etusivu_vain_akvarelli
etusivu_logo
MAKO TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ  JATOIMINTAMALLI
4.6.2014 Tiina Harjunpää
2
TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ - yleistä
Maakuntaohjelma ohjaavana strategiana
tehdään seuraaville kahdelle vuodelle
Ministeriön ohjeiden mukaisesti laadittava asiakirja
ELY -keskusten stratsujen kanssa yhteensovitus
Uudella ohjelmakaudella ja MAKO –kaudella toteuttamissuunnitelmamuuttuu toimeenpanosuunnitelmaksi joka tehdään joka toinen vuosi
vuosien 2015 - 2016Toimeenpanosuunnitelman DL syksyllä 2014
3
OSAAVA
Keski-Pohjanmaa
Osaava Keski-Pohjanmaa
Kehittämisen painopisteitä 2014 - 2017:
Osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen
Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi
Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Osaava maaseutu
Liiketoimintaosaamisen lisääminen
Biotalouden mahdollisuuksien edistäminen
Luonnonvara-alan innovaatioympäristöjen kehittäminen
Kansainvälisyys
Kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen
Yrittävä ja elinvoimainen
Keski-Pohjanmaa
Kehittämisen painopisteitä 2014 - 2017:
Suurteollisuuden tarpeista huolehtiminen
Kasvuhakuisten yritysten tukeminen
Tuottavuuden ja laadun nostaminen
Uuden yritystoiminnan synnyttäminen ja yrittäjyyden tukeminen
Toimivat työmarkkinat
Sähköisten palvelujen lisääminen (yksityiset ja julkiset)
Yrittävä maaseutu
Yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittäminen
Vahvan ja monipuolisen alkutuotannon ja sitä palvelevanyritystoiminnan kasvun vahvistaminen
Kansainvälisyys
Kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö
YRITTÄVÄ
Keski-Pohjanmaa
HYVINVOIVA
Keski-Pohjanmaa
Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa
Kehittämisen painopisteitä 2014 – 2017:
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattaminen
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy
Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten edistäminen
Tarpeenmukaisten hyvinvointipalvelujen turvaaminen
Elinympäristön turvallisuuden, viihtyvyyden ja arjen sujuvuudenvahvistaminen
Hyvinvoiva maaseutu
Paikallislähtöisen kehittämisen ja uusien innovaatioidenhyödyntämisen edistäminen
Kansainvälisyys
Hyvinvointialojen kansainvälistäminen
TOIMIVA
Keski-Pohjanmaa
Toimiva Keski-Pohjanmaa
Kehittämisen painopisteitä 2014 – 2017:
Saavutettavuus
Asumisen ja vapaa-ajan liikennetarpeiden sujuvuus
Pk-yritysten kuljetusketjujen toimivuus
Satamien ja teollisuuden logistiset yhteydet vastaavat liike-elämäntarpeisiin
Tietoverkon saatavuus
Luonnonvarojen kestävä käyttö
Tehokas mutta kestävän kehityksen mukainen hyödyntäminen
Uusiutuvan energian osuuden kasvu
Pohja- ja pintavesien turvaaminen
Toimiva toimintaympäristö
Yhdyskuntarakenne, maankäyttö, kaavoitus ja liikennejärjestelmätkehittyvät toimivasti
Luonto- ja kulttuuriarvojen kattava huomioiminen
Maakunnan vetovoimaisuuden ylläpitäminen
Toimiva maaseutu
Saavutettavuuden kehittäminen ja asumisen mahdollisuuksienturvaaminen
Kansainvälisyys
Liikenneverkostot ja saavutettavuus toimivat
Keski-Pohjanmaan MAKOn strategiaprosessi 2014 -2017
Maakunnanyhteistyöryhmä
MYR:
Toimeenpano-suunnitelman(sis.MYAK)hyväksyminen
STRATSU:t
Yhteiset alueellisetteemat ja haut jahankkeet
Kuntarahoittajaryhmä
MYR sihteeristö =rahoittajaryhmä
Kuntarahoittajaryhmä ja sihteeristö:
Informaatio työryhmiltä: Painopisteet, hankkeet, teemat
      = Toimeenpanosuunnitelma
Yhteisten teemojen ja hakujen valmistelu ja esitys
Sihteeristö:
Yhteisten esitysten päätösvalmistelu sekä toimeenpano
Stratsujen sekä toimeenpanosuunnitelmien sovitus ja toteutus
Toimeenpanosuunnitelmatyön aikataulu (alustava):
Kesäkuu 2014:
Toimeenpanosuunnitelmatyöryhmien nimeämispyyntö organisaatioille
Uudet hankeideat vuosille 2015 - 2016 sähköpostitse
DL 29.8.2014
ELY -keskusten stratsujen kanssa yhteensovitus - strategiapäivä
Elokuu 2014:
Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen valmistelu ja kommenteille syyskuulle
Syyskuu 2014:
Uusien työryhmien järjestäytyminen ja hankepriorisoinnit 2015-2016
Kuntarahoittajaryhmän kokoontuminen
Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen kommentointi
Lokakuu 2014:
Toimeenpanosuunnitelman viimeistely ja hyväksyntäkierros (Sihteeristö, MYR)
Toimeenpanosuunnitelma ministeriölle 31.10.2014
KIITOS