Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUNALUEKESKUSOHJELMA 2007-2010
”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa:
sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille”
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Sisältö
Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä
Aluekeskusohjelman painopisteet
1.Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen
2.Palveluinnovaatioiden edistäminen ja palveluliiketoiminnan vahvistaminen
3.Seudullisen elinkeinopolitiikan vahvistaminen
Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö
Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Tausta ja aluekeskusohjelman rooli kaupunkiseudun kehittämisessä
Aluekeskusohjelma toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun strategiaa
Ohjelman ydinviesti:
”Kasvun haasteita, kilpailukyvyn perustaa:
sujuvaa arkea asukkaille ja yrityksille”
Ohjelman rooli:
Aluekeskusohjelma kasvattaa Tampereen kaupunkiseudun
sosiaalista pääomaa
-luomalla uusia yhteistyömalleja
-edistämällä luottamusjohdon roolia kaupunkiseudun strategisessakehittämisessä
-vahvistamalla kaupunkiseudun toimijoiden välistä kumppanuutta
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Aluekeskusohjelman painopisteet
1.Kaupunkiseudun rakenteen vahvistaminen
2.Palveluinnovaatioiden edistäminen japalveluliiketoiminnan vahvistaminen
3.Seudullisen elinkeinopolitiikan terävöittäminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 1/2
Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelmanpainopisteellä toteutetaan:
Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen jatyössäkäynnin alueena, jossa eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa
Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä:
1.Pitkän aikavälin tavoitteena on seudullinen yleiskaavatarkastelu, jota kohtiedetään maankäytön suunnittelun yhteistyötä tiivistämällä. Mukana myösasuntopoliittinen tarkastelu.
2.Seudulla on yhteinen, toimiva ja hallittua kasvua sekä kestävän kehityksenperiaatteita tukeva maankäytön suunnittelu.
3.Liikennejärjestelmät tukevat seudun toimivuutta ja tasapainosta kasvua.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
KAUPUNKISEUDUN RAKENTEEN VAHVISTAMINEN 2/2
Aluekeskusohjelman toimenpiteet
maankäyttö- ja rakennetyöryhmän työn koordinointi
kaupunkiseudun rakennemallitarkastelun eteenpäinvieminen
innovatiivisten toimintamallien edistäminen kaupunkiseudunrakenteen kehittämisessä
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JAPALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 1/2
Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelmanpainopisteellä toteutetaan:
Kaupunkiseutu uudistaa asukkaiden arjen sujumista helpottavia palvelujayhteistyössä
Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä:
1.Asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja järjestetään yhteistyössä.
2.Seutuyhteistyö on merkittävä toimintatapa kunnan oman palvelutuotannonkehittämisessä.
3.Palvelumarkkinoita kehitetään seudullisesti.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Aluekeskusohjelman toimenpiteet
hyvinvointipalvelutyöryhmän työn koordinointi
hyvinvointiklusterissa syntyneiden innovaatioiden käytäntöönvieminen (yhteistyö OSKEn kanssa)
osaamisperustan vahvistaminen palvelujen tilaamisessa jatuottamisessa
asukkaiden ja yritysten arkea helpottavien palveluinnovaatioidenkäyttöönoton edistäminen
palvelumarkkinoiden kehittäminen
PALVELUINNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN JAPALVELULIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 2/2
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 1/2
Kaupunkiseudun visioelementti, jota aluekeskusohjelmanpainopisteellä toteutetaan:
Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä uuttaluovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kansainvälisenä kasvukeskuksena
Kaupunkiseudun strategiassa päämäärinä:
1.Kaupunkiseudun osaamisperusta on vahva ja monipuolinen. Se uudistuuedelläkävijänä toimintaympäristön muutoksia ennakoivasti.
2.Yrityselämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyö on tiivistä jatuloksellista. Innovaatioympäristö on kansainvälisesti korkeatasoinen jatuottaa seudun yrityselämälle kilpailuetua.
3.Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä palvelutuotannon toimintatapojenuudistamisessa. Se hyödyntää seudun innovaatioympäristöäuudistumisessaan.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Aluekeskusohjelman toimenpiteet
elinkeino- ja osaamistyöryhmän työn koordinointi
seudullisen elinkeinopolitiikan toimintamallien uudistaminenaiempaa yrityslähtöisemmiksi ja yritysten elinkaaren eri vaiheitapalveleviksi
koko seutua palvelevien kehittämiskokonaisuuksien edistäminen
- mm. liiketoimintaosaamisen ja markkinointiviestinnän edistäminen
SEUDULLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN TERÄVÖITTÄMINEN 2/2
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Aluekeskusohjelman verkostoyhteistyö
verkostoyhteistyöllä tuetaan kaupunkiseudun strategiantavoitteiden toteutumista
aluekeskusohjelman keskeiset verkostot ovat
a) aluelähtöiset verkostot
-suurten kaupunkiseutujen verkostoyhteistyö
-Helsinki-Tampere-Turku –kasvukolmioalueen yhteistyöhönyhteisten teemojen ja niissä määriteltyjen tavoitteidenmukaan
b) teemaverkostot
-kulttuuri (luovat toimialat)
-hyvinvointi (hyvinvointiyrittäjyys)
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2007 / RA-M
ako_t_350
Aluekeskusohjelman seuranta ja arviointi
Aluekeskusohjelmalle asetetaan vuosittain tavoitteet, jotkakonkretisoidaan seudullisten työryhmien kautta koordinoidusti.
Koordinaattorit avustavat seudullisia työryhmiä laatimaanitselleen työohjelmat.
Työohjelmat toteuttavat kuntayhtymän talousarviossa asetettujavuositavoitteita.
Talousarvio perustuu seutustrategiaan, jota päivitetäänvaltuustokausittain.
Ohjelman toiminnallinen ja taloudellinen seuranta on osakuntayhtymän toiminnan aikaista osavuosiseurantaa jaarviointia. Toiminnasta ja taloudesta raportoidaan säännöllisestityöryhmien kautta kuntayhtymän työvaliokunnalle,seutuhallitukselle, yhtymäkokoukselle sekä muille sidosryhmille.