vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaaka_etusivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisen peruskoulutuksenvaltionavustushankkeet
Tuija Laukkanen
12.9.2013
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyvä hankesuunnitelma - konkreettisettavoitteet - selkeä viestintä
1.Hankkeen painopisteet (määritelty hakuvaiheessa)
2.Hankkeen tavoitteet ja aikataulu
3.Hankkeen kuvaus
4.Hankkeen kohderyhmä
5.Konkreettiset tulokset ja niiden hyödyntäminen
6.Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
7.Hankeorganisaatio, mahdolliset yhteistyökumppanit
8.Kustannusarvio
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Sisällön konkreettinen kuvaus auttaaonnistumaan
Hankkeen tavoitteet on hyvä kuvata mahdollisimman konkreettisesti;mitkä asiat muuttuvat nykytilaan nähden? Miten muutos saadaanpysyväksi?
Laadulliset tavoitteet on hyvä konkretisoida mitattaviksi asioiksi
”…saadaan luotua ja ylläpidettyä laadukas yhteistyöverkosto…”
Minkälainen on laadukas yhteistyöverkosto? Miksi sen luominen ontärkeää? Miten se luodaan? Miten sitä ylläpidetään? Minkälaisiaresursseja tarvitaan? Riippuvuus muihin toimintoihin?
Minkälaiseen tavoitetilaan pyritään ja minkälaisilla toimenpiteillä sinnepäästään? Muuttuvatko toimintatavat koko organisaatiossa?
Tältä pohjalta voidaan arvioida hankkeen tuloksia ja onnistumista
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Konkreettisista tavoitteista yksittäisiintehtäviin 1/2
Jotta tavoitteisiin päästään se edellyttää tiettyjen tehtävientekemistä, tekijöitä ja resursseja (aikaa, euroja jne)
Mitä ja miksi tehdään? Kuka tekee? Milloin tehdään?
Tehtäviä ja tekijöitä on paljon; miten huolehditaan, että kaikkitarvittavat tehtävät tulevat tehtyä oikeaan aikaan ja tavoitteisiinpäästään? Ja budjetissa pysytään?
Minkälaisia resursseja tarvitaan? Minkälaisia kustannuksiasyntyy?
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Konkreettisista tavoitteista yksittäisiintehtäviin 2/2
Määrittele projektin tehtävät, aikataulut, tekijät,yhteistyöverkostot, eurot..
Hankesuunnitelmaan kokonaisuudeksi, jonka toteutumistaseurataan systemaattisesti
Hankkeen kustannusarvio edellisen pohjalta, kustannustentoteutumista seurataan
Riskien arviointi ja niihin varautuminen; liittyy käytettyihinresursseihin (tekijät ja aika, toisinaan myös tekniset ymsratkaisut)
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkki
1. Konkreettinen tavoitetila/ tulos, johon tähdätään
Tehtävät
Tekijät
htp:t
Ajankohta
Kustannukset
1. tehtävä
Maija tekee
X htp
Alku-loppu
Xxx euroa
2. tehtävä
Matti tekee
Y htp
Alku-loppu
Yyy euroa
3. tehtävä
Ville tekee
Z htp
Alku-loppu
Zzz euroa
Yhteensä
3 henkilöä
XYZ htp
1.1-1.3.2013
XYZ euroa
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hankkeen johtaminen ja viestintä
Selkeää ja konkreettista hankesuunnitelmaa onhelppo seurata ja siitä on helppo raportoida
Vastuut on jaettu, riippuvuudet on selvitetty
Laatu on kohdallaan ja saadaan aikaan pysyviämuutoksia
Hankesuunnitelmaan liittyvää viestintäsuunnitelmaaseurataan, kerätään palautetta
Koulutuksen järjestäjän johto on sitoutunut jamukana hankkeessa
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kustannusarvio 1/ 2
Henkilöstömenot
Koordinointi
Suunnittelu
Neuvonta ja ohjaus
Arviointi
Raportointi
Tiedotus, viestintä ja markkinointi
Muut tehtävät
Yhteensä
=> Mitä tehtäviä tehdään? Kuinka paljon aikaa ja tekijöitätarvitaan kyseisten tehtävien tekemiseen (tunteja, päiviä) janäistä syntyvät kustannukset?
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kustannusarvio 2/2
Muut menot
Kokous- ja koulutusmenot
Matkustuskulut
Palvelujen ostot
Laitehankinnat
Materiaalimenot
Vuokrat
Muut menot
Yhteensä
Mitä toimenpiteitä tehdään ja näistä syntyviäkustannuksia?
Mitä palveluja ostetaan, miksi ostetaan ja mistä ostetaan?
Mitä hankintoja tehdään, miksi tehdään ja mistä ostetaan
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos!