Vieraskielisen opetuksen politiikkatasot:vieraskielinen opetus yleissivistävässäkoulutuksessa
Anna-Kaisa Mustaparta
Opetushallitus
Vieraskielisen opetuksen historia lyhyesti
Ennen 1990-lukua luvanvaraista, tavoite oli turvatajonkinlainen määrä eri kielten ja kulttuurien hyviätaitajia ja tuntijoita. Eri kielten tarvetta arvioitiinlupamenettelyn kautta. Luvan antoiopetusministeriö.
V. 1991 alkaen ei vaadi lupaa: tavoitteena lisätäkielikasvatuksen volyymia, koska kielten oppituntienmäärää ei katsottu voitavan lisätä. Ei kohdistunutmihinkään erityiseen kieleen.
Vieraskielinen opetus perusopetuksensäätelyjärjestelmässä
Säädöspohjan muuttuessa vieraskielinen opetusmuuttui tuntijako- ja opetussuunnitelmakysymyk-seksi (ellei haettu erityistä koulutustehtävää).
Vuoden 2001 perusopetuksen tuntijaossamääriteltiin vieraskieliselle opetukselle jakielikylvylle mahdollisuus poikkeavaan tuntijakoonäidinkielessä ja kirjallisuudessa (8 § Kieltenopetustakoskevat erityissäännökset 1 mom.). Lukiontuntijaossa ei ole vastaavaa pykälää.
Tuntijaosta päättää Valtioneuvosto jaopetussuunnitelman perusteista Opetushallitus.
Vieraskielinen opetus nykyisissäopetussuunnitelman perusteissa
Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteissa on ensimmäisen kerran lukuvieraskielisestä opetuksesta (luku 9.1 Vieraskielinenopetus ja kotimaisten kielten kielikylpy).
Luku on laadittu siksi, että äidinkielen jakirjallisuuden tuntimäärästä saa poiketa alaspäin.Mistään muusta ei saa poiketa, joten ei ollutmahdollista laatia poikkeavia perusteita muihinoppiaineisiin.
Vieraskielisen opetuksen tulevaisuus
Seuraavaan perusopetuksen tuntijakoon tulee hyvintodennäköisesti vastaava poikkeamamahdollisuus.
Tietoa vieraskielisen opetuksen nykyisistä toteutus-tavoista ja tuntijaosta eri kouluissa on vähän.
Riippuu pitkälti kielten yleisestä asemastaseuraavassa tuntijakoasetuksessa ja sen pohjaltalaadittavissa perusteissa, miten hyvän tuenvieraskielinen opetus voi saada perusteiden kautta.
Nähdäänkö kielitaito laajempana kysymyksenä kuinäidinkielen ja muiden kielten aineenopetuksena?
Millaista vieraskielistä opetusta?
Jotta voitaisiin määritellä vieraskielisen opetuksenasema tuntijaossa ja opetussuunnitelmanperusteissa, pitäisi tarkastella uudestaan, mitävieraskielisellä opetuksella tavoitellaan ja millaisiavieraskielisen opetuksen toteuttamismuotoja onmielekästä viedä eteenpäin.
Hyvien käytänteiden kokoaminen?
Suomalaista koulujärjestelmää pidetään maailmanparhaana, ja suomalaiset opetussuunnitelmanperusteet ovat vientituotteen kaltainen menestys,mutta vieraskielinen opetus ympätään useinulkomailta tuotuihin opetussuunnitelmamalleihin(PYP, MYP, IB).
Vieraskielinen opetus kielikasvatuksenkentässä
EN: ’Language and school subjects – Linguisticdimensions of knowledge building in schoolcurricula
Vieraskielisen opetuksen kielellisten elementtienmäärittely?
Yhtymäkohtia maahanmuuttajataustaistenoppilaiden opetukseen
Mitä tästä seuraisi opetussuunitelmatasolla?Pedagogiikan ja didaktiikan tasolla? Erioppiaineissa?