Osaamisen ja sivistyksen asialla
JÄRJESTÄMISSOPIMUKSENHAKEMINEN
2
Osaamisen ja sivistyksen asialla
JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINENNäyttötutkinto-opas
Hakemuspaperi kuten muihinkin K & H:n tutkintoihin
Liitteiksi
näyttöjen järjestämissuunnitelma Näyttötutkinto-oppaan mukaan (ss. 24 – 27)
sama sisältö kuin jos haettaisiin OPH:lta tutkinnonjärjestämisedellytysten arviota
Hakemuksen liitteet
arvioijaluettelo
näyttösuunnitelma
3
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMATaustatiedot
Tutkinnon järjestäjän tiedot
Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin sopimusta haetaan
Tutkintokieli
liitteiden kieli
Tutkinnon vastuuhenkilö
Kokemus tutkintojen järjestämisestä
Arvioi suorittajamääristä
vuosittain tulevien 3 vuoden tähtäimellä
4
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMATaustatiedot
Tiedotus ja markkinointi tälle tutkinnolle
Yhteistyö työelämän kanssa
millaista yhteistyötä tutkinnon järjestäjä tekee yhteistyötä alantyöelämän kanssa tutkintoa järjestettäessä
miten ennakoidaan alueellisia työelämän tutkintotarpeita
miten ylläpidetään oman henkilöstön työelämäosaamista
5
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMATaustatiedot
Ohjauksen resurssit
määräys henkilökohtaistamisesta
miten tutkinnon suorittajan ohjaus organisoidaanhenkilökohtaistamisen eri vaiheissa
mitä eri ohjausmuotoja käytetään
miten ohjataan henkilöitä, jotka eivät osallistu valmistavaankoulutukseen
miten paljon eri resursseja (aikaa, henkilöitä yms.) annetaanohjaukselle
millainen pätevyys on ohjaukseen osallistuvilla henkilöillä
miten ko. henkilöiden ohjausosaamista ylläpidetään ja kehitetään
6
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMATaustatiedot
10.Perittävät maksut
tutkintomaksut eri tilanteissa
maksut valmistavasta koulutuksesta
maksut, jos tutkinnon järjestäjä järjestää näyttöjä muille kuin omaanvalmistavaan koulutukseen osallistuville
maksut tutkinnon osan suorittamisesta
maksut tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta
7
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMANäyttöjen sisältö
Tutkinnon perusteet näyttöjen suunnittelun…
näyttösuunnitelman mukaan
LIITE: NÄYTTÖSUUNNITELMA
Näyttöjen tarjonta ja sijoittuminen
näyttöjen järjestämisen organisointi
jaksotus
näytöt valmistavan koulutuksen ulkopuolelta tuleville
Näyttöjen täydentäminen ja uusiminen
menettelytavat
8
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMANäyttöjen sisältö
4.Näyttöympäristöt
millaisissa ympäristöissä näytöt järjestetään
jos näyttöjä ei järjestetä tutkinnon suorittajan omassatyöympäristössä:
missä ja miten näytöt toteutetaan
mistä syystä näytöt toteutetaan muualla kuin omalla työpaikalla
9
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAHenkilökohtaistaminen
Miten tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaantulevan määräyksen vaiheissa
hakeutumisvaihe
tutkinnon suorittamisvaihe
10
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAHenkilökohtaistaminen
Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen
aiemmin opitun tunnistaminen
milloin
miten
kenen kanssa
vaikutus näyttösuunnitelmaan
LIITE: LÄHTÖTASON KARTOITUS
11
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAHenkilökohtaistaminen
Tutkinnon suorittamisvaiheessa
aiemmin osoitetun osaamisen tunnustaminen
osaaminen?
dokumentit?
prosessi?
näyttösuunnitelman laatiminen
laatimiseen osallistuvat
tarkentaminen ja tarkistaminen
työelämän edustajien osallistuminen
LIITE: MALLI HENKILÖKOHTAISTETUSTANÄYTTÖSUUNNITELMASTA (jos mahdollista)
12
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMANäyttöjen arviointi
1.Arvioijien valinta ja kouluttaminen
millä perusteilla työelämästä tulevat arvioijat valitaan
miten arvioijat koulutetaan
koulutuksen sisältö
koulutuksen kesto ja laajuus
koulutusmenetelmät
miten arvioijien arviointitaitoa ylläpidetään
miten arvioijat perehdytetään yksittäisen näytön arviointiin
13
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMANäyttöjen arviointi
2.Arviointiaineiston kerääminen
millaisesta aineistosta tehdään arviointi
tutkinnon suorittajan nitsearviointi
3.Arviointi ja arviointipäätös
arviointiprosessin kuvaus
tutkinnon suorittajan itsearvioinnin huomioonottaminen
jääviyskysymykset
miten menetellään, jos arvioijat eivät ole yksimielisiä?
14
Osaamisen ja sivistyksen asialla
NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMANäyttöjen arviointi
4.Arvioinnin dokumentointi
arvioinnista muodostuvat dokumentit näyttökohtaisesti, tutkinnonosasta ja koko tutkinnosta
LIITE: KÄYTETTÄVÄT ARVIOINTILOMAKKEET