ppt_pohja_FIN-1_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTIJA JAKSAMINEN
15.4.2010 Loppi - tilaisuus yrittäjille
Pirkko Mäkelä-Pusa
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Mitä on työhyvinvointi?
Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Se on sekä yksilön,että yhteisön kokemus. Työhyvinvointi pohjaa johtamiseen,osallisuuteen, osaamiseen ja työn hallintaan.
Työhyvinvointia luodaan yhdessä. Se on jokaisen työyhteisönjäsenen, esimiehen ja koko organisaation vastuulla.
Työhyvinvointia voidaan parantaa työtä ja työoloja kehittämällä.Työhyvinvoinnin kehittäminen alkaa avoimesta keskustelusta,asioiden rakentavasta ja peittelemättömästä käsittelystä.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Tämä on tekstin perustyyli 24 pt
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Työ ja toimintakonseptit historiallisessamurroksessa
suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeistenkymmenen vuoden aikana enemmän muutoksia kuin koskaan1860-luvun teollistumisen murroksen jälkeen
työhyvinvoinnin tukemisen ”perinteiset” (esim.työsuojelu/työturvallisuus, työterveyshuolto, työssä olevienkuntoutus, tyky) asiantuntijavetoiset työmenetelmät eivät toimitässä muuttuvassa ympäristössä riittävän hyvin
työorganisaatio/yrityskohtaisesti on kehitettävä toimintamalleja,jotka pohjautuvat verkostoihin sekä yrityksen sisällä ettäyrityksen ulkopuolella – haaste kaikille toimijoille
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Miksi työstä ja työoloista puhuminen ontärkeää ?
Useiden tutkimusten mukaan työtyytyväisyyteen, työperäisen stressinkokemaan, sairasteluun ja sen myötä sairauspoissaoloihin vaikuttavattyön kuormittavuuden ja vaatimusten sekä oman terveydentilan ohellaetenkin
oman työn hallinta, mm. vaikutusmahdollisuudet oman työnsisältöön ja suunnitteluun
oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen, mm. johdonmukainenpäätöksenteko, avoin ja turvallinen työilmapiiri ja vuorovaikutussekä tasapuolinen kohtelu
muut työympäristön psykososiaaliset tekijät, mm. työyhteisössäkoettu arvostus, tuki ja kannustus
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Miten pidentää työuraa ?
-Työelämässä pysymistä tukevat kuntoutustoimet
-Osaamisen kehittäminen
-Varhaisen reagoinnin käytännöt työpaikoilla
-Työhön paluuta tukevat joustavat järjestelyt työssä
-Joustavat järjestelyt työntekijöiden elämäntilanteen mukaan
-Vaikeasti työllistyvien työhön paluuta tukevat kuntoutustoimet
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Miksi tarvitsemme parempia ja pidempiätyöuria?
siksi, että hyvinvointiyhteiskunta perustuu työnteolle
siksi, että meillä olisi varaa vanhentua
vanhentumisen vara tulee vain työnteosta
Kalenteri-ikä on usein harhaanjohtava mitta ihmisenvoimavaroista ja työkyvystä, koska se ei ota huomioonvanhenemista yksilöllisenä prosessina.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Sairauksien kokonaiskustannuksetSuomessa (v. 2006 hintataso)Lähde: Kiiskinen ym.2005, Ahonen, 17.9.2009
Kustannuslaji
yht.
Mielen-   Sydän ja
terveys    verisuonisair. TULE  Muut
Työpanosmenetykset,1000 v
489
105             66                105      213
Työpanosmenetykset,milj. €
19071
4095         2574            4095      8307
Suorat kustannukset,milj. €
 6834
 865          1159              728      4083
Yhteensä , milj. €
25905
4960         3733             4823    12390
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Työuupumuksen yhteydet työolotekijöihin(Leiter, Masiach, 2000)
Työuupumus
Työolotekijät
Työn imu
Ylikuormitus
1. Työn kuormitus
Sopiva työn kuormitus
Ei mahdollisuuttavaikuttaa
2. Vaikutusmahdol-lisuudet
Mahdollisuus vaikuttaa
Puutteellinenpalkitseminen
3. Palkkiot
Tunnustukset japalkkiot
Hajanainen työyhteisö
4. Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden tunne
Oikeudenmukaisuudenpuuttuminen
5. Oikeudenmukaisuus
Reiluus, kunnioitus ja
oikeudenmukaisuus
Arvokonflikti
6. Arvot
Työn mielekkyys
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
työn ja
ammatti-
taidon
epäsuhta
kehittymis-mahdollisuuksienpuute töissä
urankehitys-mahdollisuuksiensyrjäytyminen
turhautuminen,motivaationlasku
ammattitaidonkapeutuminen
itsetunnonlasku
psyykkinenrasittuneisuus,uupumus, burnout
ongelmatesimiehenkanssa
työsuorituksenheikentyminen
sairaus
työkyvyttömyys
Sosiaalisten tekijöiden hallitsemantyökyvyttömyysprosessin vaiheet. Järvikoski 1994.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Yrittäjien terveysriskitekijät:Työterveyslaitos, Marianne Virtanen
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
tietoiset vastuulliset valinnat terveemmän elämäntavan puolesta
Työ - vapaa-aika
Fyysisestä kunnosta huolehtiminen
Uni – Kuormituksesta palautuminen
työn ja perheen yhteensovittaminen
jne.
yrittäjällä yrityksen menestyminen – työhyvinvointistrategiaosaksi liiketoimintastrategiaa
verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa
tuki – työterveyshuolto, yrittäjäjärjestöt, jne.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hanke
Taustalla tieto, että työntekijöiden työkyky- , jaksamis- jaosaamisongelmat ovat lisääntyneiden sairauspoissaolojen jaaikaisen eläkkeelle siirtymisen syinä.
Pienyrityksillä on erityistarpeita työhyvinvointityön, kuntoutuksenettä työterveyshuoltoyhteistyön osalta.
Hankkeen toimintakausi on 2009 – 2012
Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopansosiaalirahasto
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Ohjausryhmä
Kehittämisryhmä
Kuntoutussäätiö
Kuntoutusalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus
- projektihallinta
- työuraan ja työelämäosaamiseen
liittyvä kehittämistyö
- työterveyshuoltoyhteistyö
Tampereen yliopisto
HyWin-työhyvinvointi
 koulutus ja henkilöstö-
   työn käytäntöjen
kehittäminen
Työterveyshuollot
Mehiläinen, Lohja ja Vantaa
TyöSyke, Karviainen,
Karkkilan lääkärikeskus
Kuntoutussäätiö
Kuntoutuspalvelukeskus
 kuntoutus ja
   työyhteisötyö
Kiipulan kuntoutus-
keskus
Yrittäjäjärjestöt
Kuntoutussäätiö
Innokuntoutus
Kehittämistyön toimijat
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Hankkeen kehittämistavoitteet
1.Varhaisen reagoinnin malliin työhön paluun käytäntöjä
2.Varhaiskuntoutusinterventiot: Oman hyvinvoinnin lähteilleja työelämäosaamisen kehittäminen
3.Välineitä työhyvinvointityöhön pk-sektorilla:
ryhmäohjausmalli työyhteisökysymysten käsittelyyn
työuraohjaus-malli
ohje osaamiskartan laadintaan ja henkilöstötunnuslukujenlaskemiseksi
4.Työhyvinvointi – koulutusmalli Tuki
5.Työterveyshuollon ja työpaikkojen kumppanuusmalli
6.Arviointiraportti yksinyrittäjien ja mikrotyöpaikkojenvarhaiskuntoutustarpeesta ja sisällöllistä tarpeista
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Yritysten rekrytointi
Rekrytointia tapahtuu koko hankkeen ajan
Tavoitteena saada erikokoisia työpaikkoja
n. 70 mukaan
- pk-yrityksiä (yli 50 tt)
- pienyrityksiä (10-50 tt)
- mikroyrityksiä (alle 10 tt)
- myös yksinyrittäjiä
Hankkeeseen rekrytoidaan hankkeessa mukana olevantyöterveyshuolto TyöSyke Oy:n asiakasyrityksiä, sekä muita yrityksiäHämeen yrittäjien kautta.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Yhteistyö Hämeenlinnan seudullaTyösyke Oy:n, Kiipulan, Hämeen yrittäjien ja Hämeenkauppakamarin kanssa
Oman hyvinvoinnin lähteille – kuntoutukset Kiipulassa
12.8 – 7.10.2010 – 5 pv + seurantapv 7.4.2010
20.1 – 17.3.2011 – 5 pv + seurantapv 15.9.2011
Tuki-valmennus – Tulosta ja kilpailukykyä työhyvinvoinnilla
25.5, 1.6 ja 8.6 Hämeenlinna
syksy 2010 Hämeenlinna
Työterveyshuollon kanssa sovittuna aikana
Varhaisen reagoinnin mallin rakentaminen työpaikalle
Kuntoutuspalveluohjaus, Kiipula toteuttaa
Muu hanketoiminta
työelämäosaaminen (Moniosaaja-valmennus ) kevät 2010 ja kevät 2011
muuhun kehittämistyöhön työpaikat voivat osallistua sopimalla projektijohdon kanssa