AMMATILLINEN KASVUAMMATILLINEN KASVU
Ammatillinen kasvu on jatkuva prosessi;Ammatillinen kasvu on jatkuva prosessi;
   se on yksilön valmiuksien ja ammatillisten   se on yksilön valmiuksien ja ammatillisten
   ominaisuuksien kehittymistä läpi elämän.   ominaisuuksien kehittymistä läpi elämän.
Ammatilliseen kasvuun kuuluvat myösAmmatilliseen kasvuun kuuluvat myös
   ammatti-identiteetin syntyminen ja alan   ammatti-identiteetin syntyminen ja alan
   ammattietiikan omaksuminen.   ammattietiikan omaksuminen.
AMMATILLISEN KASVUN VAIHEETAMMATILLISEN KASVUN VAIHEET
A.  Opiskelijan ammatillinen kasvuA.  Opiskelijan ammatillinen kasvu
B.  Työntekijän ammatillinen kasvuB.  Työntekijän ammatillinen kasvu
A. Työntekijän ammatillinen kasvuA. Työntekijän ammatillinen kasvu
Työntekijän ammatillisen kasvun vaiheetTyöntekijän ammatillisen kasvun vaiheet
ovatovat
1.aloittelija (= noviisi, oppipoika)1.aloittelija (= noviisi, oppipoika)
2.edistynyt aloittelija2.edistynyt aloittelija
3.pätevä suoriutuja (=kisälli)3.pätevä suoriutuja (=kisälli)
4.taitava ammattilainen4.taitava ammattilainen
5.asiantuntija (=ekspertti, mestari).5.asiantuntija (=ekspertti, mestari).
1. Aloittelija:1. Aloittelija:
juuri valmistunutjuuri valmistunut
ei vielä käytännönei vielä käytännön
   kokemusta   kokemusta
spontaanit havainnotspontaanit havainnot
   ohjaavat työn   ohjaavat työn
   tekemistä   tekemistä
ei osaa joustaaei osaa joustaa
ei näe tärkeys-ei näe tärkeys-
   järjestystä   järjestystä
tarvitsee paljontarvitsee paljon
   ohjausta ja valvontaa   ohjausta ja valvontaa
työ on tehtävä,aikaansaannos.työ on tehtävä,aikaansaannos.
2. Edistynyt aloittelija:
vähän aikaa työtä
   tehnyt
hetkelliset vaatimukset
   ja tilannesidonnaisuus
   ohjaavat työn tekemistä
tunnistaa ja erittelee
   tilanteissa vaikuttavia
   tekijöitä
osaa soveltaa tietojaan
   tavallisissa tilanteissa
tarvitsee tukea ja
   ohjausta työtovereilta
työ on ammatti.
3. Pätevä suoriutuja:3. Pätevä suoriutuja:
muutamia vuosiamuutamia vuosia
   samassa työpaikassa   samassa työpaikassa
suoriutuu tehtävä-suoriutuu tehtävä-
   kokonaisuuksista   kokonaisuuksista
järjestelmällinenjärjestelmällinen
   työskentelytapa   työskentelytapa
suunnittelee työtäänsuunnittelee työtään
näkee työn osananäkee työn osana
   kokonaisuutta   kokonaisuutta
tarvitsee ohjaustatarvitsee ohjausta
työ on ura.työ on ura.
4. Taitava ammattilainen:
hahmottaa tilanteetkokonaisvaltaisesti
analysoi ja muuttaatoimintaansa tilanteenmukaan
luottaa omiinkokemuksiinsa
tarvitsee hyvin vähänohjausta
työ on kutsumus.
5. Asiantuntija:5. Asiantuntija:
työpaikan toiminta-ajatusohjaa työtätyöpaikan toiminta-ajatusohjaa työtä
herkkyys ymmärtäätilanteita ja analysoidaniitäherkkyys ymmärtäätilanteita ja analysoidaniitä
keskittyy olennaiseenkeskittyy olennaiseen
työskentelee joustavastityöskentelee joustavasti
ei tarvitse itse ohjaustaei tarvitse itse ohjausta
pystyy ohjaamaan muitapystyy ohjaamaan muita
työ on elämäntehtävä.työ on elämäntehtävä.
Lähteet:Lähteet:
Benner, P. 1989. Aloittelijasta asiantuntijaksi.Benner, P. 1989. Aloittelijasta asiantuntijaksi.
Räsänen, J. 1994. Työvalmennus. Opetus jaoppiminen käännekohdassa.Räsänen, J. 1994. Työvalmennus. Opetus jaoppiminen käännekohdassa.