ELY_logo.gif
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskus
Hankerahoituksen painopisteet
Mihin hankerahoitusta saa?
28.6.2014
1
KAS ELY PP
ELY_logo_väri.gif
Oppiva ja kehittyvä Kaakkois-Suomi
ETSII, KOKEILEE JA TUOTTAA
UUSIA, INNOVATIIVISIA IDEOITA JA RATKAISUJA
työllisyyden, yrittäjyyden, osaamisen, tasa-arvon,maaseudun sekä hyvän ympäristön edistämiseksi
28.6.2014
KAS ELY PP
2
ELY_logo_väri.gif
EU-OHJELMIA
1. Rakennerahasto-ohjelmat
ESR = Euroopan sosiaalirahasto
EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto
2. Manner-Suomen Maaseutuohjelma 2007-2013(maaseuturahasto)
3. Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC 2007-2013
28.6.2014
KAS ELY PP
3
ELY_logo_väri.gif
Hankerahoitusta vuonna 2011
ESR  7,8 M€
EAKR  9,4 M€
MAASEUTUOHJELMA 11,7 M€ (josta 40% yrityksille,60% maaseudun kehittämiseen)
KALATALOUS 0,3 M€
lisäksi muuta kansallista rahoitusta, esim.työllisyysperusteinen investointiavustus
28.6.2014
KAS ELY PP
4
ELY_logo_väri.gif
Alueen laaja-alaiseen kehittämiseen (verkostot)
1. Organisaatioiden ja niiden henkilöstön kehittäminen
2. Elinkeinorakenteen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen
 PK-yrityksille tarjottavien palveluiden kehittäminen
 Alkavat  yritykset  ja yrityshautomotoiminta
 Yritysten ja yrittäjien verkostoituminen ja kehittäminen
 Yrittäjyyskasvatus ja nuorten yrittäjyyden edistäminen
3. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen
Nuoret työllistyminen ja koulutukseen ohjaaminen
Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään
Työkykyä parantavat toimintamallit
Syrjäytymisen ehkäiseminen
 4. Teknologiseen tutkimukseen
28.6.2014
5
KAS ELY PP
ELY_logo_väri.gif
Alueen laaja-alaiseen kehittämiseen (verkostot)
Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen (osaamis- japalvelujärjestelmien kehittäminen)
Alueiden välinen yhteistyö
Työperäisen maahanmuuton edistäminen
Hyvien käytäntöjen levittäminen
28.6.2014
KAS ELY PP
6
ELY_logo_väri.gif
 
Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen ja kulttuuriperintökohteidenkunnostaminen
Itämeren ja vesistöjen suojelua ja ekotehokkuuden kehittämistä edistävätsuunnitteluhankkeet
Kehittyvän ympäristöteknologian hyödyntäminen sekä ympäristöriskienhallinta
28.6.2014
KAS ELY PP
7
Ympäristö
ELY_logo_väri.gif
Yritysten kehittämiseen
Yrityksen kehittämishanke voi pitää sisällään investointeja, erilaisia muitakehittämistoimenpiteitä tai henkilöstön palkkaamista
Tyypillisiä kehittämistoimenpiteitä ovat esim. tuotekehitys, markkinointi, jakansainvälistyminen.
Yritysten investointihankkeiden tukitasot vaihtelevat tukialueen sekäyrityskoon mukaan 10-35 prosenttiin. Yritysten kehittämishankkeissa japalkkatuessa tukitaso on 50 prosenttia.
28.6.2014
KAS ELY PP
8
ELY_logo_väri.gif
Yritysten kehittämiseen
Yrityksille on tarjolla useita tuotteistettuja palveluja yrityksen elinkaareneri vaiheisiin. Tällaisia ovat esim. PK-LTS, ProStart, ViestinVaihto,Balanssi.
 
Lisäksi yritykset voivat hyödyntää ELY-keskuksen tarjoamia koulutuksia,joista suosittuja ovat olleet mm. aloittavan yrityksen koulutukset japäällikkökurssit. Myös näissä on mukana EU-rahoitusta.
 
28.6.2014
KAS ELY PP
9
ELY_logo_väri.gif
Mitä asioita Kaakkois-Suomessa pidetään tärkeinärahoituksen kohdentamisen näkökulmasta
Kaakkois-Suomea viime vuosina kohdanneen metsäteollisuudenvoimakkaan rakennemuutoksen johdosta Kaakkois-Suomen ELY -keskuspanostaa erityisesti tulevaisuuden kasvualojen kehitykseen.
Yritysten rahoituslinjauksissa painopiste on innovatiivisissa jakasvukykyisissä alueen ulkopuolelta tulevaan kasvuun nojaavissayrityksissä sekä alueella tärkeäksi nimettyjen klusterien yrityksissä.
28.6.2014
KAS ELY PP
10
ELY_logo_väri.gif
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelmienyhteiset linjaukset ja niiden mukaisetkehittämispainotukset
Metsäklusterin uudistaminen
Puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen
 ICT -liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen
 Logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen
Venäjä-yhteistyön vahvistaminen
Osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen
 
28.6.2014
KAS ELY PP
11
ELY_logo_väri.gif
Maaseutuohjelman painopisteet
Pääpainopisteenä on maaseutuyrittäjyyden kehittäminen
Toimialoittaiset painopisteet ovat
maatalous ja elintarvikkeiden jatkojalostus
- metsätalous ja puun jatkojalostus
- bioenergia-ala
- matkailu
- hyvinvointipalvelut
Välillisesti tukevat painopisteet, mm. maaseudun infrastruktuurintoimivuuden varmistaminen
Nuoriso on teemana v. 2011 (v. 2010 oli ympäristö)  
28.6.2014
KAS ELY PP
12
ELY_logo_väri.gif
Miksi hankkeissa kannattaa olla mukana 
Hankkeiden avulla toimijat voivat panostaa kehittämistoimiin, joihintoimijalla ei muuten olisi mahdollisuuksia.
Hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen imagoon jamarkkinointiin, yritysten välisiin verkostoihin, uusiin tuotteisiin japalveluihin sekä yritystoiminnan edellytyksiin alueella.
Yritysten kannattaa osallistua omaa toimialaansa koskeviin tai muutenyrityksen tulevaisuuden kehitystä hyödyttäviin kehittämishankkeisiin
 
28.6.2014
KAS ELY PP
13