Vieraskielisen opetuksen opettajankoulutuksenkoulutuspoliittiset haasteet
Heini-Marja Järvinen
Turun yliopisto
Taustaa
Vuodesta 1991 opetuskieli on voinut olla vapaa(muukin kuin suomi, ruotsi, saame tai romani)
Valkoinen kirja (1995): 2+1
Vieraskielinen sisältöjen opetus nähtiin yhtenälisämahdollisuutena kielitaidon edistämiseenvarsinaisen kielenopetuksen ohella.
Vieraskielisen opetuksenopettajankoulutus
1990-luvulla Opetushallitus kustansi suhteellisenlaajamittaista vieraskielisen opetuksenopettajankoulutusta:
15 ov (Turussa 9 tai 10 ov kielen opintoja + 4 tai 5ov didaktiikkaa), järjestäjänä Turun kesäyliopisto(ja TOKL)
5 ov, pääosin didaktiikkaa (Turun yliopistontäydennyskoulutuskeskus)
 
Vieraskielisen opetuksen opettajatTurussa n. 1990-luvun puolivälistätähän päivään
Suomessa vieraskielistä opetusta antavatpääosin aineenopettajat, joilla on jonkinasteinenvieraan opetuskielen taito, ei yleensä kielenyliopisto-opintoja.
Ns. kaksoispätevyyden omaavia luokanopettajiaon jonkun verran (LO+kieli, jossa opintoja,yleensä englanti, myös ruotsi, ranska)
Muutama kielenopettaja on suuntautunutvieraskieliseen opetukseen (sivuaine psykologia,historia, uskonto, maantiede)
Vieraskielisen opettajan kielitaito
Opetustoimen henkilöstönkelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen(986/1998, 18.12.2003/1133) 9 §:n mukaanperusopetusta tai esiopetusta antavallaopettajalla tulee olla koulun opetuskielessäerinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Josopetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli tai joskysymys on perusopetuslain 10 §:n 4 momentissatarkoitetussa koulussa järjestettävästäopetuksesta, opetusta voi antaa myös henkilö,joka hallitsee opetuksessa käytettävän kielen.Opetushallitus määrää tarvittaessa, miten kielenhallinta osoitetaan.
Opetushallitus on päättänyt opetustoimen henkilöstönkelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9 §:n 2momentin nojalla, että edellä tarkoitettu opetuskielenhallinta on opettajalla, joka on suorittanut
yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) jaasetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tasonviisi mukaisen kokeen, ennen vuotta 2002 kuitenkinem. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tasonseitsemän mukaisen kokeen ja yleisistä kielitutkinnoistaannetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen(1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisimukaisen kokeen.
yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuisetopetuskielen opinnot
 
Ja vielä jatkuu…
Opetuskielen hallinnan osoittamista edellätarkoitetulla tavalla edellytetään siinätapauksessa, että opetussuunnitelmanmukaisesta opetuksesta vähintään neljävuosiviikkotuntia tai neljä kurssia kyseisenälukuvuonna opetetaan kyseisellä kielellä.
Kielitaito
Millaista kielitaitoa vieraskielistä opetusta antavaopettaja tarvitsee?
Luokkakieli
Aineen kieli
Havainnollistamisen kieli (comprehensible input,mitä se on?)
Scaffolding-kieli
Vuorovaikutuskieli
Vieraskielisen opettajanpedagoginen pätevyys
Mistä vieraskielisen opetuksen opettajanpedagoginen pätevyys koostuu?
Pedagoginen tieto: miten kielenoppiminen  tapahtuu,miten kieltä opetetaan, miten sisältöä opetetaanvieraalla kielellä.
Miten tuetaan käsitteiden oppimista?
Millaista ymmärtämistä, tuottamista voi oppilailtaodottaa/edellyttää?
Mitä  ajattelutaitoja? Miten opettaa ajatteluavieraalla kielellä?
Miten vieraan kielen opettamisen menetelmät jatyötavat voisivat tukea vieraskielistä aineenopetusta?