OSAAMISEN TUNNISTAMINENTYÖNHAUN POHJANA
Osaamisen tunnistaminen
Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa.Osaaminen koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisistaominaisuuksistasi.
Arvioidessasi osaamistasi yritä ottaa vähän etäisyyttä, ikään kuin olisitarvioimassa parhaan ystäväsi valmiuksia, mutta älä arvioi liian kriittisesti.Vaikka joku muukin hallitsisi samoja asioita tai olisi kiinnostunutsamantyyppisistä teemoista kuin sinä, se ei vähennä niiden merkitystäsinun osaamisessasi.
Osaaminen ei tarkoita, että sinun pitäisi olla jo nyt täydellinen alueella, jotaarvioit itsessäsi. Omaksumis- ja uusiutumiskyky sekä oppimaan oppimisentaito ovat myös tärkeitä osaamisen osa-alueita. Älä myöskään aliarvioipieniä osaamisen tai kiinnostusten siruja, jotka voivat olla merkittävä lisäkokonaisuuteen.
Osaamisen tunnistaminen
Työtä hakiessa joudut useaan otteeseen arvioimaan osaamistasi suhteessatehtävän vaatimuksiin. Työpaikkahaastattelussa sinun on kyettäväilmaisemaan ja perustelemaan omaa osaamistasi jäsennetysti jarealistisesti.
Ensimmäisenä kannattaa pohtia millainen on itse työntekijänä. Mieti mitätaitoja sinulla jo on ja mitä haluaisit kehittää. Mieti myös mitkä ovat niitätaitoja joiden käyttämisestä nautit. Tämäkin voi suunnata työpaikan hakuaeteenpäin.
Persoonallisuuden itsearviointi
Persoonallisuus on laaja ja monimutkainen käsite, jota voidaanmääritellä eri tavoin. Ihmisen persoonallisuutta voidaan esimerkiksikuvata erilaisten luonteenpiirteiden ja ominaisuuksien luettelona.
Persoonallisuuden voidaan myös ajatella koostuvan erilaisista rooleistaja erilaisesta käyttäytymisestä: aloitteentekijä, luonteva esiintyjä,organisaattori, vastuuntuntoinen jne. Laajasti ajateltunapersoonallisuuttasi ovat esimerkiksi tapasi valikoida tietoa,ajattelumallisi, asenteesi ja arvostuksesi.
Persoonallisuudellasi on merkitystä urasuunnittelussasi, työnhaussasija työssäsi. Työnhaussa tulet kohtaamaan persoonallisuuteesi liittyviäkysymyksiä, kuten kuvaile itseäsi, mitkä ovat vahvuutesi ja mitkä ovattärkeimmät ominaisuutesi.
Persoonallisuuden itsearviointi
Mikäli mietit persoonallisuuttasi ominaisuuksina, kannattaa pohtiaesimerkkejä tilanteista, joissa piirteesi tulevat esille. Roolimmekoostuvat käyttäytymisestämme erilaisissa tilanteissa.
Esimerkiksi ammattiroolit koostuvat monista osarooleista: opettajanrooli sisältänee ainakin asiantuntijan, suunnittelijan, esiintyjän,kuuntelijan, aktivoijan jne. roolit. Eri tilanteissa sinusta tulee esiinerilaisia puolia.
Jotkut ominaisuutesi ovat pysyvämpiä, toiset tulevat esiin vainjoissakin tilanteissa.
  Osaaminen työnhaun pohjana
Mitä minä haluan?
Mihin parhaiten
sovellun?
Mitä minä
osaan?
IDEAALITYÖ
Tavoitteena mielekäs työ
Kun olet päättänyt työllistyä, seuraavaksi kannattaa tarkastellarealistisesti, mihin työtehtäviin olisi järkevää tähdätä. Sinun tuleepeilata toiveitasi, osaamistasi ja soveltuvuuttasi sinua kiinnostaviintehtäviin. On hyvä selvittää itselleen, miksi on kiinnostunut tietystätyöpaikasta.
OMA OSAAMINEN: Oman osaamisen muodostumiseen vaikuttaviatekijöitä ovat koulutus, työkokemus, kielitaito, harrastukset,järjestötoiminta, luottamustoimet, muu erityisosaaminen sekä työ- taiopiskelukokemukset ulkomailla.
Tavoitteena mielekäs työ
MITÄ HALUAN: Vahvuusalueesi ovat sellaisia osaamisalueitasi, joissaolet mielestäsi hyvä ja joita haluaisit työelämässä hyödyntää. Omienpersoonallisten piirteittesi ja taipumustesi tunnistaminen auttaa sinuakohdentamaan työnhakuasi sellaisiin toimialoihin ja tehtäviin, joissaparhaat puolesi pääsevät esille.
MIHIN PARHAITEN SOVELLUN: on tärkeää pohtia omia ominaisuuksiaja kykyjä tavoitetyönsä vaatimuksiin. Esimerkiksi  myyntityössäsanavalmius, reippaus ja kyky toimia tehokkaasti kiireisissä tilanteissavoivat olla ratkaisevassa asemassa tehtävässä onnistumisessa.Toisaalta siivoustyössä on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn javastuullisuuteen oman työnsä jäljestä.