TYÖTERVEYSHUOLTO
Liisa Lempiäinen
Työterveyshuollon ylilääkäri
JIK ky:n infotilaisuus 7.5.2013
TYÖTERVEYSHUOLTOA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET
Työterveyshuoltolaki (v. 1978 ja 2001)
VNN asetus hyvän työterveyshuollonkäytännön periaatteista , työterveyshuollonsisällöstä sekä am mattihenkilöiden jaasiantuntijoiden  koulutuksesta  sekä
Vnn:n asetus terveystarkastuksista erityistäsairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä
TAVOITTEET  ( ttl 1§ )
Työnantajan, työntekijän ja työterveys-
  huollon  on yhteistoimin edistettävä
-Työhön liittyvien sairauksien jatapaturmien ehkäisyä
-Työn ja työympäristön terveellisyyttä jaturvallisuutta
Jatkuu…
-Työntekijöiden terveyttä sekä työ- jatoimintakykyä työuran eri vaiheissa
-Työyhteisön toimintaa
Työterveyshuoltolaki koskee
Kaikkia työnantajia, jotka ovat velvollisianoudattamaan työturvallisuuslakia(738/2002)
TTH on järjestettävä, jos yrityksessä onyksikin työntekijä
TTH  toteutetaan
Lain edellyttämällä tavalla siinä laajuudessäkuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä,työpaikan olosuhteista ja niidenmuutoksista johtuva tarve edellyttää.
Työnantajat voivat järjestää työntekijöilleenmyös vapaaehtoisesti sairaanhoito- jamuita terveydenhuoltopalveluja.
Sairausvakuutuslain perusteella
Työnantajalla on oikeus korvaukseentyöterveyshuollon järjestämisestäaiheutuneista kustannuksista.
Korvausluokka I ( lakisääteinen tth) 60%
Sairaanhoito ja muu terveydenhoito 50%
Kelan hyväksymistä kustannuksista.
Terveydenhuoltolaki 18 §
Kunnan on järjestettävä alueensatyönantajille ja yrittäjilletyöterveyshuoltolain mukaisettyöterveyshuoltopalvelut
- terveyskeskus, kuntayhtymä, yksityinenyrittäjä
Työterveyshuolto- jasairausvakuutuslakimuutokset1.6.2012
Suuntaavat entistä vahvemmintyöterveyshuollon toimintaa työ- jatoimintakyvyn tukemiseen ja työntekijöidenkuntoutuksen koordinoimiseen
Toimintamme
Perustuu työnantajan ja työterveyshuollonväliseen kirjalliseen sopimukseen, jostailmenee palvelujen sisältö ja laajuus.
Työntekijät osallistuvat myöstyöterveyshuollon toimintasuunnitelmantekemiseen sekä tth:n toteutuksen javaikutuksen arviointiin. – yhteistyötä.
Työpaikkaselvitys
On työterveyshuoltotoiminnan perusta.Siihen pohjautuvat
-Toimintasuunnitelma
-Terveystarkastukset
-Tietojen antaminen ja ohjaus  (Tano)
-Muodostetaan käsitys työpaikasta, senvaaratekijöistä, kuormituksista ja riskeistä
Työpaikkaselvitys
Tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa
JIK ky:n tth
Toimii 4 eri toimipisteessä
-9 työterveyshoitajaa
-2 työfysioterapeuttia
-1 työterveyshuollon erikoislääkäri
-3 osa-aikaista työterveyshuoltoa tekevää
     terveyskeskuslääkäriä
-   1 kokopäiväinen työterveyssihteeri ja 3osa-aikaista työntekijää
jatkoa
 - lisäksi terveyskeskusten psykologittekevät työterveyshuoltoa
-Ostopalveluna maatalousagrologitosallistuvat tilakäynneille tarvittaessa
-Erikoislääkärien konsultaatiot työkykyynvaikuttavien sairauksien hoitoarvioissa ja
    työkyvyn selvityksissä hoitovastuunsäilyessä työterveyslääkärillä
Lisäksi  erikoiskuvantamistutkimuksiaerikoislääkärin konsultaation arvioimana
   em. yhteydessä tarpeen mukaan.
Tutkimuksista sovittu työnantajan kanssatoimintasuunnitelmissa.
ASIAKKAAT
Työnantajien kanssa sopimuksia  n1270
 joista maatalousyrittäjiä n 550
Henkilöasiakkaita n 7000
Sopimuksista
Lakisääteisiä :   työnantajia    n 730
                          työntekijöitä  n 2000
Sairaanhoitosopimuksia:  ta  n 450
  tt  n 4200
Kuntasektorin työntekijöitä    n 3000
 
Lisäksi
Sairaanhoitosopimuksia, joihin sisältyytyöterveyshoitajan sairasvastaanotto
   ( ei työterveyslääkärikäyntejä )
    Ta n 80
     Tt   n 800
Taloutemme
Tähän saakka tulomme ovat kattaneetmenomme.
Tämä vuosi näyttää taloudellisesti tiukaltaalkukuukausien valossa.
Selkeä tavoitteemme on välttääkuntalaskutus.
Kuntoutuskoordinaattori
JIK ky:n ja kuntien työntekijöitäpalvelemaan.
Yhteiskunnan tarve on työurienpidentäminen ja työssä jatkamisenkaikkinainen tukeminen eläkeikään saakka
Tukee esimiehiä varhaisen tukimallinmukaisessa toiminnassa.
Etsii mahdollisuuksia työelämässäjatkamiseen