ppt_pohja_FIN-1_150dpi
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
Työkyvyn tuki-nettityökirja
18.1.2011 Oulu
27.1.2011 Kuopio
3.2.2011 Turku
 
Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos
             Pauliina Juntunen, Kuntoutussäätiö, Punk
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
2
Yhteiskunnallinen  tausta
Työurien jatkaminen nähdään keskeisenä suomalaisenyhteiskunnan selviämisen haasteena. Toimijoista riippumattatyökyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tulisi tukea tätä tavoitettavaikuttavasti.
Miksi meidän on jaksettava? : "Ei vain siksi, että työkyvynmerkitys on suuri työurien pidentämisessä, eikä vain siksi, ettäeläkejärjestelmän kestävyys taataan, vaan myös siksi, ettäelämän laatu ja sisältö kasvavat työssä. Oikeus työntekoon =oikeus jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseen.  Oikeusammatilliseen kuntoutukseen takaa pääsyn työkykyisenävanhuuseläkkeelle." Outi Antilan vastauksia 19.5.2010
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
3
Lainsäädännöllinen tausta
Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, laki työsuojelunvalvonnasta.., työterveyshuoltolaki, työntekijän eläkelaki,yrittäjän eläkelaki, laki...tasa-arvosta, vuosilomalaki, työaikalaki,tapaturmavakuutuslaki, laki yksityisyyden suojasta,sairausvakuutuslaki (SvL 13 § -muuutos astuu voimaan1.1.2011)
Pientyöpaikan työhyvinvointityön tavoitteet ja mm.lainsäädännöllinen tausta kts Manka ym., 2010:
Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisujapientyöpaikoille
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
4
Tietosuoja
    ”Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotkanäiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdettakoskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan onnimettävä nämä henkilöt ja määriteltävä tehtävät, joihin sisältyyterveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä.        …
Työnantajan on säilytettävää hallussaan olevat työntekijänterveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistähenkilötiedoista.       …
Työnantaja saa luovuttaa lääkärintodistuksen työterveyshuollonpalveluiden tuottajalle, jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.”
 
(STM julkaisuja 2007:7 Sairauspoissaolokäytäntö – työpaikan jatyöterveyshuollon yhteistyönä. s. 33)
hallinto,laki,oikeus,oikeusjärjestelmät,symbolit,vaa'at,vaakakupit
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
5
PUNK-hankkeen viitekehys
Juvonen-Posti, Pirjo; MankaMarja-Liisa, Mäkelä-PusaPirkko, Seppälä Ullamaija:Pientyöpaikoillauudistuminen (PUNK) –hankkeen kehittämistyönviitekehys, 2010
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
6
Manka 1999, 2006
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
7
Pientyöpaikallakin on hyvä keskustellatyökyvyn moniuloitteisuudesta
 
https://www.tyokyvyntuki.fi/uploads/workbook_admins/images/tyokykytalo%20Ilmarinen%2020032006(2).png
Työterveyslaitos, Ilmarinen 2003, 2006
- Masto-hanke julkaisee yrittäjän työkyvyn tuki-tietokortin
- MastDO tarjoaa myös tietoa !
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
8
Työkyvyn tuki -toimintamallin tavoitteena
henkilöstön työhyvinvoinnintukeminen ja esimiestyönhelpottaminentyökykykysymyksiä käsiteltäessä
auttaa työpaikkoja ja tth:jasuunnittelemaan yhteisiätoimintamalleja  sekä varhaisenettä työhön paluun tuentyökykyongelmien ratkaisemiseen
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
9
Toimintamallin tuomat keinot
rakennetaan tai sovitaan yhtenäinensairauspoissaolokäytäntöjen toteuttaminen jahallinta:
 toistuvat lyhyet ja/tai pitkät sairauslomat
ilmoittaminen,sv-todistukset, raportointi seuranta
sovitaan puheeksiottamisen rajat
sovitaan esimiehen tehtävät ja tuki
päihdeongelmissa sovitaan/noudatetaanpäihdeohjelmaa: päihdehoidon ja -kuntoutuksen järjestäminen
BD04972_
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
10
diagrammit,hyödyt,ihmiset,ihmisiä työssä,käsitteet,kasvut,liike-elämän käsitteet,liikemiehet,liiketoiminnat,liiketoiminta,menestykset,metaforat,miespuoliset,nuolet,taulukointi,taulukot,tilastomenestykset,tuotot,ylänuolet
Esimerkki työkykyasioiden puheeksiottamisenrajoista
1.Lyhyet poissaolot: sairauspoissaoloja esim. 5 krt/ 12 kk
2.Pitkät/pitkittyvät poissaolot: sairauspoissaoloja
      yht. 160 h/ 20 tpv/ 30 pv/ 12 kk
3. Työhön paluun tuki: pitkän, yhtäjaksoisensairauspoissaolon jälkeen (yli 40 tpv)työntekijän on otettava yhteyttä esimieheen2-3 vkoa ennen arvioitua työhön paluuta.
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
11
Sairauspoissaolojen ilmoitus- jaraportointikäytäntö on toimintamallinperusta
Pientyöpaikoilta sovitut käytännöt puuttuvat tai ovat vailinaisia
Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolosta: kenelle, milloin,miten, minkä ajan kuluessa
Poissaololupa, päivät (kpl), lääkärin-/sairaanhoitajan/työterveyshoitajan todistus
Esimiehen ilmoitus palkanlaskentaan, työterveys-
     huoltoon
Kuka käsittelee sv-todistukset, minne toimitetaan,
     kuka tekee poissaoloista raportit ?
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
12
kilpailu,kilpailut,liput,lopettaa,ruutuliput,urheilulajit,voitot,voittajat
Työterveyshuollon rooli pientyöpaikoilla
Mallit rakentuivat pitkälti suurtyöpaikoilla henkilöstöhallinnon vetäminä,työterveyshuollolla kumppanin rooli.
Sairauspoissaolokäytännöt, varhaisen ja työhön paluun tuen –mallitovat suurilla ja keskisuurilla työpaikoilla jo tavanomaisia.
Haasteena on toimintamallien ylläpito ja seuranta mm. esimiesten jatyöterveyshuolllon työntekijöiden vaihtuessa.
Pientyöpaikoilla työterveyshuollon on oltava (pro)aktiivinen, jopaaloitteen tekijä!
Arjen haaste: "Mistä aloitan, kun yrityksiä on 120?"
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
13
Työterveyshuollon rooli käynnistäjänä
Ennen ensimmäistä kokousta työterveyshuollon prosessista
vastuussa olevan henkilön on
SOVITTAVA 
ja yhdessä nimettävä työpaikan edustajan kanssa koollekutsuttavan suunnitteluryhmän kokoonpano
kuka heidät kutsuu (suos. toimitusjohtaja tai johtaja)
kuka toimii puheenjohtajana (esim. tj) ja kuka sihteerinä(esim.tth)
kirjataanko kokouksen muita asioita ylös, kuin mitä työkirjaanitse toimintamallista kirjataan
asialistasta (halutaanko työkirjan lisäksi muuta asialistaa?)
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
14
Työterveyshuollon rooli kumppanina toimintamallinrakentamisessa
Kokouksen aikana kirjataan
kuka selvittää
mihin mennessä (näitä) tiettyjä asioita
miten/milloin ja kenen toimesta tehdyt sopimuksettarkistetaan (esim.seuraavassa suunnitteluryhmänkokouksessa).
Huom !  Voit käytää toimintamallin a.o. kohtaa "muistiona, ts.kirjata selvitettävän asian ja tekijät a.o. kohtaan muistiinseuraavaa tapaamista varten
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
15
Työpaikan rooli mallin tekemisessä
    Mitä tarpeita/toiveita työpaikalla on työterveyshuoltoyhteistyöltä?
Etukäteen selvitettäviä asioita
    (ks. Suunnittelutyöhön valmistautuminen –tarkistuslista)
LÄSNÄ KOKOUKSESSA:
johtaja/toimitusjohtaja
tuotannosta/palvelusta vastaava päällikkö
lähiesimiesten edustaja
henkilöstön edustajat, luottamusmies,
    työsuojeluvaltuutettu
ihminen,ihmiset,miehet,piirustukset,rakennusala,rakennuspiirustukset,työelämä,työnjohtajat
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
16
haastatella,haastettalut,henkilöt,kokoukset,liikemiehet,liiketoiminnat,naiset,tiedonvälitys
Esimiehen tehtävät ja tuki
TYÖSSÄ JATKAMISEN TUKEMINEN
reagointirajan ylittyessä järjestetään keskustelutilaisuus
työntekijä ja työantaja täyttävät etukäteen Työkyvyn tuen tarpeenkartoituslistan, joista neuvottelussa kootaan yhteinen näkemys
tuki- ja seurantakeinot kirjataan, vastuut sovitaan
sovitaan, jos lähetetään tth:on
esimiehen vastuulla aina työjärjestelyiden toteuttaminen
jos työkyvyttömyyden uhka  tth:on työkykyarvioon
jos kyseessä päihdeasia -> hoito- ja kuntoutussopimus/-suunnitelma
TYÖHÖN PALUUN TUKEMINEN
työkykyneuvottelu (tt, ta, ttl), jossa sovitaan uudesta tehtävänkuvasta;toimenkuva + työaika + muut mahdolliset tukitoimet
kirjataan ja tiedotetaan työyhteisöä
työn muokkauksesta vastaaminen
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
17
kuljetus,nostolaitteet,rakentaminen,saksinostimet,teollisuus
Kun omat keinot eivät riitä ...
Uudet työjärjestelyt omalla työpaikalla
Työeläkelaitoksen työkokeilu työkyvyttömyysuhkatilanteessa
Osasairauspäiväraha
Työterveyshuollon työkokeilu yli 60 pv poissaolon jälkeen
Kuntoutuspalveluohjaus
Työnantajan ja työterveyshuollon yhteiset
 tukikeinot tutuksi pientyöpaikoille !
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
Työkyvyn mallista tiedottaminen ja senjuurruttaminen
 Jurruttaminen alkaa siitä, että toimintamalli tehdäänyhteistyössä työpaikan esimiesten, henkilöstönedustajien ja työterveyshuollon edustajien kanssa.
 Toimintamalli hyväksytään johtoryhmässä jatyösuojelutoimikunnassa <- malli astuu voimaan
 Hyväksytty toimintamalli esitellään osasto-/viikkopalaverissa/strategiapäivillä henkilöstölle
 Esimiehille tukea puheeksiottoasioissa!
PE01561_
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
Muokattava nettipohjainen työkirjaosoitteessa:
vaatii rekisteröitymisen
- salasanan ja käyttäjätunnuksen
- MAKSUTON käyttäjälle
kannettava tietokone,kannettavat tietokoneet,PC:t,tekniikka,tieteet,tietokoneet
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
20
Rekisteröitymisessä muistettava!
Rekisteröityminen on asiakastoimipaikkakohtainen!
Jokaista  työpaikan/yrityksen/yrittäjän toimintamallinrakentamista varten tulee työterveyshuollonedustajanrekisteröityä uusilla = juuri tämänasiakastoimipaikan tunnuksilla.
Muista antaa asiakastoimipaikan edustajille
katselutunnukset !
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
21
Näin rekisteröidyn ja kirjaudun
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
22
Näin rekisteröidyn ja kirjaudun
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
23
Katselutunnusten antaminen
Huom! vaihda omasalasanasi, kun annatkatselutunnuksen!
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
24
Kokeilkaa alustaa mielikuvitusyrityksellä !
Kokeile jaharjoittele alustankäyttöä!
Keksimielikuvitusyritysja luo silletunnukset ja teemalli valmiiksi!
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
25
Sisällys ja toiminnot
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
26
Materiaalit
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
27
Materiaalipankin sisältö
Kaikki ohjeet työkirjan käyttöä varten 
Työkirjan tekoon valmistautuminen
Esimerkki Toimiva Tuotanto Oy 
Poissaoloilmoitus 
Toimintamallin seurantalomake
Työkyvyntuen tarpeen kartoituslista ja neuvottelumuistio
Kuntoutuspalveluohjaus
Työhönpaluun vaihtoehdot -koontitaulukko 
Työterveyshuollon järjestämä työkokeilu työpaikalla
Kirjallinen huomautus ja kehoitus hoitoon hakeutumiseen
Kirjallinen varoitus ja hoitoonohjaussopimuksen tekeminen
Päihdehoitosopimus ja –suunnitelma
Päihdeohjelman luominen yritykselle, yleisohjeet
Päihteisiin liittyvä puheeksiottokeskustelu
Päihteisiin liittyvä puheeksiottokeskustelu -ohje esimiehelle
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
28
Liitteet 1/4
Liite 1 Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista -lomake
Tilannearvio työkykyyn vaikuttavista asioista (kunnossa/kehitettävää)
TYÖOLOT
AMMATILLINEN OSAAMINEN
TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS
OMAT VOIMAVARAT
YHTEENVETO
asiakirjat,ihminen,ihmiset,lomakkeet,lyijykynät,miehet,paperityöt,sopimukset,toimistotarvikkeet,työelämä
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
29
ammatit,henkilöt,miehet,salapoliisit,tehdä työtä,tutkijat,yksityisetsivät
Liitteet 2/4
Liite 2 Varhaisen reagoinnin toimintamallin seuranta -lomake
KIRJATAAN
TYÖYKSIKKÖ
PUHEEKSIOTON PERUSTE
TOIMENPIDE
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
30
Liitteet 3/4
Liite 3 Poissaoloilmoitus -lomake
POISSAOLON SYY; OMA/LAPSEN SAIRAUS
SAIRAUDEN TOTESI
SAIRAUSLOMATODISTUS/OMA ILMOITUS
SAIRAUSPOISSAOLOKERRAT
SUOSTUMUS TIEDON LUOVUTTAMISEEN
tre_yliopisto_mustavalk
mustavalkoinen ilman osoitetietoja
sosiaalirahasto_mustavalk
tausta_jatkosivulle_mustavalko
vipuvoimaaEU
31
cocktailit,cocktaillasit,juomat,martinit,pullot
Liitteet 4/4
Liite 4 Päihdekysymyksissä ohjaaminen (tarpeen mukaan täytettävä)
OHJE PÄIHTEISIIN LIITTYVÄÄN PUHEEKSIOTTOKESKUSTELUUN
PÄIHDEHOIDON JA –KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
HOITO- JA KUNTOUTUSSOPIMUS
HOITO- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA
KIRJALLINEN HUOMAUTUS JA KEHOITUS HOITOONHAKEUTUMISEEN
KIRJALLINEN VAROITUS JA HOITOONOHJAUSSOPIMUS
KUNTOUTUSSUUNNITELMA