OKM_1
4.4 Yhteismitallista jayhteentoimivaa tietoa hyödyntävienpalveluiden tuottaminen s.15
5. Toimenpiteet s.15
OKM_1
Yhteiset tietojärjestelmät?
Korkeakoulut päättävät itse omien strategisten tavoitteidensa nojalla,mitä palveluita ne yhdessä tai erikseen tuottavat. Korkeakoulutpäättävät itse minkälaisia tietovarastoratkaisuja käyttävät.
RAKETTI-OPI hanke on päätynyt siihen, että yhteistä Oodin jaWinhan kaltaiset opiskelijarekisterijärjestelmät korvaavantietojärjestelmän toteuttamista ei tavoitella hankkeessa. Järjestelmiätoteutetaan moduuleittain ja korkeakoululähtöisesti erilaisissayhteistyökokoonpanoissa noudattaen yhteistä opiskelun ja opetuksentukitoimintojen tavoitetilan viitearkkitehtuuria (ARKKI)
Myöskään tutkimushallinnon osalta ei ole näköpiirissä yhteisentutkimushallinnon tietojärjestelmän toteuttamista RAKETTI-hankkeessa.
OKM_1
RAKETTI hankkeessa toteutettavat
Suurin RAKETTI -hankkeessa sen loppuaikana toteutettavatietojärjestelmäprojekti on korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannontoteuttaminen.
Lisäksi RAKETTI-OPI –hankkeessa toteutetaan yksittäisiäjärjestelmämoduuleja (toimenpide T2.3), ja mahdolliset muut sovittavatjärjestelmäprojektit
Tehtyä:
Tietovarastopalvelu tarjolla
Vipunen
XDW Tietomalli, ARKKI, Kartturi, useita selvitysraportteja,yhteistyörakenteet…
OKM_1
Toimenpidetaulukko
Toimenpiteet on koottu koontitaulukkoon, jonka liitteenä ontoimenpiteiden tarkempi kuvaus. Koontitaulukoissatoimenpidekohtaisesti todetaan asettaja, joka on toimenpiteen tilaajaja valtuuttaja. Asettajan lisäksi kuvataan vastuutaho toimenpiteenohjaamisessa.
Mustalla merkittyjen toimenpiteiden toteuttamisesta on päätetty tai neovat OKM:n alustavan näkemyksen mukaan välttämättömiä. Sinisellämerkityt ovat optioita, joiden toteuttaminen, tekotapa tai tarkempimäärittely on avoinna.
OKM_1
T1
Korkeakoululaitoksenkokonaisarkkitehtuurinhallinta jayhteentoimivuuden jayhteismitallisenraportoinnin määritystenylläpito ja koordinaatio(Arkkitehtuuriryhmä):
Ks. muistion kohta 4.3: Toiminnassa tärkeitäovat erityisestii.  yhteisten toimenpiteiden ja arkkitehtuurinyhteensovittamisesta julkisen hallinnonkokonaisarkkitehtuurityön muidentoimijoiden kanssa,ii. opintohallinnon, tutkimushallinnon,tukipalveluiden (talous ja henkilöstöhallinto)ja  tietohallinnon ja toisaalta OKM:ntiedonkeruutoiminnan välisten kysymystenkäsittely ja koordinaatio, sekäiii. yhteentoimivuuden ja yhteismitallisenraportoinnin määritysten ja kuvaustentuottamisen koordinaatio, julkaisu, ylläpitoja menetelmät
OKM_1
T2
Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden tietohallinnonkehittäminen (OPI)
T2.1
Yhteentoimivuuden ja yhteismitallisen raportoinninmääritykset ja kuvaukset
T2.2
Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluidenviitearkkitehtuurin (ARKKI) kehittäminen ja ylläpitäminen.
T2.3
RAKETTI-OPI-LVI ja -MAKSU-projektit
T2.4
Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannonjatkokehittäminen opintohallinnon tarpeisiin.
T2.5
Korkeakoulujen opiskelijarekisterien käytännesääntöjen(HetiL 42§) luominen
OKM_1
T3
Tutkimuksen tietohallinnon palveluiden kehittäminen(TUTKI)
T3.1
Yhteentoimivuuden ja yhteismitallisen raportoinninmääritykset
T3.2
Korkeakoulujen tutkimuksen tietohallinnon palveluidenkokonais/viitearkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpitäminen
T3.3
Valtakunnallisen julkaisurekisterin ylläpitäminen jajatkokehitys
OKM_1
T4
Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen (TIEHA),talous ja henkilöstöhallinnon yhteistyö
T4.1
Yhteentoimivuuden ja yhteismitallisen raportoinninmääritykset ja kuvaukset tukipalveluiden alueella (IT,talous, henkilöstö, tilat) osa-alueella
T4.2
Korkeakouluissa käytössä olevien tietojärjestelmien jamuiden ICT-palveluiden palvelu/järjestelmäkartta
T4.3
Korkeakoulujen kannalta merkittävät ICT-projektit kattavanhankesalkun ylläpitäminen
T4.4
RAKETTI-VIRTA -projekti: Korkeakoulujenvaltakunnallisen tietovarannon toteuttaminen jakäyttöönotto
T4.5
Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannonjatkokehittäminen viranomaistarpeisiin
T4.6
Korkeakoulujen henkilöiden yksilöintipalvelu
OKM_1
T5
Yhteistyön koordinointi (Johtoryhmä)
T5.1
Korkeakoujen valtakunnallisen tietovarannon ylläpito
T6
Koodistopalvelun kehittäminen
T7
Vipunen
T8
Korkeakoulujen hakujärjestelmien uudistaminen(KSHJ)
T9
Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA)