ppt_pohja_FIN-1_150dpi
TÄYDENNYSKOULUTUSYHDESSÄ TEKEMÄLLÄ – HANKE2010
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuustyössäoppimisjaksolla
ppt_pohja_FIN-1_150dpi
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuustyössäoppimisjaksolla
A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus jaoppimisen arviointi
B. Oppimisen arvioinnin menetelmät
C. Opiskelijan osaamisen arviointi
D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen jaarviointi
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi
Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, avointa, luotettavaa ja vertailtavaa,
Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin jaarviointikriteereihin. Tämä edellyttää, että kaikki arviointiin osallistuvat ymmärtävät nesamalla tavalla
Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin ammattitaitovaatimuksissa jatavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevanarvosanan saamiseksi
Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanatarviointiasteikolla T 1 , H 2 ja K 3.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi
Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaanammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla.
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti
Muu osaamisen arviointi täydentää ammattitaitovaatimuksissaedellytettyä osaamista.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi
Osaamisen voidaan katsoa koostuvan työn vaatimien tietojen jataitojen hallinnasta ja niiden soveltamisesta käytännöntyötehtäviin.
Osaamisen arvioinnilla pyritään myös ohjaamaan jakannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijanitsearviointitaitoja.
Ammattiosaamisen näytöt pyritään järjestämääntyössäoppimisjaksojen yhteydessä aidoissa työtilanteissa.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Ammattiosaamisen näyttö arviointimenetelmänä 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan opiskelijan osaamistatyöpaikalla. Opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällämiten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteissamääritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon.
Ammattiosaamisen näyttö lisää tavoitteellisuuttatyössäoppimisessa.
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee samoja työtehtäviäkuin muutenkin työssäoppimisjaksonsa aikana.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisennäyttö
Ammattiosaamisen näytössä osaamisen arviointi toteutetaanhavainnoimalla ja seuraamalla sitä, miten opiskelijatyötehtävistä ja työn tekemisestä kokonaisuudessaankyseisessä työyhteisössä.
Ammattiosaamisen näyttö on ammatillisten tutkinnon osienkeskeisin ammattitaidon arviointimenetelmä. Osaamisenarvioinnilla arvioidaan oppimisen tulosta.
Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet jaarviointikriteerit on määritelty tutkinnon perusteissa.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisennäyttö
Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät toimielimen määräämätopettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen.
Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista,myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon
osasta kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaanuseamman tutkinnon osan osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaaerillinen arvosana arvioinnin kohteittain.
Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuinyhdessä osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain,mutta kokonaisarvosanaa ei muodosteta, ennen kuin kaikki osat on suoritettu.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisennäyttö
Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinninkohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan)tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.
Arviointi kohdistuu
työprosessin
 työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin
 työn perustana olevan tiedon ja
 elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisennäyttö
Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat:
oppiminen ja ongelmanratkaisu,
vuorovaikutus ja yhteistyö
ammattietiikka,
terveys, turvallisuus ja toimintakyky,
aloitekyky, yrittäjyys
kestävä kehitys
estetiikka,
viestintä ja mediaosaaminen
matematiikka ja luonnontieteet
teknologia ja tietotekniikka
aktiivinen kansalaisuus
eri kulttuurit.
 
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi / muu osaamisenarviointi
Muu osaamisen arviointi kohdistuu niihin tutkinnon osanarvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, joita ei voida osoittaaammattiosaamisen näytöissä työpaikoilla.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi/ toimielin
Koulutuksen järjestäjän nimeämän toimielimen tehtävänä on:
 hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat siitä, kuinkaammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan.
päättää ammattiosaamisen näytön arvioijista
valvoo näyttötoimintaa
käsittelee kaikki opiskelijan arvioinnin mahdolliset toisen vaiheen oikaisuvaatimukset.
Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee olla suunnitelma kaikkientutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä.
Ammatillisissa tutkinnon osissa tulee olla lisäksi toimielimen hyväksymäsuunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.
 Ammatillisissa tutkinnon osissa koulutuksen järjestäjä päättää, mitä ovat muunosaamisen arvioinnin menetelmät.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Osaamisen arviointi
Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta janäyttötodistuksesta.
 Ammatillisen tutkinnon osan arvosana päättötodistuksessamuodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisenarvioinnin perusteella.
Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisennäyttöjen perusteella.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Arviointikeskustelu ja osaamisen arvosanastapäättäminen
Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinninperusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätöstehdään arviointikeskustelussa.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät opettajat jatyöelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimenpäätöksen mukaisesti.
Arvioinnin perustelut on aina kirjattava.
ppt_pohja_FIN-2_150dpi
Oppimistehtävä 5
Tarkastele ammattiosaamisen näytön arviointi- jatoteuttamissuunnitelmaa kasvun tukemisen ja ohjauksen,hoidon ja huolenpidon tai kuntoutumisen tukemisentutkinnon osista
Arvioi videon perusteella opiskelijoiden osaamistasuhteessa tutkinnon perusteiden kriteereihin