logo_rgb
osatyokykyset_tyossa_pp.jpg
Työvoimaa kuntoutujista - ja kaikki voittaa12.10.2013
Leila Partanen-Salosto
Työkykykoordinaattorit työllistymisen jatyössä jatkamisen tueksi
logo_rgb
Osatyökykyiset työssä -ohjelma
Leila Partanen-Salosto
osatyokykyset_tyossa_pp.jpg
STM:n käynnistämä ohjelma, jossa on kaksi kokonaisuutta:
osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävätoimintakonsepti ja sen pilotointi.
osatyökykyisten työllistymistä helpottavatlainsäädännölliset muutokset.
Ohjelma on käynnistynyt kesällä 2013, kesto  vuoden 2015loppuun.
Toteutuksen tukena on ministeri Paula Risikon
      johtama asiantuntijaryhmä.
logo_rgb
Ohjelman taustaaMiksi Osatyökykyiset työssä -ohjelma?
Ikääntyvä yhteiskunta luo haasteita julkisen taloudenkestävyydelle -> työuria on pidennettävä.
Työkyvyn alenema ei saa johtaa kokonaan poistyömarkkinoilta.
 
Oikeilla toimilla osatyökykyisen työssä jatkamista jaselviytymistä työelämässä voidaan merkittävästi tukea.
Huomio jäljellä olevaan työkykyyn työkyvyttömyyden sijaan.
Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnantoimintaan tasa-arvoisesti.
Asenteet ovat usein osatyökykyisten työllistymisen esteenä.
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Ohjelman tavoitteet
Leila Partanen-Salosto
Parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaatyössä tai työllistyä.
Vähentää osatyökykyisyyteen liittyviäennakkoluuloja.
 
logo_rgb
mies-ja-nainen.jpg
Työpaikan
keinot
Terveyden-huolto jasosiaali-palvelut
Työvoima-
palvelut
Koulutus
Kuntoutus
Sosiaali-
turva
Vastuussa: Työnantaja tai TE-toimisto
Keinovalikoiman suunnittelijana: Työkykykoordinaattori
Esteettömyys
Työpaikan järjestelyt
Työyhteisö
Työjärjestelyt
Työturvallisuus
Työterveyshuolto
Perusterveyden-
huolto
Erikoissairaanhoito
Sosiaalinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus
Lääkinnällinen kuntoutus
Ammatillinen peruskoulutus
tai tutkintoon johtava koulutus
Työvoimakoulutus
Työhönvalmentaja
Ammatillinen kuntoutus
Koulutuskokeilu
Oppisopimuskoulutus
Muu työpaikkakoulutus
Työkokeilu
Työnvälitys
Työnhaku- jauravalmennus
Koulutus- ja työkokeilut
Työvoimakoulutus
Palkkatuki
Starttiraha
Työolosuht. järjestelytuki
Matkakulujen korvaus
Ammatinvalinnanohjaus
Työhönvalmennus
Osasairauspäiväraha
Eläkkeen lepäämään jättäminen
Osatyökyvyttömyyseläke
Vammaistuki
Kuntoutusraha
Kuntoutuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaaminen
Omaehtoisen opiskelun tuet
Konsepti: kaikki keinot käyttöön
Ajantasaiset tiedot eri keinoista, palveluista ja etuuksista: Kaikille avoin verkkopalvelu
Sosiaalipalvelut
logo_rgb
Mikä työkykykoordinaattori?
Leila Partanen-Salosto
Työkykykoordinaattori räätälöi (tailored solutions) yhdessäosatyökykyisen kanssa eri keinoista juuri hänelle sopivankokonaisuuden, jonka avulla hän joko pystyy jatkamaantyöelämässä tai pääsee mukaan työelämään.
TE-toimisto tai työnantaja nimeää osatyökykyisen tueksityökykykoordinaattorin.
”Työkykykoordinaattori” voi työskennellä esim. työnantajanpalveluksessa, työterveyshuollossa tai TE-toimistossa.
Pilotoinnin avulla työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa jatoimintamalleja kehitetään eri organisaatioiden lähtökohdista.
Hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja hyviä käytäntöjä;työluotsi, työkykykonsultti, työhönvalmentaja…
logo_rgb
 
Peruslähtökohdat:
suunnittelee yhdessä osatyökykyisen kanssa eri keinoistayksilöllisen, toimivan kokonaisuuden.
hankkii tarvittavan tiedon ja yhteistyötahot.
huolehtii siitä, että tehty suunnitelma etenee vaihe vaiheelta.
Tehtävänkuvaan ja rooliin vaikuttavat mm.:
organisaatio  (työpaikka, työterveyshuolto, TE-toimisto)
perusvalmiudet (koulutus, työkokemus)
muut työtehtävät (osa muuta toimenkuvaa, kokopäiväinen)
organisaation koko (esim. isossa työnantajaorganisaatiossatehtävänkuvaan voi kuulua esimiesten tuki ja valmennustyökykyasioissa  tieto ja tuki esimiehille)
 
Työkykykoordinaattorit tarvitsevat mm. hyvääpalvelujärjestelmän osaamista, työelämän asiantuntemusta,hyviä ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja ja ihmissuhde-ja vuorovaikutustaitoja.
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Verkosta löytyy vastaus
Verkkopalvelu
on ajantasainen tietopankki eri keinoista, etuuksista japalveluista ja niiden yhdistelmien käyttökelpoisuudesta eritilanteissa.
työkykykoordinaattorien  ja muiden ammattilaisten työkalu.
suunnittelu käynnistynyt esiselvityksen tekemiselläTyöterveyslaitoksella.
suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden, pilottien javiestinnän ammattilaisten kanssa.
suunnittelussa hyödynnetään pilotoinnista saataviakokemuksia  ja esiin nousevia tiedon tarpeita.
 
 
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Toimintakonseptin pilotointi
Pilotoinnin tavoitteena on kehittää toimintakonseptia jakokeilla työkykykoordinaattoritoimintaa erilaisissaorganisaatioissa.
Pilottikohteiksi valitaan yhteensä noin 10-15 yritystä, kuntaa,työterveyshuoltoa, TE-toimistoa tai koulutusorganisaatiota.
Edustavat erityyppisiä organisaatiota, joihintyökykykoordinaattorit voidaan nimetä.
Alueina Uusimaa, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa.
Pilotoinnin avulla
kootaan tietoa työkykykoordinaattoritoiminnasta; mm. toimivistaorganisoinnin tavoista, hyvistä käytännöistä, hyödyistä,vaikuttavuudesta ja osaamisen vaatimuksista.
tunnistetaan eri keinojen ja palveluiden saumakohtiin liittyviähaasteita ja haetaan ratkaisuja niihin.
saadaan tietoa lainsäädännön muutostarpeista.
 
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Ohjelman pilottiorganisaatiot
Leila Partanen-Salosto
Työnantajat:
Altia Oy
RTK-palvelu Oy
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tampereen kaupunki
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Työterveyshuollot:
Suomen Terveystalo Oy
Tullinkulman Työterveys
TE-toimistot:
Uusimaa (Helsinki)
Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki)
Pirkanmaa
Täydentyy vielä  1-2 pilotilla
logo_rgb
Pilotoinnin lähtökohdat
Piloteilta edellytetään omia resursseja ja motivaatiota.Organisaation johdon ja muiden avainhenkilöidensitoutuminen tärkeää.
Tarkemmat tavoitteet kullekin pilotille määritellään yhdessäpilottiorganisaation kanssa. Tavoitteiden tarkentaminenkäynnissä parhaillaan.
Työnantaja -pilotit
-eri vaiheissa - osassa on jo toiminut ”työkykykoordinaattori”,osassa  luodaan uutta toimintamallia
-pilottien odotuksena työkalujen saaminen erityisestitilanteisiin, kun työpaikan omat  keinot on käytetty,osaamisen lisääminen, verkostoituminen jayhteistyökäytäntöjen kehittäminen
 
 
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Työterveyshuolto -pilotit
-työkyvyn tukemisen malleja myös pienille ja keskisuurilleyrityksille
-”muun palvelujärjestelmän”; mm. ammatillisen kuntoutuksenja sosiaalivakuutuksen osaaja työterveyshuoltoon
TE-toimisto -pilotit
-  työkykykoordinaattorin tehtävä TE-toimistossa: räätälöityasiakastyö ja prosessien koordinointi
-osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisprosessiensujuvoittaminen; toimintamallien, roolien ja  vastuidenselkiyttäminen
-eri TE-toimistot fokusoituvat eri kohderyhmiin; mm. nuoretosatyökykyiset  ja mielenterveyskuntoutujat
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Ohjelman tuki piloteille
Yhteinen koulutus työkykykoordinaattoreille: tiedon, taitojenja ammatillisen osaamisen lisääminen ja oman työnkehittäminen.
- maalis-lokakuu 2014, n. 8 lähipäivää
Työkykykoordinaattorien keskinäinen verkostoituminen javertaistuki.
Tiedon kokoaminen jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä työluotsi, työkykykonsultti, työvalmentaja …  olemassaolevan tiedon hyödyntäminen. Suunnitteilla aiheeseen liittyväselvitys yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.
Työpajat alueellisten ja paikallisten yhteistyökäytäntöjenkehittämiseksi.
Yhdessä asiantuntijoiden ja pilottien kanssa rakennettavaverkkopalvelu kokoaa eri keinot, palvelut ja etuudet työkykykoordinaattorien työkalu.
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Toimintakonseptin/työkykykoordinaat-toritoiminnan hyödyt
Osatyökykyiselle työnhakijalle/työntekijälle:
Nimetty vastuuhenkilö helpottaa eri vaihtoehtojen ja ratkaisujenmiettimistä.
Tukena myös silloin, kun asiat eivät etene suunnitelmienmukaan
Tieto ja osaaminen ”suunnistamiseen palvelujärjestelmässä”,
 työllistymisen/työhön paluun ratkaisujen löytyminen
Työnantajalle:
Osaaminen, tieto ja valmiudet eri keinojen hyödyntämiseen jaratkaisujen hakemiseen helposti saatavilla ja lähellä työpaikkaa.
Työkyvyttömyydestä työnantajalle aiheutuvat kustannuksetpienenevät (mm. työkyvyttömyysmaksuluokka, sairauskulut,menetetty työpanos).
Toimivat työkyvyn tukemisen käytännöt ja välittämisen kulttuurivaikuttavat työilmapiiriin ja työhyvinvointiin yleisemminkin.
 
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Pilotoinnin odotetut tulokset
Käytännössä testattu ja edelleen kehitetty toimintakonseptiosatyökykyisen työssä pysymiseksi tai työllistymiseksi.
Hyviä käytäntöjä  konseptin  keinovalikoimankäyttämiseksi toimivalla tavalla kunkin osatyökykyisenyksilölliset tarpeet huomioiden.
Pysyvä ja ajantasainen verkkopalvelu osatyökykyisten,työkykykoordinaattorien, työnantajien  ja muidenorganisaatioiden käyttöön.
Tietoa keinovalikoiman eri osien käyttöön ottoa estävistä taihaittaavista tekijöistä, jotka voivat vaatia erillisiäjatkotoimenpiteitä,  kuten lakimuutoksia tai erihallinnonalojen välisen yhteistyön kehittämistä.
Tietoa  osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseenliittyvistä tutkimustarpeista.
Päivi Mattila-Wiro
15
logo_rgb
Viestintä on osa ohjelmaa
Viestinnän tavoitteena on
varmistaa, että ohjelma ja sen tavoitteet tulevat tutuksityönantajille, yrityksille, sidosryhmille ja medialle.
osallistaa kansalaisia ja päättäjiä keskustelemaan aiheesta(muun muassa sosiaalisen median kautta).
nostaa työkyvyttömyyteen ja osatyökykyisiin liittyvät asiatpuheen- ja politiikanteon aiheiksi.
 
Leila Partanen-Salosto
logo_rgb
Lisätietoja


Ohjelmajohtaja Päivi Mattila-Wiropaivi.mattila-wiro@stm.fi

Projektipäällikkö Leila Partanen-SalostoP. 050 570 6570leila.partanen-salosto@stm.fi

Tiedottaja Anne KoskelaP. 050 430 2407anne.j.koskela@stm.fi


www.stm.fi/osatyokykyiset
Leila Partanen-Salosto
oskun_rattaat.PNG
logo_rgb
Ratkaisut löytyvät yhteistyöllä!
Pala kerrallaan.jpg
Leila Partanen-Salosto
Rauhallista joulun aikaa!