http://www.vartsi.net/wp-content/uploads/2012/12/suomenlippu.png
”Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen”
keskustelu
Valmentaja UrheilijaValmentaja Urheilija
reflektointi
Formaali
Informaali
Nonformaali
innovaatiot
tutkimus
kehittäminen
yhteistyö
koordinointi
muiden alojen asiantuntijat
suunnittelu
arviointi
lisenssit
Kouluttajienosaaminen
laatujärjestelmät
näyttökokeet
VOK
VAT
Veat
LPT
AMK
YO
TV
internet
lehdet
DVD:t
tieto-
kannat
kohtaamisetkohtaamiset
tutor
chatit
seminaarit
kongressit
mentor
täydennys
koulutus
tiedonvälitys
julkaise-
minen
tuot-taminen
mahdol-
listaminen
ylläpito
järjestelmät
oppimis-
alustat
koordinointi
organisointi
kehitys
yhteisötyhteisöt
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MP900305766[1].jpg
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MC900078623[1].wmf
Tarvittava tieto jaosaaminen onmääriteltyylhäältä ja se onkaikille sama
Oppimisenmääräämitataan ajalla
Arviointionvirheidenetsimistä
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z5KXCLPH\MC900441890[1].wmf
Järjestelmä motivoi etenemään
portaalta toiselle
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MC900391028[1].wmf
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MC900391028[1].wmf
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MC900391028[1].wmf
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9INV0FS6\MC900391028[1].wmf
Putkestavalmistuutasalaatuistatuotetta
C:\Users\H00522\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\5MU9MRM6\MP900448290[1].jpg
Teoriatieto siirtyy käytäntöön itsestään
Valmentajan osaamisen tukeminen
KOULUTUSTILAISUUDET
Verkoston luominen
Verkostokokoontumiset
Koulutusprosessit urheilijan kanssa
Mentorjärjestelmä koulutuksen osana
Verkko-oppiminen + kohtaamiset
Kuvan laajentaminen
Oppimaan oppiminen
Mentori ja aktori samassa koulutuksessa
ASIANTUNTIJAT
Huippuvalmentajafoorumit
Asiantuntijapankki
Kansainvälisyys
Bile-emäntä
SEURA
Valmentajaverkosto
Valmennuslinja
Seuratoimijoiden osaaminen
Tiedon välitys
Oppimisympäristö
Keskustelukumppani
Yhteistyö muiden lajien kanssa
LAJILIITTO
Valmentajaverkoston luominen
Tiedonvälitys
Työkalut – wiki
Valmentajan polku – ohjaus
Kouluttajien osaamisen tukeminen – työparit
Kouluttajan työkalut
Kouluttajaverkostot – arjessa auttaminen
Tietopankit/työpajat
Lajiliittojen välinen yhteistyö
VALMENTAJAT
Vertaistuki
Valmentaja tutustuu koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin.  Hän toteaa, ettäjonkun koulutuksen osan hän on suorittanut muussa koulutuksessa, jonkunkoulutuksen osan hän hallitsee osittain ja joitain olisi helposti liitettävissänykyiseen valmennustehtävään.
Koulutuksenosanhyväksyminen
Vastaavatsuoritukset
Hallitsee osittain
Oppimistavoite olisitoteutettavissaomassavalmennuksessa
Mahdollisialisätehtäviä, tenttejä,eri roolissatoimimista jne.
Osallistuukoulutukseen
Osaamisen kuvausnäytöllä,portfoliolla, tentillä,tehtävällä
Henkilökohtainenoppimissuunnitelmakoulutuksen osalle
Korvaavuushakemuskoulutusvastaavalle
Keskustelukouluttajan kanssaja suunnitelmatyössäoppimisesta
Ei aiempaaosaamista
12
Ihmissuhdetaidot
Itsensä kehittämisen taidot
Urheiluosaaminen
Itsearviointikyky
Perustelukyky
Kehittymismotivaatio
Kehittymismenetelmien hyödyntäminen
Pelaajan kehittäminen
Joukkueena pelaamisen kehittäminen
Pelaajien aktiivinen osallistuminen
Pelaaja-valmentaja -suhde
Ilmapiirin luominen
Toimivan tiimin rakentaminen
Vastuun jakaminen
Sidosryhmäyhteistyö
13
Osaamisen eteneminen
Valmiiden mallien hyödyntäminen
Osaamisen (”oman näkemyksen”) jalostaminen
Kehittämismuoto
Formaali koulutus
Tavoitteet ennalta määritetty
Informaali koulutus
Oppimisen tilannekohtaisuus korostunut
Kurssitoiminta, seminaarittms.
Mentorointi/”coaching”
Vertaisryhmäkeskustelut(CoPs)
Itseohjautuva opiskelu(internet tms.)
Reflektointi l. Oman toiminnan arviointisuhteessa toiminnan tavoitteisiin
Valmennustapahtumientarkkailu
Asiantuntijoidenhyödyntäminen
Tutorointi
Urheilijakeskustelut ja -palaute
Oman urheilu-urankokemukset