turun_yliopisto_rgb.png
turun_yliopisto_cmyk.jpg
TULOSOHJAUS VARASTOKIRJASTONNÄKÖKULMASTA
VARASTOKIRJASTONKOKOELMAYHDYSHENKILÖIDENSEMINAARI 11.9.2013
turun_yliopisto_rgb.png
VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA JA SENTEHTÄVÄT
Asetus Varastokirjastosta (94/1992):
oVarastokirjaston johtokuntaan kuuluupuheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muutajäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksivuodeksi kerrallaan (3§)
oJohtokunnan tehtävänä on
    1. huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestäsekä päättää toiminnan suuntaviivoista
    2. kehittää Varastokirjaston yhteistoimintaamuiden kirjastojen ja kirjastoalan viranomaistenkanssa
turun_yliopisto_rgb.png
3. tehdä ehdotus kirjaston toiminta- jataloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
4. antaa lausunto opetusministeriönratkaistavasta virkanimitysasiasta sekä
5. päättää muista periaatteellisista,laajakantoisista tai muuten tärkeistä asioista (4§)
=> Johtokunnalla on rooli Varastokirjastontulosohjauksessa
turun_yliopisto_rgb.png
VARASTOKIRJASTON JOHTOKUNTA 2013-2016
puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Ulla Nygrén(Turun yliopisto)
varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti(Itä-Suomen yliopisto)
jäsenet:
kirjastonhoitaja Harri Ahonen (Kansalliskirjasto),
kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (Porinkaupunginkirjasto - Satakunnanmaakuntakirjasto),
kirjasto-tietopalvelun päällikkö Janne Ranta (YLEARMI),
tietopalvelupäällikkö Tuula Snicker (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio)
turun_yliopisto_rgb.png
TULOSOHJAUS
oSuunnittelua
oSopimista
oSeurantaa ja raportointia
oTilinpäätös
oOKM:n tilinpäätöskannanotto
Asiakirjat luettavissa VARK:n nettisivuilla
turun_yliopisto_rgb.png
TULOSSOPIMUS
oTulossopimusneuvottelut kerran vuodessa: VARK –OKM
oSovitaan keskeisistä asioista ja indikaattoreista sekävoimavaroista tulevalle kaudelle
oTS 2013 – 2016 VARKin nettisivuilla:
oTS  2014 allekirjoitetaan eduskuntakäsittelyn jälkeen,loppuvuodesta 2013
turun_yliopisto_rgb.png
TULOSSOPIMUKSEN KESKEISET ASIAT
oYhteiskunnallinen vaikuttavuus:
 -  kirjastojen tilanhallinta
 -  kansallinen kokoelmapolitiikka
oToiminnallinen tuloksellisuus:
-määritellään tavoitteet aineiston vastaan-otolle, käsittelylle ja säilyttämiselle sekäaineiston käytölle (kaukopalvelu)
turun_yliopisto_rgb.png
Kehittämishankkeet
- kansalliset hankkeet ja VARKin omat, esim. TS2013:
-Osallistuminen UKJ-hankkeeseen
-Kokoelmapolitiikkansa selkiyttämiseksi jarästien purkamiseksi Varastokirjasto laatiiyhteistyössä kirjastosektorin mennessäaineistojen vastaanottopolitiikan pelisäännöt jakarsintasuunnitelman, joiden toimeenpanokäynnistetään vuonna 2013 => Siirtolomake
turun_yliopisto_rgb.png
oToiminnallinen tehokkuus
-määritellään miten toiminta järjestetään sensaavuttamiseksi
oTuotokset ja laadunhallinta
-määritellään  ydintehtävä (= vastaanottaa, säilyttääja asettaa käyttöön kirjastoista siirrettävääaineistoa ja näin vapauttaa tilaa muista kirjastoista)ja prosessit sekä laadunhallinnan menetelmät(asiakastyytyväisyyskyselyt)
turun_yliopisto_rgb.png
oHenkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  -henkilöstön hyvä työkyky ja työhyvinvointi
oMuut asiat
   - esim. TS 2013 -2016: Varastokirjasto toteuttaaosaltaan hallitusohjelman vaikuttavuus- jatuloksellisuusohjelmaa vuosille 2012-2015.Vuosina 2012-2015 Varastokirjastolta vähennetäänvähintään yhtä henkilötyövuotta vastaavamääräraha, lisäksi kehyskaudella toteutetaanmuita mahdollisia hallitusohjelman mukaisiasäästöjä
 
turun_yliopisto_rgb.png
oVoimavarat
  -  esim. v:lle 2013:
-  toimintamenot 1 621 000  €
-kehittämishanke 100 000 €: laaditaanVarastokirjaston aineistojenvastaanottopolitiikan pelisäännöt ja aineistonkarsintasuunnitelma
turun_yliopisto_rgb.png
TULOSINDIKAATTOREIDEN TOTEUMATIEDOTJA TAVOITTEET
Tuotokset:
vastaanotetun aineiston määrä (hm)
käsitellyn aineiston määrä (hm)
Toiminnallinen tehokkuus, taloudellisuus:
vastaanotetun aineiston käsittelynyksikkökustannukset (€/hm)
Kaukopalvelu: tilausten määrä
Henkiset voimavarat:
henkilötyövuodet
sairauspäivien lkm/htv
turun_yliopisto_rgb.png
TULOSOHJAUS: SEURANTA
oVarastokirjasto raportoi Opetus- jakulttuuriministeriölle tavoitteidensasaavuttamisesta ja määrärahojen käytöstävuosittain tilinpäätösasiakirjassa
oOKM:n palaute tilinpäätöskannanotossa
    - arvioi toiminnallista tehokkuutta javoimavaroja: miten tulostavoitteet on saavutettu
turun_yliopisto_rgb.png
turun_yliopisto_rgb.png
KIITOS!