EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Yksilöllisetopetussuunnitelmat
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppimissuunnitelma
HOJKS
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Oppimisen jakoulunkäynnin tuki
Tuen muoto määräytyy yksilöllisten tarpeidenmukaan
Oppimisen esteisiin ja oppimisvaikeuksiinkiinnitettävä ajoissa huomiota
Opetus järjestetään yleisopetuksena aina kunmahdollista
Lähikouluperiaate
Koulunkäynnin tuen tasot:
Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
Yksilölliset opetussuunnitelmat:
Oppimissuunnitelma ja HOJKS
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Yleinen tuki
Oppimisen ensisijainen tukimuoto
Kun oppilaalla on tilapäisiä tai lyhytaikaisiavaikeuksia oppimisessa
Ennaltaehkäisevä tarkoitus
Tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus,opetuksen eriyttäminen, opetusryhmienjoustava muuntelu
Tuki rakennetaan moniammatillisenayhteistyönä
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Tehostettu tuki
Oppilaalla säännöllisen tuen tai useidentukimuotojen tarve
Laaditaan pedagogisen arvion pohjalta
Oppilaalle laadittava kirjallinenoppimissuunnitelma
Seuranta ja säännöllinen arviointi
Tuen muodot
Opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuolto,samanaikaisopetus
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Erityinen tuki
Tarjoaa kokonaisvaltaista ja suunnitelmallistatukea
Erityisen tuen päätös
Yleinen tai pidennetty oppivelvollisuus
Muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaantarvitsemasta muusta tuesta
Oppilaalle tulee laatia kirjallinen HOJKS
Opetus voidaan järjestää yleisopetuksen ohessatai erityisluokalla
Oppimäärä voidaan yksilöllistää
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Oppimissuunnitelma
Henkilökohtainen suunnitelma oppilaanoppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä,tarvittavista opetusjärjestelyistä ja oppilaantarvitsemasta tuesta
Lakisääteinen tehostettua tukea tarvitsevilleoppilaille
Yleiseen oppimäärään perustuva pedagoginenasiakirja
Pohja oppilaan edistymisen arvioinnille
Opettaja laatii yhdessä oppilaan ja huoltajankanssa
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Oppimissuunnitelmansisältö
Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityisen tuentarpeesta
Opetuksen tavoitteet ja keinot niidensaavuttamiseksi
Opetusjärjestelyt
Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseenoppimisympäristöön liittyvät ratkaisut
Opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako
Arviointi ja edistymisen seuranta
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
HOJKS
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistäkoskeva suunnitelma
Laaditaan erityisen tuen päätöksentoimeenpanemiseksi
Koskee esi- ja perusopetusta sekä ammatillistaperuskoulutusta
Tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaankanssa
Tukee pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistäoppimis- ja kasvuprosessia
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
HOJKS
HOJKS:n sisältö:
Kuvaus oppimisvalmiuksista ja erityistarpeista
Tavoitteet
Opiskelun sisällöt
Arviointi ja edistymisen seuranta
Opetusryhmän kuvaus
Yhteistyön kuvaus ja vastuun jako
Tukipalvelut
Oppiainekohtainen tai toiminta-aluekohtainen
Voidaan muuttaa joustavasti tuen tarpeenmuuttuessa
EIPET CIRCLE
EIPET LOGO AW
Lähteet
Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012):Soveltava liikunta. Helsinki: LiikuntatieteellisenSeuran julkaisu nro 168.
Perusopetuksen opetussuunnitelmanperusteiden muutokset ja täydennykset (2010):http://www.oph.fi/download/132882_Perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_muutokset_ja_taydennykset2010.pdf