Palvelu-
lautakunta 3
Pergamentti
Palvelu-
lautakunta 3
Keskushallinto ohjaa ja koordinoi
Liikelaitosten johtokunta
Pergamentti
Liikelaitosten johtokunta
Vanhus- ja vammais-
neuvostot
Pergamentti
Vanhus- ja vammais-
neuvostot
Sibbesborg City
Lähifoorumi (7-9)
Pergamentti
Sibbesborg City
Lähifoorumi (7-9)
Hyvinkää City
Lähifoorumi (7-9)
Pergamentti
Hyvinkää City
Lähifoorumi (7-9)
Tuusulanjärvi
 City
Lähifoorumi (7-9)
Pergamentti
Tuusulanjärvi
 City
Lähifoorumi (7-9)
Tilaaja-tuottaja malli
Sovellettu tilaaja-tuottaja –malli
Organisaation järjestämisen sekä toiminnan jatalouden ohjauksen perusta
Monituottaja-malli; kaupungin oma, toisen kunnan taikuntien yhteinen palvelutuotanto, palvelujenhankkiminen yksityisen tai 3. sektorin palvelutuottajilta
Asukkaiden tarvitsemat palvelut keskeinen asia
Hallinto- ja palveluorganisaation työnjako
Palvelujen järjestämis- ja tuotantovastuut määriteltyerikseen