OPPIVA OPS –prosessi
Turun esi- japerusopetuksessa
2014 – 2015
OPPIVA OPS 2014 - 2015
Palvelun tuottajat:
Ulla Rasimus, PRO koulutus ja konsultointi
 Leena Nousiainen, Rondo Training
OPPIVA OPS 7.8.2014
OPPIVA OPS –prosessin kokonaisuus
Mikä on koulun OPPIVA OPS -valmennusryhmän rooli ja keitä siihenkuuluu ?
Miten esiopetus on mukana OPPIVA OPS –prosessissa?
Millainen on johtoryhmän rooli prosessissa?
OPPIVA OPS 2014 - 2015
Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremminkasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka
edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta
vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toistenkanssa
edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisenosaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästäosaamisen tasosta
luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?
IRMELI HALINEN
3
Mitä?
Miten?
Miksi?
Miksi uudistumista tarvitaan?
Miksi?
Koulua ympäröivä maailma muuttuu,muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksenrakenteissa
Mitä?
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaosaaminen ja yleissivistyksen sisältö muuttuu
Miten?
Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa jatoimintakulttuuria on tarpeen pohtia
IRMELI HALINEN
OPPIVA OPS –prosessin valmennusosiot javaiheet
Kevät2014
Kaupunkitaso
Kartoitus-ja tavoite-
KuntienOPS –JOHTORYH -MILLE
Syksy2014
Lähipäivä
KoulujenOPPIVA OPSJOHTORYH-MILLE =
VALMEN-NUSRYH-
Syksy2014
Syksy2014
Syksy2014
Kevät2015
Kevät2015
Kevät2015
Syksy2015
Syksy2015
Ulla Rasimus & Leena Nousiainen
KapunkitasonOPS-ohjausryhmät
KaupunkitasonOPS-ohjausryhmät
KaupunkitasonOPS-ohjausryhmät
IRMELI HALINEN
Muutos antaamahdollisuuden
miettiä työnlähtökohtia, tavoitteita,toteuttamista…
Paikallisesti ratkaistavia asioita
IRMELI HALINEN
Miten työ organisoidaan jaresursoidaan
Miten yhteistyö rakennetaan –miten erityisesti oppilaat jahuoltajat saadaan mukaan
Miten määritellään opetuksenarvoperusta ja tehtävä
Miten pohditaanoppimiskäsityksen vaikutusta
Miten opetuksen ja kasvatuksentavoitteet täsmennetään;erityisesti laaja-alainenosaaminen
Miten oma toimintakulttuurilinjataan
Miten toimintakulttuuri toteutuukoulutyön käytännönjärjestämisessä
Miten oppimisen ja koulunkäynnintuki ja oppilashuolto järjestetään
Miten oppilaan arviointitoteutetaan ja turvataan senyhdenvertainen toteutuminen
Miten kieli- ja kulttuuriryhmienopetus järjestetään
Miten siirtymävaiheet javuosiluokkakokonaisuudettoimivat
Miten oppiaineiden tavoitteet jasisällöt tarkennetaan ja jaetaanvuosiluokittain
Koulun OPPIVA OPS –prosessinorganisoitumisrakenne
Ulla Rasimus & Leena Nousiainen
OPPIVAOPS –valmennus-ryhmä
Rehtori(vetäjä)
Koulun ops -ryhmä
OPPIVA OPS –valmennusryhmäntehtävät:
Suunnitella, toteuttaa ja seurata oman koulun/ kunnan ops –prosessia
Valmentaa ja sitouttaa työyhteisöä /työyhteisöjä uudenlaisten toimintatapojenkokeiluun ja pilotointiin
Toimia rehtorin ja johtoryhmän tukenakoulujen toimintakulttuurin muutoksessa
Ulla Rasimus & Leena Nousiainen
OPPIVA OPS –prosessin vaiheet
Prosessi koostuu sekä lähipäivistä (9) että omilla kouluilla suoritettavastakonkreettisesta OPS-työstä = välitehtävät.
 
Lähipäivien aikana koulujen OPS-valmennusryhmät saavat työkaluja,joiden avulla OPS -prosessia toteutetaan kouluilla.
Välitehtävät toteutetaan aina sekä työyhteisö- että luokkatasolla.Välitehtävät tukevat oppilaiden kanssa oppimaan oppimis- ja sosiaalisiataitoja ja ryhmän / luokan ryhmädynaamista toimivuutta.
Opettajatasolla välitehtävät tukevat opettajan oppimisenasiantuntijuutta, pedagogista johtajuutta luokassa, yhteistyötaitoja jatyöyhteisötaitoja.
Ulla Rasimus & Leena Nousiainen