Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisenkehittämisohjelma 2007-2013
Kulttuuriviennin valmisteluryhmän kokous
30.11.2007, Helsinki, Kirsi Kaunisharju
2
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Määritelmä
Luoviin aloihin kuuluu muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluidentoimialoja, kuten muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri,elokuva- ja tv-tuotanto sekä jakelu, digitaalinen sisältötuotanto, musiikinja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide,kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto.Toiminta luovilla aloilla synnyttää teoksia, tekijänoikeuksia ja palveluja.
3
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
4
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Strateginen tausta:
Alueiden vahvuudeksi -kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastonaluekehittämisen toimenpideohjelma 2003–2013 (opetusministeriönjulkaisuja 2003:22)
Aluekeskusohjelma 2007-2010 (hyväksytty valtioneuvostossa 23.11.2006)
Audiovisuaalisen politiikan linjat (opetusministeriön julkaisuja 2005:8)
Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen (opetusministeriön julkaisuja2006:47)
Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 (kauppa- jateollisuusministeriön julkaisuja 10/2007)
Muotoilu 2005! Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta15.6.2000.
Onko kulttuurilla vientiä?ON! (opetusministeriön julkaisuja 2007:9)
Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta(opetusministeriön julkaisuja 2003:20)
Suomen matkailustrategia vuoteen 2020&Toimenpideohjelma vuosille 2007-2013 (kauppa- ja teollisuusministeirön julkaisuja 21/2006)
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta (kauppa- jateollisuusministeriö)
5
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
yksi valtakunnallisen ESR-ohjelman kehittämisohjelmista (toimintalinja 1:Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittämisensekä yrittäjyyden lisääminen)
rahoitusta ESR-ohjelman valtakunnallisen osion alueilla toteutettavillehankkeille (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi)
Itä-Suomi mukana omalla rahoitusosuudellaan, jolla luovien alojenyritystoiminnan kehittämishankkeita voidaan toteuttaa myös Itä-Suomessa
valtakunnallisen ohjelman päävastuulliset ministeriöt: opetusministeriö jakauppa- ja teollisuusministeriö, koordinointivastuu opetusministeriöllä
valtakunnallisen ohjelman kokonaisrahoitus 14,6 miljoonaa euroa +kuntarahoitus (15 %)
pyrkimys isoihin sateenvarjohankkeisiin ja valtakunnalliseen koordinaatioon
6
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Ohjelman tavoitteena:
luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen parantaminen
tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen
alojen toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alantietopohjan syventäminen
7
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Ohjelman kokonaisuudet:
1) Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen
esim. tuotekehitykseen liittyvän osaamisen kehittäminen
esim. tuotekehityshankkeet, tuotteet ja palvelut (myös vientiintähtäävät)
2) Liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen
esim. koulutus- ja valmennushankkeet (räätälöity koulutus/valmennus)
esim. kv-liiketoimintaosaamisen kehittämishankkeet
3) Tuottaja- ja manageritaitojen lisääminen
esim. koulutus- ja valmennushankkeet (räätälöity)
esim. vientiverkostotoimintaan tähtäävät hankkeet
4) Luovien alojen toimintaympäristömuutosten ennakointiin liittyvätkysymykset ja alan tietoperustan vahvistaminen (koordinoiva projekti)
esim. alan tilastointi, markkina- ja asiakastutkimukset, ennakointi
8
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
9
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
organisoituminen, hakukriteerit, aikataulutus valmisteltu syksyn aikana
välittävä toimielin: Etelä-Suomen lääninhallitus
kehittämisohjelmatiimi
ohjausryhmä, asiantuntijoita tarpeen mukaan
ensimmäinen haku 10.12.2007-31.1.2008  haetaan koordinoiva hanke (sisältäätietoperustan vahvistamisen, osio 4) + ideahaku muista ohjelman osioista
valtakunnallisen rahoituksen lisäksi tarvitaan alueellisia ESR- ja EAKR-hankkeita eripuolilla Suomea
 kehittämistoiminnan ja hankkeiden liittyminen valtakunnalliseenkehittämisverkostoon ja koordinaatioon
10
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Koordinoiva hanke:
- luo, kokoaa ja ylläpitää luovien alojen toimijarekisteriä (ohjelman tietopankki)
- verkottaa ohjelman hankkeita ja huolehtii niiden välisestä tiedotuksesta
- syventää tuottaja- ja välittäjätahojen verkostoja, alueellisten toimijoiden sekä alanyritysten välistä yhteistoimintaa
- huolehtii luovien toimialojen välisen yhteistyön sekä kansainvälisesti kilpailukyisten jainnovatiivisten alue- ja toimialarajat ylittävien klusterimaisten verkostojenmuodostamisesta
- kartoittaa ja mallintaa hyviä käytäntöjä
- laatii hankkeen rahoituksella selvityksiä ja tutkimuksia, jotka vahvistavat mm. alantietoperustaa, ennakointia ja markkinoiden selvittämistä
- järjestää projekteille tapaamisia ja koulutusta
- aktivoi hanketoimintaan kenttää yhdessä EU- koordinaattorin kanssa
- levittää projektien tuloksia
- ohjaa ja ”rikastaa” projekteja sisällöllisesti
11
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013
Kulttuuriviennin kehittäminen rakennerahastorahoituksen kautta
Mitä kehittämisohjelman toimenpiteitä tulisi priorisoida valtakunnallisella/alueellisellatasolla?
Yritystoiminnan kehittäminen
Yritysten/ammattilaisten kansainvälistymisen täydennyskoulutus
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Kuntien ja alueiden toimet vientiosaamisen lisäämiseksi
Vientimarkkinoinnin ja –viestinnän kehittäminen
Muita mahdollisia kehittämiskohteita?
Tuotekehitys?
Mitä muuta tulisi ottaa huomioon valmisteluryhmän näkökulmasta?
12
Luovien alojen yritystoiminnan kasvun jakansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013