etusivu_kuva2
suomi_logo
Ministeriöverkoston kokous
11.6.2008
Kohti kestävää tuottavuuttatyöelämän laatu, innovaatiot ja tuottavuus -hankkeenkäynnistäminen
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
2
Käynnistettävän ohjelman peruspalikat
Innovaatiot
 
Työelämänlaatu
Tuottavuus
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
3
Mitä tavoitellaan hankkeen tasolla
1.Työelämän laadun, innovaatioiden ja tuottavuustoimenpiteidenentistä tiiviimpää yhdistämistä
tuetaan jo käynnissä olevien tai käynnistyvien hankkeiden etenemistä
kehitellään uusia käytäntöön vietäviä ja monistettavissa olevia ideoita
viedään mm. palvelukeskustyötä eteenpäin (tiiviimpi yhteydenpito suoraanvirastoihin – tuki & ohjaus)
2.Tuottavuusohjelman ja konserniohjauksen viestinnän kehittymistäsekä organisaatioiden sisällän että ulospäin
saatetaan talous- ja henkilöstöasioista sekä strategisesta kehittämisestävastaavat ”saman pöydän ääreen”
hankintaan lisätietoa tuottavuushankkeiden toteutuksesta sekä vaikutuksista(tuottavuus, laatu, henkilöstön motivaatio ja työhyvinvointi jne.)
lisätään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa
3.Valtionhallinnon työnantajaimagon kohentumista
Uudistuva ja ajan hermolla oleva
Ei ”Taantuva ja hupeneva”
=> em. pohjalta lisääntyvää yhteistä ymmärrystä ja tahtoa uudistua jauudistaa
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
4
Mitä tavoitellaan työyhteisötasolla
kumppanuutta, osallisuutta ja organisoitua yhteistyötä
osaamisen lisääntymistä (sekä organisaatioiden että yksilöiden)
innovaatioita, jotka johtavat käytännön uudistuksiin ja jotka ovatmonistettavissa muualle hallintoon
hyvinvoivia, innostavia ja muutoksiin positiivisesti suhtautuviatyöyhteisöjä
toimintatapojen muutosta
tuottavuuden paranemista
pitkän tähtäimen vaikuttavuutta
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
5
Toimijat
Käynnistäjä ja organisaattori
VM
Tekijät
Ministeriöt hallinnonalansa strategisina johtajina ja uudistajina
Valtiokonttori (ml. uusi Henkilöstöpalvelut -toiminto)
Yhteistyökumppanit
mm. työntekijäjärjestöt
Tukijat
Työterveyslaitos, Tykes-ohjelma, eri alojen asiantuntijat javalmentajat...
Kohderyhmät
työyhteisöt
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
6
Kukin ministeriö nimeää hankekokonaisuuteen yhden hankkeenhallinnonalaltaan
kootaan osaamista ja rahoitusta hankkeiden käytännön toteutuksen tueksi
luodaan hankkeiden toteutumisen seurantaa ja arviointia varten yhtenäinenviitekehys
varmistetaan hankkeiden toteutumisen edellytykset (ml. hyvä johtaminen,viestintä ja onnistunut yhteistyö)
Ministeriöiden talous- ja henkilöstöasioista sekä strategisestakehittämisestä vastaavat virkamiehet muodostavat kehittäjäverkoston,joka
johtaa, tukee ja arvioi em. hankkeiden käytännön toteutusta
etsii ja tuottaa uusia ideoita ja avauksia käytäntöön vietäviksi uudistuksiksi
vaihtaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä yli hallinnonalarajojen
Toimintatavat
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
7
 
Henkilöstövoimavarat
Rakenteiden
kehittäminen
Prosessien
kehittäminen
Johtamisen
kehittäminen
Osaaminen
Työhyvinvointi
Palkitseminen
Toimintakyvyn ja
suorituksen johtaminen
Vaikuttavuus
Tuottavuus
Taloudellisuus
Laatu
Valtionhallinnon työelämän innovaatio- ja kehittämisverkosto- ”toimintaympäristö I”
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
8
Työskentelyn rakenteet, sisällöt ja toimintatavat
VM
OPM
MMM
OM
STM
VNK
UM
TEM
LVM
PLM
SM
YM
Hallinnonalojen hankkeet
TUKEE
JOHTAA
SEURAA JAARVIOI
    VERKOTUTAAN
 
        INNOVOIDAAN
 
     KEHITETÄÄN,
     UUDISTETAAN
vaikuttavuus
    tuottavuus
               taloudellisuus
                         laatu
prosessit
rakenteet
johtaminen
osaaminen
työhyvinvointi
palkitseminen
Ministeriöistä koostuva kehittäjäverkosto
pp.kk.vvvv
Osasto
Ministeriöverkosto
kuviot
11.6.2008
VM nimilogo
9
Etenemisaikataulu
valmistellaan kevään aikana
”organisoidutaan”
täsmennetään tavoitteet ja toimintamuodot
hankitaan ”sparraajat”
käynnistetään syksyllä 2008