KLpppohja
Tuloskysely 2008
Metsäkone, turve, metsänparannus,maarakennus ja metsäenergia
KLpppohja
Aineiston tiedot perustuvat maaliskuussa2008 toteutettuun postikyselyyn
Tulokset koskevat vuoden 2007 toimintaa
Tiedot perustuvat yrittäjien ilmoituksiintilinpäätöksistä vuodelta 2007
Taustatiedot
KLpppohja
Vastaajayritystenkokonaisliikevaihdot:
metsäkoneala88,7 milj. €
turveala  5,8 milj. €
metsänparannusala  2,0 milj. €
maarakennusala36,4 milj. €
metsäenergia-ala  3,1 milj. €
Yhteensä            136,0 milj. €
Tuloskyselyyn vastanneetyritykset:
126 metsäkonealan yritystä
  22 turvealan yritystä
  21 metsänparannusalan yritystä
  72 maarakennusalan yritystä
    8 metsäenergia-alan yritystä
249 yritystä
KLpppohja
Palkkakorjaus:
Määritettäessä vastaajayritysten taloudellisia
tunnuslukuja tulokseen ja tulosprosenttiin tehtiin
palkkakorjaus. Palkkakorjauksessa yrityksen
omistajien oman työpanoksen arvo
(työtunnit 19,41 €/h) vähennettiin yrityksen
virallisen tuloslaskelman mukaisesta tuloksesta
siltä osin kuin se ei jo sisältynyt siihen kuluina.
KLpppohja
Tulokset
Taustatietoa liikevaihtojakaumasta, liikevaihto €/vuosi:
MetsäalaMaarakennus    Muut
Yläneljännes796 000 € 385 000 €186 000 €
Mediaani418 000 € 120 000 €  86 000 €
Alaneljännes190 000 €   70 000 €  49 000 €
KLpppohja
KLpppohja
Positiiviseen (≥ 0 €) tulokseen yltäneidenyritysten osuus vastaajayrityksistätoimialoittain toimintavuonna 2007(suluissa tilanne v. 2006):
Metsäkoneala 65%(64%)
Maarakennusala 61% (64%)
Turveala 57%(68%)
Metsänparannusala38% (20%)
KLpppohja
KLpppohja
KLpppohja
KLpppohja
Lisäkysymys 1
KLpppohja
Lisäkysymys 2
KLpppohja
Missä eniten parannettavaa omassa yrityksessänne ?
Lisäkysymys 3
KLpppohja
Kahden edellisen vuoden(-05 ja –06) leikkaus-pisteet. Kehitys on olluthuonompaan suuntaan.
Harvennusten osuus liikevaihdosta ja tulos %
(jokainen piste = yksi yritys)
Vakio metsäalan lisäkysymys
KLpppohja
Harvennusosuus ja metsäkoneyrityksen tulos:
metsäkoneyrityksistä, joiden liikevaihdosta tuli vuonna2007 alle 50 % harvennushakkuista, 76% ylsi posi-tiiviseen tulokseen
harvennuspainotteisista yrityksistä (harvennus-hakkuiden osuus liikevaihdosta yli 50 %) positiiviseentulokseen ylsi 56% (52% 2006)
mediaanitulos-%:
harvennuksia alle 50 %5,0 %  (3,8% v. 2006)
harvennuksia yli 50 %3,3 %  (0,1% v. 2006)
kaikki4,3 %  (2,5% v. 2006)
Vakio metsäalan lisäkysymys