IHMISEN PSYYKKINENKEHITYS (PS2)
j0178111
Kurssilla tarkastellaan ihmisenkehityksen eri vaiheita vauvaiästävanhuuteen. Pyrkimyksenä on myösoppia soveltamaan kehitys-psykologista tietoa omaan elämään.Kurssilla opiskellaan keskeisiäkehityspsykologisia teorioita japerehdytään yksilön psyykkisenkehityksen perustana oleviinpsykologisiin, biologisiin jasosiaalisiin tekijöihin.
3
Kehityspsykologia tutkii ja selittääeri elämänvaiheiden psyykkisiämuutoksia ja niiden yhteyttäbiologiseen ja sosiaaliseenkehitykseen
4
Nykyisen kehityspsykologiankorostukset
samaan lopputulokseen (onnelliseen elämään)voidaan päästä erilaisten elämänpolkujen kautta
aiempien kehitysvaiheiden virheet ovatkorjattavissa
yksilön ja ympäristön vuorovaikutus merkittävää-> myös yksilö vaikuttaa ympäristöön
=> OPTIMISMI
j0251707
5
Elämänkaaripsykologia
kehitys on hedelmöityksestä kuolemaan jatkuvakokonaisuus, jonka jokainen vaihe liittyy edelliseenja seuraavaan
varhaiset kokemukset vaikuttavat myöhempäänelämään
virheistä voi oppia!
jokaisen elämänkaari ainutlaatuinen
elämänkulussa kuitenkin myös selkeitä
    kaikille yhteisiä piirteitä
j0198108
6
Elämänkaaren vaiheet
LAPSUUS (0-12 v)* vauvaikä tai varhaislapsuus (0-2/3 v)* leikki-ikä (2/3-7v)* kouluikä (7-12V)
NUORUUS (12-25)* varhaisnuoruus (12-15v)* keskinuoruus (15-17v)* myöhäisnuoruus (18-25v)
7
AIKUISUUS (työelämän alusta)* varhaisaikuisuus (osittain päällekkäin   myöhäisnuoruuden kanssa)* keski-ikä (noin neljästäkymmenestä  eläkeikään)
VANHUUS ( työiän jälkeinen aika)
8
Kehitystehtävät elämänkaarenaikana
Robert Havighurst (s.14) vanha s.13
Erik H. Erikson (s. 187-191) s. 178-180=> psykososiaaliset kriisit
9
Kehityksen osa-alueet
1)Fyysinen ja motorinen: hermosto ja aivot,hormonitoiminta, liikunta
2)Psyykkinen: kognitiiviset toiminnot, tunteet,motiivit
3)Psykososiaalinen: vuorovaikutussuhteet,kokonaispersoonallisuus (minäkäsitys)
=> kaikki osa-alueet kiinteässä yhteydessätoisiinsa (esim. fyysisesti varhaiskypsä)
10
Terveen psyykkisen kehityksenedellytykset
perusturvallisuus: fyysisistä ja psyykkisistätarpeista huolehtiminen
peilaaminen, mukaan meneminen
vuorovaikutus
yksilöllisyyden kunnioitus
rakkautta ja rajoja
j0237791