kansi_yliopisto
4.3. Kandidaatin tutkielma jatutkielmaopinnot (10 op)4.3. Kandidaatin tutkielma jatutkielmaopinnot (10 op)
Ryhmäkokoontuminen
Martin Ubani, FT, TM
Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori
SOKLA
rgb-vaaka-logo
I Seminaarikerran ohjelma
Tavoitteet
Järjestäytyminen
Tutkielmien alustavat aiheet
Yleiset käytännöt
Seminaarikokoontumiset, työskentely ja läsnäolo
Ohjaaminen
Tehtävänanto: Aiempaan tutkimukseen tutustuminen,tutkimussuunnitelmatyön aloittaminen
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Tavoitteet
martin.ubani@helsinki.fi
Yleiskuvaus (tutkintovaatimukset)
Kurssin tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää:
tutkimusprosessin vaiheet
Opiskelijalla on valmiuksia:
tutkimusprosessin itsenäiseen suunnitteluun, toteuttamiseen jaarviointiin
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Seminaarien I ja II hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivistaläsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista. 
Toteutus ja työtavat 
Ryhmäopetus: 48 tuntia
Itsenäinen työskentely: 219 tuntia
Opintojakso koostuu seminaarityöskentelystä (syksy ja kevät) sekäyksin laadittavasta kandidaatin tutkielmasta. Seminaarissakäsitellään osanottajien laatimia tutkimussuunnitelmia ja esitelmienpohjalta tutkimustehtävän, tiedonhankinnan, aineiston analyysin jaraportin laadinnan ongelmakohtia.
rgb-vaaka-logo
Järjestäytyminen ja alustavat aiheet
Kuka olet?
Tutkimuksen alustava aihe ja motiivi
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Yleiset käytännöt: Työskentelyvaiheet
I jakso
Aikaisempaan kandidaatintutkielmaan tutustuminen jaesittely
Oman tutkimusaiheen hahmottaminen ja täsmentäminen
Omaan tutkielmaan liittyvän aiempaan kirjallisuuteenperehtyminen
Tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen
Tutkielman teoriaosuuden kokoaminen
Aineistonkeruun aloittaminen
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Yleiset käytännöt: Työskentelyvaiheet
II jakso
Kerätyn aineiston analysointi
Alustavien tulosten kokoaminen
Tutkimustulosten ja tulkintojen tarkentaminen
Täydentävän tutkimuskirjallisuuden lukeminen
Tutkimustulosten esittely seminaarissa
Tutkielman viimeisteleminen
Valmiin tutkielman palauttaminen
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Seminaarikokoontumiset ja läsnäolo
Aktiivinen läsnäolo
Sairastapauksessa 1. poissaolo sallittu
Töiden palautus: esitelmää edeltävä maanantaisähköpostilistalle
Seminaarin aikataulu
Muutokset
Uskontokasvatuksen symposiumi
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Ohjaaminen
Edistää ja tukee seminaarilaisen tutkimusprosessia
Ota rohkeasti yhteyttä
Vastaanotot, email, myös muu henkilökunta käytössä
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Eli lyhyesti syksyn aikana
Aiemman kandidaatin työn esittely
Oman tutkimussuunnitelman esittely
Aktiivisuus seminaari-istunnoissa
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Ohje kandidaatintyöhön tutustumista varten
Valitkaa parin kanssa (tai yksin) kirjastosta yksikasvatustieteen kandidaatin tutkielma ja tutustukaa siihen-pohtikaa, arvioikaa, ihmetelkää, perustelkaa
martin.ubani@helsinki.fi
rgb-vaaka-logo
Tutkimussuunnitelmatyön aloittaminen
Tutustu ohjeeseen
Kirjaa ohjeeseen omaa tutkimustasi koskevia muistiinpanojaja huomioita
Lopuksi tutkimussuunnitelman muotoa käsitellään yhdessä
martin.ubani@helsinki.fi
kansi_yliopisto