2005/2007
Kuntoutuksen ylempiammattikorkeakoulututkintoyhteistyössä:Arcada, Nylands svenska yrkeshögskolaHelsingin ammattikorkeakoulu StadiaLaurea ammattikorkeakouluLahden ammattikorkeakoulu2005-
2005/2007
Tavoitteena on tuottaa uusi ammattitaitotaso,ylempi ammattikorkeakoulututkinto,jossa on keskeistä
innovatiivisen kehittämisen toimintakulttuurinomaksuminen
toimivan yhteistyöverkoston muodostuminenkoulutuksen aikana
jatkuvan laadun hallinnan ja oman työn arvioinninmallin sisäistyminen
kyky toimia johtajana kuntoutuksentoimintakentässä organisaatioissa, esimiestyössäja osaamisen vahvistamisessa
työelämän lisääntyviin kuntoutuksenasiantuntijuuden  haasteisiin vastaaminen
kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisosaamisenvahvistuminen
2005/2007
Kohderyhmä
Apuvälineteknikko, ylempi AMK
Fysioterapeutti, ylempi AMK
Geronomi, ylempi AMK
Jalkaterapeutti, ylempi AMK
Kuntoutuksen ohjaaja, ylempi AMK
Naprapaatti, ylempi AMK
Osteopaatti, ylempi AMK
Sosionomi, ylempi AMK
Toimintaterapeutti, ylempi AMK
Sairaanhoitaja, ylempi AMK
Terveydenhoitaja, ylempi AMK
2005/2007
Kuntoutuksen ylempi amk-tutkinto
         Tutkimus- jakehittämisosaaminen
Teoreettinen jamenetelmällinenosaaminen ennakoidaja arvioida muutoksiaja kehittää prosesseja
Kuntoutuksen kehittyneet toimintamuodot (ja innovaatiot)
     Johtaminen-organisaatioissa- esimiestyössä- osaamisenvahvistamisessa
Kuntoutus yksilöllisenäja yhteisöllisenämuutosprosessina
2005/2007
OPS
Rakenteena juonne -OPS
Juonteet ja opintojaksot taulukossatyöniminä
Alustava ehdotus laajuuksista
Johtajuusopintojen laajuus suunniteltuOPM:n suosituksen mukaan
Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon rakenne(KuntY)
Juonne
1. lukukausi
2. lukukausi
3. lukukausi
Kuntoutusosaaminen 15op
Kuntoutus yksilöllisenä jayhteisöllisenämuutosprosessina
Kuntoutuksen muuttuvaparadigma 4op
Uudistuvakuntoutusverkosto 4op
Rajapintoja ylittäväkuntoutus 4opVapaasti valittavatopinnot 3 op
Kuntoutuksen ennakointi- jaarviointiosaaminen 10opTeoreettinen ja menetelmäl-linen osaaminen ennakoida jaarvioida muutoksia ja kehittääprosesseja
Tiedonhallinta ja –hankinta kuntoutuksenasiantuntijatoiminnassa3op
Kuntoutuksenennakointi ja arviointi3 op
Kuntoutuksentoimintaprosessienkehittäminen 4 op
Johtamisosaaminen 25oporganisaatioissa- esimiestyössä- osaamisen vahvistamisessa
Johtamisen tietoperustaja työkaluja 5op
Strateginen jatoiminnan johtaminenja taloushallinto 10 op
Työhyvinvointia tukevajohtaminen 5 op
Tutkimus- jakehittämisosaaminen 40op
Opinnäytetyö 30 op
Menetelmäopinnot 10 op
Opinnäytetyön ideointija suunnittelu 5 op
Tutkimusmenetelmätkuntoutuksen kehittä-misessä 10 op
Opinnäytetyöntoteutus15 op
Opinnäytetyönraportointi jakypsyysnäyte 10 op
Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 5 op
Yhteensä30       33        27
3
3
3
1
1
2005/2007
Kuntoutusosaaminen 15opKuntoutus yksilöllisenä ja yhteisöllisenä muutosprosessina
Kuntoutus on kuntoutumisen määrätietoista edistämistä
Hyvä kuntoutus yhdistää eri sektoreiden toimenpiteitä,palveluja ja toimeentulomuotoja
Kuntoutus on tavoitteellista, mukautuvaa ja rajapintojaylittävää
-Kuntoutuksen muuttuva paradigma 4op
-Uudistuva kuntoutusverkosto 4op
-Rajapintoja ylittävä kuntoutus 4op               -
Vapaasti valittavat opinnot 3 op
2005/2007
Kuntoutuksen ennakointi- ja arviointi-osaaminen 10opTeoreettinen ja menetelmällinen osaaminen ennakoidaja arvioida muutoksia ja kehittää prosesseja
Tiedonhallinta ja – hankinta kuntoutuksenasiantuntijatoiminnassa 3op
Kuntoutuksen ennakointi ja arviointi 3 op
Kuntoutuksen toimintaprosessien kehittäminen 4 op
2005/2007
Johtamisosaaminen 25op organisaatioissa - esimiestyössä- osaamisen vahvistamisessa
Ammatillinen kasvu ja itsensä johtaminen 3 op
Johtamisen tietoperusta ja työkaluja 5op
Kuntoutuksen strateginen ja toiminnan johtaminen ja
taloushallinto 10 op
Työhyvinvointia tukeva johtaminen 5 op
2005/2007
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 40opOpinnäytetyö 30 opMenetelmäopinnot 10 op
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5 op
Tutkimusmenetelmät kuntoutuksen kehittämisessä 10 op
Opinnäytetyön toteutus15 op
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 10 op