”KaaSu” - Kaakkois-Suomenvälityömarkkinoiden kehittäminen –hanke 2008 – 2010
EU-lipputunnus_sosRahasto.jpg
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
te-keskus.jpg
KaaSu_logoGIF.gif
ESR
Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakausi 2007-2013
Kaakkois-Suomen TE-keskus
Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen jatoimintamallien vaikuttavuuden parantaminen asiakkaidentyöllistymiseksi aktiivisemmin avoimille työmarkkinoille
KaaSu_logo080908_pieni.jpg
EU-lipputunnus_sosRahasto.jpg
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
te-keskus.jpg
Hankkeen hallinto, Parik-säätiö
Etelä-Karjala
 AKTIVA Etelä-Karjalanaikuisopisto
 Intoa Työstä ry
 Laptuote-säätiö
 TyönVuoksi ry
Etelä-Kymenlaakso
 Kaakkois-Suomensosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
 Sotek-säätiö
Pohjois-Kymenlaakso
 Parik-säätiö
Tavoitteita
KaaSu_logo080908_pieni.jpg
EU-lipputunnus_sosRahasto.jpg
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
te-keskus.jpg
 Kehittää uusia toimintatapoja ja toimintamalleja välityömarkkinoiden vaikuttavuuden
  parantamiseksi ja asiakkaiden aktiiviseksi työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille.
 Verkostojen työnjaon ja roolien kehittäminen sekä hyödyntäminen.
 Tasavertaisten ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen
   välittäjäorganisaatioiden ja kolmannen sektorin sekä elinkeinoelämän välille.
 Mahdollisten päällekkäisten toimintojen poistaminen ja yhteistyön lisääminen.
 Siirtymätyöpaikkojen kehittämisen tavoitteena on kyetä luomaan nykyistä
   järjestelmällisemmin avoimille työmarkkinoille johtavia tuettuja työllistymispolkuja.
 Työnhakijoiden arjen  parantaminen ja elämänlaadun kohottaminen.
KaaSu_logo080908_pieni.jpg
EU-lipputunnus_sosRahasto.jpg
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
te-keskus.jpg
Olemassa olevien hyvien mallien käytäntöönviemistä, hyödyntämistä ja levittämistä
KaaSu–alaraporttityö
 Yrityssektori yhteistyönkehittäminen/matriisit* Siirtymätyöpaikkojen etsintäYrityksiin työllistämisen –toimintamallinkehittäminen
 Kolmannen sektorin yhteistyönkehittäminen/matriisit
 Kumppanuusfoorumit
Verkoston palvelukuvaukset ja matriisit
 Oppivaverkosto- yhteistyö kehittäminen
 Lainsäädännön muutostarve-ehdotukset
Koulutus-yhteistyön kehittäminen –Henkilökohtaistetaanasiakaspalveluprosessi
 Tuetaan ammatillista kasvua
Asiakkaiden aktiivinentyöllistyminen avoimille työmarkkinoille.
AVOIMET  TYÖMARKKINAT
AKTIIVINEN TYÖLLISTYMINEN
AKTIIVINEN TYÖLLISTÄMINEN
KUMPPANUUDEN PERIAATE
Ammatillisen 
Osaamisen kehittäminen
KaaSu –verkostokehittäminen/
toimenpiteet
Seudullinen kehittäminen ja 
Välittäjäorganisaatioiden toimenpiteet
Jo toteutettujen kansallisten ja ESR –hankkeiden
Tulosten hyödyntäminen
Toimenpiteet
KaaSu_logo080908_pieni.jpg
EU-lipputunnus_sosRahasto.jpg
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
te-keskus.jpg
2. Olemassa olevien hyvien käytäntöjenhyödyntäminen
 koonti olemassa olevista hyvistä malleista
 kehitetään uusia hyviä toimintamalleja
3. Verkostorahoituksen selvittäminen
 markkinointityö
 siirtymätyöpaikkojen etsintä yrityksistä
 kehitetään yrityksiin työllistämisen –toimintamallia
5. Oppivaverkostot
 olemassa olevien ja hyväksi todettujen tapojen levittäminen
 uusien mallien kehittäminen
 kehitetään pajavaihtari-mallia oppivaverkoston sisäisesti
 dokumentoidaan opittuja asioita ja ammatillisen osaamisenkehittymistä hankkeen aikana
 dokumentoidaan kehittämisehdotuksia ja lainsäädännönmuutostarpeita
8. Aktiivinen työllistäminen ja työllistyminen
 tuetaan asiakkaiden aktiivista työllistymistä avoimille työmarkkinoillemm. yksilövalmennuksen ja työetsinnän avulla
 tuetaan asiakkaiden urapolkuja
6. Tiedotuksen ja tehokkaan viestinnänjärjestäminen seudulla
 välitetään tietoa, osaamista ja toimintamalleja verkostojen keskenjatkuvana prosessina
7. Ammatillisen osaamisen kehittäminen
 tuetaan asiakkaiden ammatillista kasvua työllistymisen edistämiseksi
 henkilökohtaistetaan asiakaspalveluprosessi
 kehitetään mahdollisuutta oppisopimusvalmennukseen 
4. Kumppanuusfoorumit
 kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja yritysten  yhteiset seudullisetkumppanuusfoorumit (tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen)
 käynnistetään kolmannen sektorin verkostotyö
 etsitään seudullisia verkostokumppaneita
9. Raportointi ja tulosten esittäminen
 väli- ja loppuraporttiin liittyvät toimet
10. Tulosten arviointi ja evaluointi
 ohjausryhmän, alaraporttihankkeiden ja verkostojen sisäinen arviointi
 ulkoinen arviointi ennakoivan ja kehittävän arvioinnin mallilla
1. Hankkeen käynnistäminen