Staattisen sähkön vaarojentunnistaminen ja hallintaprosessiteollisuudessaKoulutusaineistoStaattisen sähkön vaarojentunnistaminen ja hallintaprosessiteollisuudessaKoulutusaineisto
VTT_RGB
TSR-logo-L-cmyk
TTK LOGO FIN_transparency
1.Uudet vaatimukset1.Uudet vaatimukset
Uudet vaatimuksetUudet vaatimukset
 
Monet teollisuudessa käytettävät uudetmateriaalit ovat tehneet prosessitherkemmiksi staattisen sähkön vaaroille kuinaiemmin.
Samalla yleiset vaatimukset turvallisuudensuhteen ovat kasvaneet.
ATEX - räjähdysvaarallisten tilojenturvallisuus
ATEXATEX
 
ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisöndirektiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivi) ja1999/92/EY (olosuhdedirektiivi), jotkakoskevat räjähdysvaarallisia tiloja sekä niissäkäytettäviä koneita ja laitteita.
Tämä materiaali sivuaa ATEX-direktiivejäainoastaan staattisen sähkön kannalta.
Lisätietoa ATEX-direktiivistä mm. Tukesoppaasta: ATEX räjähdysvaarallisten tilojenturvallisuus
ATEX-olosuhdedirektiiviATEX-olosuhdedirektiivi
 
ATEX 1999/92/EY on direktiivivähimmäisvaatimuksista räjähdysvaarallistentilojen työntekijöiden turvallisuuden jaterveyden suojelun parantamiseksi
ATEX- käyttö ja olosuhdedirektiivi1999/92/EY on astunut voimaan 1.9.2003.
ATEX-laitedirektiiviATEX-laitedirektiivi
ATEX-laitedirektiivi 94/9/EY astui voimaan1.7.2003.
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksitarkoitettujen ja direktiivin 94/9/EYsoveltamisalaan kuuluvien tuotteiden (koneet,sähkölaitteet, laitekokoonpanot,suojausjärjestelmät, tietyt komponentit) ontäytettävä ATEX-laitedirektiivin 94/9/EYvaatimukset, josta osoituksena tällaisessatuotteessa on oltava:
ATEX-laitedirektiiviATEX-laitedirektiivi
CE-merkintä (ei kuitenkaan komponentteihin)
erityinen Ex-merkintä
sekä merkinnät ATEX-direktiivintarkoittamasta:
laiteryhmästä
laiteluokasta sekä
tarkoitetusta käyttöympäristöstä
hakemistoon
2.Varauksenmuodostuminen2.Varauksenmuodostuminen
Staattinen varautuminen (1)Staattinen varautuminen (1)
Aineeseen tai kappaleeseen muodostuvavarausylimäärä.
Aiheuttaa jännitteen muihin kappaleisiin,aineisiin tai maahan nähden.
Liittyy elektronien siirtymiseen eri aineidenatomien välillä.
Elektronien siirtyminen aiheuttaa sähköisenepätasapainotilan.
Elektronien siirtymisen seurauksena aine voijäädä positiivisesti tai negatiivisestivarautuneeksi.
Staattinen varautuminen (2)Staattinen varautuminen (2)
Tapahtuu aineiden tai kappaleiden välisessäkosketuksessa ja irtoamisessa.
Sähkövarauksen suuruus riippuu mm. aineista,sähkönjohtokyvystä ja irtoamisnopeudesta.
Varautumista voi aiheuttaa myös ulkoinensähkökenttä tai johtuminen.
Johtavassa aineessa varaus purkautuuhelposti, jos sille on reitti esim. maadoituksenkautta.
Eristeessä varaus ei pääsee liikkumaan yhtähelposti.
Esimerkkejä staattisestavarautumisestaEsimerkkejä staattisestavarautumisesta
Tyypillisiä teollisuuden kohteita, joissamuodostuu staattista sähköä
nesteiden pumppaukset ja siirrot putkistossa
jauhatus, seulonta
suodatus
jauheiden pneumaattiset siirrot
reaktoreiden panostukset
pölynpoistot
ilmastoinnit
näytteenotot.
Tribosähköinen sarjaTribosähköinen sarja
Mitä kauempana toisistaanaineet sijaitsevat, sitätodennäköisempää on niidenvarautuminen, kun ne ovatkosketuksissa.
Positiivisessa päässä olevataineet pyrkivät luovuttamaanelektroneja.
Negatiivisessa päässä olevataineet pyrkivät ottamaanelektroneja vastaan.
Ihmisen kädet
(hyvin kuivat)
Lasi
Polyamidi
Villa
Lyijy
Alumiini
Paperi
Puuvilla
Teräs
Puu
Kova kumi
Nikkeli, kupari
Polyesteri
Polyuretaani
Polypropeeni
Polyvinyylikloridi
Silikoni
Teflon
+
Kiinteiden kappaleidenvarautuminenKiinteiden kappaleidenvarautuminen
Kahden kiinteän kappaleen varautuminen onsitä suurempaa mitä läheisempi on kontakti jamitä suurempi kitka.
Mitä suurempi on pintaresistiivisyys (kykyvastustaa sähkövirran kulkua) niin yleensäsitä suurempi on taipumus varauksenkertymiseen.
Kapasitanssiltaan suuriin kiinteisiinkappaleisiin voi varautua staattisenvarauksen muodossa iso energiamäärä.
Suuren energiamäärän vapautuminen yhtenäkipinänä voi aiheuttaa syttymisvaaran.
Nesteiden varautuminen (1)Nesteiden varautuminen (1)
Nesteet varautuvatnesteen ja sen kanssakosketuksessa olevankiinteän aineen (laitetai nesteeseen liuke-nematon kiintoaine)keskinäisestäliikkeestä.
STKUVA23
Nesteiden varautuminen (2)Nesteiden varautuminen (2)
Nesteet varautuvat myös jos niihin onsekoittunut toista nestettä pisaroina.
Nestesuihkun hajoaminen pieniksi pisaroiksivoi aiheuttaa voimakkaan varautumisen.
Virtausesteet (venttiilit ja pumput) aiheuttavatnesteiden varautumista.
Varautumista tapahtuu sähkönjohtokyvyltäänhuonoissa nesteissä.
Jauheiden varautuminen (1)Jauheiden varautuminen (1)
Jauheet varautuvat ollessaan kosketuksessaerilaisten pintojen kanssa.
Käsiteltäessä jauhetta yhdessä palavienkaasujen tai höyryjen kanssa onvarautuminen huomattavasti vaarallisempaa.
Hybridiseosten syttymiseen tarvittava energiaon pienempi kuin pelkillä jauheilla.
Jauheiden varautuminen (2)Jauheiden varautuminen (2)
Jauheidenvarautumistatapahtuu mm.kaatamisessa,sekoituksessa jaseulonnassa.
STKUVA24
Kaasujen varautuminenKaasujen varautuminen
Puhtaissa kaasuseoksissa ei tapahdustaattista varautumista.
Kaasun joukossa olevat nestepisarat taikiinteät hiukkaset sen sijaan varautuvat.
Kaasun joukossa voi olla hiukkasiatarkoituksella, esimerkiksi raepuhalluksessatai ruiskumaalauksessa.
Ihmisen varautuminenIhmisen varautuminen
Ihminen varautuuliikkeen ja vaatetuksenvaikutuksesta.
Tavalliset tekstiilit johta-vat sähköä huonosti,jolloin muodostuneidenvarausten purkautumi-nen on vaikeaa.
Maasta eristettyyn ihmiseen muodostunutvaraus ei pääse purkautumaan, vaan kasvaaihmisen kävellessä.
STKUVA26
hakemistoon
3.Varauksen hallittupurkautuminen3.Varauksen hallittupurkautuminen
Varauksen kertyminenVarauksen kertyminen
Tapahtuu, jos varauksen muodostuminen jasen purkautuminen eivät ole tasapainossa.
Materiaalin johtavuudella on suuri merkitysvarauksen kertymiseen.
Johtava aine ei pysty säilyttämään staattisensähkön varausta ollessaan yhteydessämaahan.
JohtavuusJohtavuus
Sähkönjohtavuus on aineominaisuus, johonvallitsevat olosuhteet vaikuttavat.
Olosuhteilla, esimerkiksi suhteellisellakosteudella, lämpötilalla ja lisäaineilla onvaikutusta.
Kiinteiden aineiden johtavuutta kuvataanominaisresistanssin avulla.
Mitä pienempi ominaisresistanssi sitäjohtavampaa kiinteä aine on.
Nesteiden johtavuutta kuvataan yleensäominaisjohtavuuden avulla.
Hallittu purkautuminenHallittu purkautuminen
Muodostunut staattisen sähkön varauspääsee purkautumaan koko ajan, eikävarausta siis pääse kertymään.
Tehokkain keino on sähköä johtavien osienliittäminen toisiinsa ja yhdistäminen maahan.
Ionisaattorien avulla ilma saadaanpaikallisesti niin johtavaksi, että staattinenvaraus neutraloituu .
hakemistoon
4.Hallitsematonpurkautuminen4.Hallitsematonpurkautuminen
Staattisen sähkönhallitsematon purkausStaattisen sähkönhallitsematon purkaus
Tapahtuu varauksen kertymisen seurauksena,kun muodostuneen sähkökentän voimakkuusylittää väliaineen läpilyöntilujuuden.
Seurauksena on koko varastoituneenenergiamäärän tai sen osan vapautuminen.
Kerralla vapautuva energiamäärä riippuupurkausmekanismista (purkaustavasta).
Eri purkaustapojen vaarallisuus vaihteleevapautuvan energian mukaisesti.
PurkausmekanismejaPurkausmekanismeja
Purkausmekanismeja ovat
kipinäpurkaus
koronapurkaus
huiskupurkaus
liukupurkaus
keko- eli kartiopurkaus
salamapurkaus.
Purkausmekanismiin vaikuttavat
kertyneen varauksen suuruus
elektrodeina toimivien kappaleiden muoto janiiden sähkönjohtavuus
väliaine.
KipinäpurkausKipinäpurkaus
Tapahtuu kahden eri potentiaalissa olevanjohteen välillä.
Muodostaa selkeän, kirkkaan purkauskanavan.
Lähes kaikki varautuneeseen kappaleeseenvarastoitunut energia vapautuu kerralla.
Vaarallinen purkausmuoto, koska vapautuvaenergia riittää sytyttämään
erittäin helposti syttyviä kaasuja ja höyryjä
hienojakoisia kuivia pölyjä.
KoronapurkausKoronapurkaus
Tapahtuu terävämuotoisen maadoitetunjohdekappaleen kärjestä sen lähestyessävoimakkaasti varautunutta kohdetta.
Terävässä kärjessä olevan sähkökentänsuuruus aiheuttaa purkauksen.
Ei muodosta yhtenäistä purkauskanavaa,vaan purkaus päättyy väliaineeseen.
Vapautuva energiamäärä ei yleensä oleriittävän suuri  toimimaan sytytyslähteenä.
HuiskupurkausHuiskupurkaus
Tapahtuu muodoltaan pyöreänjohdekappaleen lähestyessä varautunuttajohtamatonta kappaletta.
Ei muodosta yhtenäistä purkauskanavaa,vaan hajoaa erillisiksi haaroiksi.
Vain osa varastoituneesta energiastavapautuu.
Vaarallinen purkausmuoto, koska vapautuvaenergia riittää sytyttämään palavia kaasuja jahöyryjä.
LiukupurkausLiukupurkaus
Tapahtuu eristävää ja jännitekestoistamateriaalia olevassa levyssä tai kerroksessa,jonka eri puolilla vastakkaismerkkisetvaraukset ovat.
Suuri osa varastoituneesta energiastavapautuu kerralla.
Vaarallinen purkausmuoto, koska vapautuvaenergia riittää sytyttämään palavia kaasuja,höyryjä ja pölyjä.
Keko- eli kartiopurkausKeko- eli kartiopurkaus
Tapahtuu voimakkaasti varautuneen jauheenmuodostaman kasan pinnalla.
Jauhekekoon muodostuu suuri varaustiheys.
Purkausmuodon syntymiseen ja vapautuvanenergian määrään vaikuttavat
jauheen ominaisresistanssi
jauheen hiukkaskoko
keon koko.
Vapautuva energia voi riittää sytyttämäänpalavia kaasuja, höyryjä ja herkästi syttyviäpölyjä.
SalamapurkausSalamapurkaus
Tapahtuu hyvin suurissa pölypilvissä (esim.tulivuorenpurkaukset), kun varautuneidenhiukkasten aiheuttama sähkökentänvoimakkuus on suuri.
Ei ole havaittu teollisessa toiminnassamahdollisten pölypilvien yhteydessä.
Vapautuvat energiamäärät ovat suuria.
Eri purkausmuodoissavapautuvan energian määräEri purkausmuodoissavapautuvan energian määrä
1
10
10-2
102
104
105
103
Purkausmuoto
10-1
Energia
mJ
Liukupurkaus
Kipinäpurkaus
Kekopurkaus
Huiskupurkaus
Koronapurkaus
hakemistoon
5.Hallitsemattomanpurkautumisen seuraukset5.Hallitsemattomanpurkautumisen seuraukset
Staattisesta sähköstäaiheutuvat vaarat ja haitatStaattisesta sähköstäaiheutuvat vaarat ja haitat
Herkästi syttyvien kaasujen, höyryjen taijauheiden syttyminen.
Prosessi- tai mittalaitteiden elektroniikka-komponenttien häiriintyminen.
Prosessien toimintahäiriöt ja käytettävyydenheikkeneminen.
"Sähköiskun" aiheuttamasta säikähtämisestäaiheutuvat vahingot ja tapaturmat (putoamiset,horjahtamiset).
TulipaloTulipalo
Palavan kaasun, höyryn tai hienojakoisenjauheen ja ilman seos voi syttyä, jos palavanaineen ja ilman muodostaman seoksenpitoisuus on aineelle ominaisten syttymis-rajojen sisällä.
STKUVA36
Minimisyttymisenergia (MIE)Minimisyttymisenergia (MIE)
Ilmoitetaan kyseessä olevan aineen ja ilmanmuodostaman herkimmin syttyvän seos-suhteen syttymisenergiana.
Käytännössä arvo on yleensä korkeampi kuinmittauksella saatu MIE-arvo.
Mitatut arvot toimivat ohjearvoina siitä, mitenhelposti aineet voivat syttyä staattisen sähkönpurkauksista.
Standardiolosuhteissa kaasujen ja höyryjenMIE-arvot ovat 0.01 mJ - 0,3 mJ. Pölyilläarvot ovat alle 1 mJ:sta yli 10 mJ:een.
Staattisen sähkönpurkausmuotojen vaarallisuusStaattisen sähkönpurkausmuotojen vaarallisuus
Purkausmuoto
1
10
10-2
102
104
105
103
10-1
Minimisyttymis-
energia (mJ)
Ammoniakki
Isopropyyliamini
Asetoni
Metaani
Propaani
Vety, rikkihiili,
asetyleeni
Syttyvä seos
Hienojakoinen
pöly
Erittäin hieno-
jakoinen pöly
Kaasuthöyryt
Pölyt
Energia
(mJ)
1
10
10-2
102
104
105
103
10-1
Liukupurkaus
Huiskupurkaus
Koronapurkaus
Kekopurkaus
Kipinäpurkaus
Staattisen sähkön purkaussyttymislähteenäStaattisen sähkön purkaussyttymislähteenä
Varauksella on riittävä potentiaali purkauksensynnyttämiseksi.
Purkauksessa vapautuva energia ylittääsyttyvän seoksen minimisyttymisenergian.
Purkaus tapahtuu syttymiskelpoisessaseoksessa, jos palavan aineen ja ilmanmuodostama seos on syttymisrajojensisäpuolella.
Räjähdys (1)Räjähdys (1)
Äkillinen energian vapautuminen, johon liittyyaineen nopea laajeneminen.
Kemiallisessa räjähdyksessä tapahtuu nopeareaktio, jossa muodostuu kuumia kaasumaisiareaktiotuotteita.
Humahduksessa reaktio käynnistyy paikallisenkuumennuksen seurauksena ja eteneeseoksessa ohuena reaktiovyöhykkeenä.
Kaasuseokset, ilmassa leijuvat pisarat ja pölytpalavat yleensä humahtamalla.
Räjähdys (2)Räjähdys (2)
Kiinteiden palavien aineiden jauheet ja pölytvoivat muodostaa räjähtävän seoksen, jos nemuodostavat hienojakoisen pölypilvenilmaan.
Räjähdyskelpoinen pölyseos voi syntyäesimerkiksi hienojakoisessa turve-, vilja-,muovi tai metallipölystä.
Pölyhiukkasten pieni partikkelikoko (alle 5mm) mahdollistaa hyvän sekoittumisenilmaan, helpon syttymisen, tehokkaanhapettumisen ja lämmönsiirron.
SähköiskuSähköisku
Ihmisen kannalta staattisen sähkönpurkauksessa vapautuva energiamäärä onpieni. Se ei sinällään aiheuta vaaraa.
Yllättävyytensä takia staattisesta sähköstäjohtuva sähköisku koetaan epämiellyttävänä.Sen aiheuttama refleksiliike voi olla syyhorjahtamiseen, putoamiseen tai muuhuntapaturmaan.
TuotantohäiriötTuotantohäiriöt
Aineiden ja materiaalien varautuminen voiaiheuttaa esimerkiksi
paperiteollisuudessa ja muovituotteidenvalmistuksessa tarttumista ja pölynkerääntymistä pinnoille
hienojakoisten materiaalien käsittelyssäflokkuloitumista ja tukoksia.
Staattisen sähkön hallitsemattomatpurkaukset voivat häiritä herkkiä mittauksia.
hakemistoon
6.Vaarojen tunnistaminenja riskien arviointi6.Vaarojen tunnistaminenja riskien arviointi
Staattisen sähkön aiheuttamienvaarojen tunnistaminenStaattisen sähkön aiheuttamienvaarojen tunnistaminen
Vaarojen tunnistaminen ja niihin liittyvienriskien arviointi on tärkeä osa riskienhallintaa.Näin on myös staattiseen sähköön liittyvienvaarojen osalta.
Staattisen sähkön muodostuminen,kertyminen ja purkautuminen eivät ainaaiheuta vaaraa tai ongelmia.
Riskin arvioimiseksi on selvitettävä, missätilanteissa ja olosuhteissa vaaratilanteenmuutkin edellytykset ovat olemassa.
Kirjallisuudesta saatavat tiedotKirjallisuudesta saatavat tiedot
Tietoja turvallisiksi ja toimiviksi todetuistateknisistä ja toimintatapoihin liittyvistäratkaisuista löytyy staattisen sähkön hallintaakäsittelevistä standardeista.
Aineiden ja materiaalien ominaisuuksista(johtokyky, syttymisalue, minimisyttymis-energia jne.) löytyy tietoja käsikirjoista jasähköisistä tietopankeista.
Tiedot aineominaisuuksista on useimmitenilmoitettu standardiolosuhteissa, jolloin niidenkäyttökelpoisuus prosessiolosuhteissa ei ainaole hyvä.
Kokeellinen tiedonhankinta (1)Kokeellinen tiedonhankinta (1)
Kirjallisuustiedon puuttuessa kokeellinentiedonhankinta voi olla ainoa tapa esimerkiksiaineominaisuuksien tai varautumisenselvittämiseksi.
Laboratorio-olosuhteissa tehtävät mittaukseteivät aina anna prosessiolosuhteita vastaaviatuloksia.
Staattiseen sähköön liittyvien suureidenmittaamisen lisäksi on prosessista saatavamyös virtaus-, pitoisuus- ja olosuhdetietoja.
Kokeellinen tiedonhankinta (2)Kokeellinen tiedonhankinta (2)
Esimerkkinä kokeellisista mittauksista voimainita standardissa IEC 60079-0 "Electricalapparatus for explosive gas atmospheres"esitetty menetelmä (kohta 26.14), jollamitataan materiaalin kykyä varastoida japurkaa sähkövarauksia.
 
RiskianalyysitRiskianalyysit
Riskianalyysin tavoitteena on
tunnistaa onnettomuus- ja häiriömahdolli-suuksia ja niiden syitä
arvioida seurausten vakavuutta
etsiä parannusvaihtoehtoja.
Teollisuudessa tavallisimmin käytetyt riski-analyysimenetelmät eivät riittävän yksityis-kohtaisesti ota huomioon staattisen sähkönaiheuttamia vaaroja.
Staattiseen sähköön liittyvien vaarojentunnistamiseen on kehitetty oma riski-analyysimenetelmä STARA.
Staattisen sähkön riskianalyysi(STARA)Staattisen sähkön riskianalyysi(STARA)
STARA-analyysin avulla voidaan staattiseensähköön liittyviä vaaratekijöitä tarkastella sekäprosessien käyttö- että suunnitteluvaiheissa.
STARA-analyysissä otetaan laajasti huomioonaineet, laitteistot, laitteet, henkilöt, pakkauksetjne, joilla voi olla vaikutusta staattisen sähkönkertymiseen ja hallitsemattomaan purkautu-miseen joko toiminnan normaalitilanteissa taierilaisissa poikkeustilanteissa.
STARA-analyysiSTARA-analyysi
Tavoite
tunnistaa prosessista kohdat ja vaiheet, joissastaattisen varauksen syntyminen, kertyminen jahallitsematon purkautuminen ovat mahdollisia.
Tarkasteltava kohde
koko laitos tai sen osa, jossa staattisen sähkönpurkautumismahdollisuuden lisäksi muutedellytykset vaaratilanteelle (tulipalolle,räjähdykselle) voivat olla olemassa.
Tulokset
tieto kohteista, joissa varauksen purkau-tuminen voi aiheuttaa vaara- tai häiriötilanteita.
hakemistoon
7.Työntekijän toiminnanvaikutukset7.Työntekijän toiminnanvaikutukset
Suojautuminen staattiseltasähköltä eri teollisuuden aloillaSuojautuminen staattiseltasähköltä eri teollisuuden aloilla
Kiinnitettävä huomiota erilaisissatyöympäristöissä toimivanhenkilön suojautumiseen.
Suojaustarve vaihtelee eriteollisuuden aloilla.
Staattisen sähkön purkaukseteivät yleensä aiheuta suoraavaaraa työntekijöille.
Hallitsematon purkaus voi aiheuttaaräjähdyksen käsiteltäessä syttyviä aineita.
kentanvoimakkuus1-pakattu
Staattinen sähkö työskentelyssäStaattinen sähkö työskentelyssä
Ihminen varautuu helposti erilaisen toiminnanvaikutuksesta, esim.
lattialla käveleminen
tuolista nouseminen
vaatteiden riisuminen
muovimateriaalin käsitteleminen.
Johtavaa esinettä koskettaessaan varautunuthenkilö voi aiheuttaa kipinän, joka voi sytyttääherkästi syttyviä aineita.
Herkkiä elektroniikkalaitteita käsiteltäessästaattisen sähkön purkaus voi vaurioittaalaitteen.
Liikkuva henkilö
Työntekijän toimintaTyöntekijän toiminta
Henkilöiden varautumista voidaan vähentääja hallita
johtavalla tai staattistasähköä poistavalla lattialla
staattista sähköä poistavillajalkineilla
vähän varautuvilla vaatteilla.
Työntekijä voi omalla toiminnallaan välttääriskitekijöitä ottamalla huomioon esim. omanmaadoittumisensa.
Ohjeistus ja työntekijöiden motivointi auttavathallitsemaan staattisesta sähköstä aiheutuviahaittoja.
gc31x_2v[1]
hakemistoon
8.Työntekijän vaatetus8.Työntekijän vaatetus
HenkilönsuojausHenkilönsuojaus
Työ- ja suojavaatetus koostuu alus-, väli- japäällysvaatteista sekä jalkineista, käsineistäja päähineistä.
Työntekijän varautumisen minimoiminen
työntekijän maadoittaminen jokopuolijohtavien jalkineiden jalattian ja/tai rannekkeen kautta
sähköä johtava suojavaatetus
työtuolit, työtasot ja lattiat.
UV-741-pakattu2
BDS-799,80-pakattu
FLAM-499,799-pakattu
FLAM-899-pakattu
Vaatetus henkilönsuojaimenaVaatetus henkilönsuojaimena
Suojavaate
suojaa terveyttä tai turvallisuutta uhkaavaltavaaralta
terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimuksetdirektiivissä
tekniset vaatimukset EN-standardeissa
CE-merkintä.
Työvaatetus
arki-, suoja- ja ammattivaatetus.
Neste_työntekijän vaatetus
Suojautuminenräjähdysvaarallisissa tiloissaSuojautuminenräjähdysvaarallisissa tiloissa
Tärkeää estää henkilöiden varautuminentyöpaikoissa, joissa voi esiintyä syttyviäseoksia.
ATEX- käyttö- ja olosuhdedirektiivi(1999/92/EY)
räjähdysvaarallisten tilojen työntekijöidensuojelun minimivaatimukset
henkilön maadoittaminen
asianmukaiset työvaatteet,joista ei aiheudu staattisensähkön purkauksia.
thermal flammability lab
Työ- ja suojavaatteidenyleisiä ominaisuuksiaTyö- ja suojavaatteidenyleisiä ominaisuuksia
Työ- ja suojavaatteissa voi olla monia erilaisiaominaisuuksia
antibakteerisuus
palosuojaus
johtavuus
lianhylkivyys
jne.
Yhdistettäessä monia eri suojaavuusominai-suuksia vaatteeseen joudutaan yleensätekemään kompromisseja suojaustasojensuhteen.
water repellent treated fabric
Suojautuminen teollisuustöissäSuojautuminen teollisuustöissä
Tuuli, kosteus ja kylmyys
kankaat, joiden sisäpinnassa on vedenpitävähengittävä kalvo tai lyhytaikaiseen käyttööntiivis kosteudelta suojaava materiaali
hengittävät tuulelta suojaavat materiaalit taimikrokuitukankaat.
Kuumuusrasitukset
palosuojattu tai paloturvallinen materiaali.
Kemikaalit
materiaalit, jotka eivät läpäise kemikaaleja.
Sähköistyvyys
heikosti varautuvat tai staattista sähköäjohtavat materiaalit.
Staattiselta sähköltä suojaavatyövaateStaattiselta sähköltä suojaavatyövaate
Materiaalit vaihtelevat käyttökohteesta jasuojautumisen kohteista riippuen.
Elektroniikkateollisuudessa käytetäänmonesti polyesterimateriaalia, joka sisältääesim. johtavaa hiiltä tai metallia.
Kemianteollisuudessakäytetään mm. heikostivarautuvia tai sähköäjohtavia polyesteri- japuuvillasekoitekankaita.
8)_yj32270-32x-pakattu
Lisätietoa: Miten suoja-asujohtaa sähköä?Lisätietoa: Miten suoja-asujohtaa sähköä?
Keinot
kankaan käsittely antistaattiaineilla
johtavien kuitujen lisäys kankaaseen
kemiallinen viimeistys.
Viimeistys ei yleensä säily pesuissa tai toimiriittävän hyvin alhaisissa ilmankosteuksissa.
Tällä hetkellä yleisesti käytetään johtaviakuituja, esimerkiksi hiiltä tai metallia.
Turvajalkine Jalas 3
Jalkineet henkilönsuojaimena (1)Jalkineet henkilönsuojaimena (1)
Varaukset purkautuvat hallitusti, kun ihminenmaadoitetaan puolijohtavien jalkineiden jalattian kautta.
Antistaattinen eli heikosti varautuva jalkine.
ESD-jalkine eli staattista sähköä purkavajalkine.
Antistaattiset jalkineet
antavat jonkinasteisen suojansähköiskuja vastaan 250 V:iin asti
käytetään esim. herkästi syttyviäaineita käsiteltäessä
eivät suojaa ESD-herkkiä osia.
Jalkineet henkilönsuojaimena (2)Jalkineet henkilönsuojaimena (2)
ESD-jalkineet
henkilöön syntyvät varaukset purkautuvatkontrolloidusti
suojaavat ESD-herkkiä osia sähköstaattisiltapurkauksilta
huomioitava sähkötyöturvallisuus
105  < R < 108 
Johtavat jalkineet
käytetään erityistiloissa
voidaan käyttää vain, jos sähkölaitteestasaatava sähköiskuvaara on poistettu
eivät sovellu yleiskäyttöön
R < 105 
86096black-pakattu
Käsineet ja muut pukineethenkilönsuojaimenaKäsineet ja muut pukineethenkilönsuojaimena
Käsineiden ja sormisuojientulisi suojata hallitsemat-tomilta staattisen sähkönpurkauksilta.
Räjähdysvaarallisissa tiloissa, tilaluokissa 0ja 1, on käytettävä staattista sähköä poistaviakäsineitä.
105  < R < 1012 
Muovinen suojakypärä voi varautua, muttasyttymisvaara on pieni.
hanska
Pukeutuminen ja käyttöPukeutuminen ja käyttö
Suojavaatteen tulee peittäävartalo, käsivarret ja jalat.
Varaus purkautuu vaatteenläpi tai ihokontaktin kautta.
Vaate tulee olla asianmukai-sesti puettuna.
Alusvaatetus ei saa häiritäpäällisvaatetuksensuojauskykyä.
Dsc00005
Pesu ja huoltoPesu ja huolto
Vaatteen rikkoutuminen, kuluminen ja tahratsaattavat heikentää suojausominaisuuksia.
Vaatteen toimivuutta suositellaan testattavansäännöllisin väliajoin.
Vaatteen ominaisuuksiatulisi tarkastella sään-nöllisesti pesu- jakäyttökertojen välillä.
Hoito- ja pesuohjeita suositellaannoudatettavaksi.
StyroChem
Suoja-asun hankinta (1)Suoja-asun hankinta (1)
Kartoitetaan vaarat ja arvioidaan riskinsuuruus.
Selvitetään velvoittavat määräykset.
Valitaan oikeat materiaalit, vaatteet jajalkineet vaarojen ja työn kuluttavuudenmukaan.
Järjestetään malleja koekäyttöön.
Päätetään pesu- ja huoltojärjestelyistä.
Suunnitellaan vaatteiden ja jalkineidenominaisuuksien luotettavuuden toteaminen jaseuranta käytön aikana.
Inga2
Suoja-asun hankinta (2)Suoja-asun hankinta (2)
Tieto johtavuusominaisuuksista sekä niidenpesunkestosta.
Mittaustulokset sähköstaattisten ominaisuuk-sien todentamiseksi, esimerkiksi:
resistanssi pisteestä pisteeseen
pintaresistanssi / pintaresistiivisyys
varauksen purkautumisajat
varautuvuus
kuvaus mittausmenetelmästä.
Pesuohjeet
hakemistoon
9.Toimitila- jalaitekysymykset9.Toimitila- jalaitekysymykset
TyöympäristöTyöympäristö
Erityyppisten nesteiden, jauheiden, kaasujenja aerosolien käsittely aiheuttaa staattisensähkön ongelmia.
Varokeinoja syttymisriskin pienentämiseksi
metalliosien maadoittaminen
varautuvien materiaalien välttäminen
ilmankosteus
ilman ionisointi
siisteys.
Vaarat otettava huomioon prosesseja, laitteitaja työmenetelmiä suunniteltaessa.
IlmankosteusIlmankosteus
Useilla materiaaleilla varauksienpurkautuminen vaikeutuu ja materiaalienjohtavuus pienenee alhaisessa ilmankosteudessa (n. <40 % RH).
Johtavuuteen vaikuttaamateriaalin vedenabsorbtiokyky.
Varmistettava materiaalien toimivuustodellisissa käyttöolosuhteissa.
Korkea kosteuspitoisuuskin voi olla ongelmaeikä aina poista staattisen sähkön riskejä.
wsrhquz_[1]
LämpötilaLämpötila
Metallien sähkönjohtavuus pieneneelämpötilan noustessa.
Eristeiden johtavuus kasvaalämpötilan kasvaessa.
Käytännössä lämpötilavaikuttaa epäsuorasti ilmansuhteellisen kosteuden kautta.
Pakkasilla staattiseen sähköön javarautumiseen liittyviä häiriöitä ja ongelmiahavaitaan yleensä tavallista enemmän(talviaikaan sisäilman suhteellinen kosteusvoi olla vain 10%.).
wmkavona[1]
MaadoitusMaadoitus
Potentiaalitasaus on kahden johtavankappaleen yhdistämistä toisiinsa.
Maadoitus on johtavan kappaleenyhdistämistä maahan.
Kappaleiden ja maan välisen resistanssintulee olla alhainen.
Maadoitus on tehokas tapa hallita staattistasähköä.
Maadoitukset tulee tarkistaa säännöllisinväliajoin.
LattiaLattia
Lattiapäällysteet on maadoitettava.
Varmistettava, että johtavuus on tasainen jailmoitettujen arvojen mukainen.
Tärkeitä ominaisuuksia ovat myöskulutuskestävyys ja pintapaineen kesto.
Lattian toimivuus tulisi tarkistaa säännöllisinväliajoin.
Oikea puhdistus ja hoito auttavatsäilyttämään sähkönjohtavuuden.
Lattian johtavuusLattian johtavuus
Paljaan betoni- tai teräslattianmaksimi-resistanssi maahan -arvoksi suositellaan 1 x 106 .
Kohteiden, jotka on tehtyjohtamattomasta tai staattistasähköä purkavasta materiaalista,maksimi resistanssi maahanarvoksi suositellaan 106  - 108. Edellytys on, että maayhteyson olemassa.
KUVA13-Lattiamittaus-Riku
hakemistoon
10.Sanasto10.Sanasto
Sanasto: PeruskäsitteetSanasto: Peruskäsitteet
Varautuminen: Kappaleen varautuessa positiivisesti siitäpoistuu elektroneja (negatiivisesti varautuneita alkeis-hiukkasia) ja sen varautuessa negatiivisesti siihen tuleeylimäärä elektroneja. Sähköisesti varautumattomassakappaleessa elektronien negatiivinen ja atomiytimenpositiivinen varaus kumoavat toisensa.
Staattisen sähkön purkaus (ESD Electro StaticDischarge): Varauksen siirtyminen kahden eri sähkö-staattisessa potentiaalissa olevan kappaleen välillä suorankosketuksen seurauksena tai staattisen sähkökentänindusoimana.
Sanasto: Keskeisiä suureitaSanasto: Keskeisiä suureita
Jännite: Kahden pisteen potentiaalien erotus on näidenpisteiden välinen jännite. Pisteen potentiaali on ko. pisteenja nollapisteen (tavallisesti maa) välinen jännite. Jännitteenyksikkö on V (Voltti).
Kapasitanssi: Kappaleelle ominainen suure, joka kuvaakappaleen sähkönvaraamiskykyä eli kykyä vastaanottaa javarastoida varauksia. Kapasitanssin yksikkö on F(Faraday).
Resistanssi: Aineen tai kappaleen kyky vastustaasähkövirran kulkua. Yksikkö on  (Ohmi). Erilaistenkappaleiden mittausgeometriasta riippuen resistanssistasaadaan erilaisia johdannaisyksiköitä kuten ominais-resistanssi, pintaresistiivisyys ja pintaresistanssi.
Sanasto: Varauksen poistuminenSanasto: Varauksen poistuminen
Sähkönjohtokyky: Kuvaa sitä, miten helposti varauksetpääsevät liikkumaan aineessa. Johtavissa aineissavarausten liikkuminen on helppoa (hyvä sähkönjohtokyky).Eristävissä aineissa varausten liikkuminen on hankalaa(huono sähkönjohtokyky).
Potentiaalintasaus: Kahden kappaleen yhdistäminenjohtavasti toisiinsa niin, että ne ovat samassa potentiaalissa(välillä ei ole jännite-eroa).
Maadoitus: Kappaleen yhdistäminen johtavasti maahan (0-potentiaali), niin että välillä ei voi olla jännite-eroa.
Sanasto: AineominaisuudetSanasto: Aineominaisuudet
Syttymisrajat (räjähdysrajat): Pitoisuusarvot, joidenvälissä kaasun ja ilman (tai pölyn ja ilman), seos onsyttymiskelpoinen. Alemman syttymisrajan alapuolella seoson liian laihaa syttyäkseen ja ylemmän syttymisrajanyläpuolella se on liian rikasta syttyäkseen.
Minimisyttymisenergia (MIE Minimum ignition energy):Vakio-olosuhteissa mitattu pienin energiamäärä, jokatarvitaan tietyn aineen sytyttämiseen. MIE määritetäänaineen ja ilman herkimmin syttyvälle seossuhteelle.
Hybridiseos: Ilman ja eri fysikaalisissa olomuodoissa(esim. kaasu ja kiinteä) olevien palavien aineiden seos.
Sanasto: JohtavuusSanasto: Johtavuus
Johtava esine tai materiaali: Esine tai materiaali, joka eipysty säilyttämään havaittavaa staattisen sähkön varaustaollessaan yhteydessä maahan, ja jonka ominaisresistanssion enintään 104 Ωm. (Joillekin esineille, kuten johtavilleletkuille, on oma erityinen määritelmänsä). (SFS-käsikirja150)
Staattista sähköä poistava esine tai materiaali: Esine taimateriaali, joka ei pysty säilyttämään merkittävää määräästaattisen sähkön varausta ollessaan yhteydessä maahan.Näiden aineiden ominaisresistanssi on suurempi kuin 104Ωm, mutta pienempi kuin 109 Ωm, ja pintaresistiivisyyspienempi kuin 1010 Ω (tai pintaresistanssi pienempi kuin 109Ω) mitattuna ympäristön lämpötilassa ja 50 %suhteellisessa kosteudessa. (SFS-käsikirja 150)
Sanasto: Johtavuus (2)Sanasto: Johtavuus (2)
Antistaattinen (käyttöä ei suositella) esine tai materiaali:Yleisesti käytetty termi synonyyminä johtavalle ja staattistasähköä poistavalle esineelle tai materiaalille, joka ei pystysäilyttämään merkittävää määrää staattisen sähkönvarausta ollessaan yhteydessä maahan. Tässämerkityksessä sanaa käytetään tavallisesti kuvaamaanjalkinetyyppiä ja nesteissä käytettäviä lisäaineita (ASA:t).Tarkoittaa myös heikosti varautuvaa esinettä taimateriaalia.
Sanasto: Johtavuus (3)Sanasto: Johtavuus (3)
Eristävä esine tai materiaali: Esine tai materiaali, jonkaominaisresistanssi on suurempi kuin 109 Ωm mitattunaympäristön lämpötilassa ja 50 % suhteellisessakosteudessa (monien aineiden, kuten muovienominaisresistanssi on paljon tätä arvoa suurempi). (SFS-käsikirja 150)
Sanasto: HenkilönsuojausSanasto: Henkilönsuojaus
Johtavat jalkineet: Jalkineet, joiden resistanssi maahan ontyypillisesti alle 105 Ω. (SFS-käsikirja 150)
Staattista sähköä purkavat jalkineet: Jalkineet, joidenresistanssi maahan henkilön jalassa mitattuna on yli 105 Ω,mutta vähemmän kuin 108 Ω henkilön seisoessa johtavallatai staattista sähköä purkavalla lattialla. (SFS-käsikirja 150)
Staattista sähköä purkavat vaatteet: Vaatteet, jotka ontehty materiaalista, jonka pintaresistiivisyys on tyypillisestialle 1010 Ω. (SFS-EN 1149-1)
hakemistoon