vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaaka_etusivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
OPS2016 –Koulu rakentaa tulevaisuutta
Unesco – ASPNET –koulujen seminaari
28.8.2014
Opetusneuvos Irmeli Halinen
Opetushallitus
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuvat opetussuunnitelmat
Yleissivistävä koulutus
Esiopetus
X
Perusopetukseen valmistava opetus(uudistettu 2009)
Perusopetus
X
Lisäopetus
X
Aikuisten perusopetus
X
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus
X
Lukiokoulutus
Aikuisten lukiokoulutus
Taiteen perusopetus
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulua ympäröivä maailma muuttuu
T
e
k
n
o
l
o
g
i
a
Tiedon määräja luonne
Ilmastonmuutos,luonto
    Talous
Työnluonne
Väestö
Yhteisöjen
monimuotoisuus
Lasten ja nuortenkasvuympäristö
Koulu
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Neljä avainta ops-uudistukseen
IRMELI HALINEN
   OPS
   2016
Muuttuva maailma
-ympäristö, globalisoituminen,
     talous, työelämä, teknologia,
     yhteisöjen monimuotoisuus
Muuttuva sivistyskäsitys
ja osaaminen
-laaja-alaisuus, eettisyys,
     kestävyys
-oppimisen taidot, tiedonhallinta
     ja vuorovaikutus
Muuttuva opetus
-oppimiskäsitys
-yhteistyö ja kokonaisuuksien
     rakentaminen
Oppilaan muuttuva rooli
-yhdessä tekeminen, osallistuminen
-tutkiva ja luova työskentely
Vaikutus lasten
kasvuympäristöihin
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
OPS2016
IRMELI HALINEN
   Kouluoppivanayhteisönä
Muuttuva maailma
-ympäristö, globalisoituminen,
     talous, työelämä, teknologia,
     yhteisöjen monimuotoisuus
Muuttuva sivistyskäsitys
ja osaaminen
-laaja-alaisuus, eettisyys,
     kestävyys,
-oppimisen taidot, tiedonhallinta
     ja vuorovaikutus
Muuttuva opetus
-oppimiskäsitys
-yhteistyö ja kokonaisuuksien
     rakentaminen
Oppilaan muuttuva rooli
-yhdessä tekeminen, osallistuminen
-tutkiva ja luova työskentely
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
	Oppilaan kokemus		Osaaminen		Toiminta-kulttuuri		Oppiminen
IRMELI HALINEN
 ARVOPERUSTA
TEHTÄVÄ
MUUTTUVA MAAILMA
MUUTTUVA MAAILMA
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen
IRMELI HALINEN
7
      Henkisen
   hyvinvoinnin
      kokemus
Ympäröivän
maailman
hahmottaminen
Arjen
hallinta
Itsensä kokeminen
merkitykselliseksi
Koulun merkitys
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  Perusopetuksen         arvoperusta
IRMELI HALINEN
 
Kulttuurinen
moninaisuus
rikkautena
Ihmisyys,
sivistys ja
demokratia
Kestävän
elämäntavan
välttämättömyys
Oppilaan
ainutlaatuisuus
ja oikeus
hyvään
opetukseen
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Perusopetuksentavoitteet jalaaja-alainenosaaminen- tiedot- taidot- arvot- asenteet- tahto
	Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot	Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu	Monilukutaito	Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen	Työelämä-taidot ja yrittäjyys	Osallistuminen ja vaikuttaminen	Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ihmisenä jakansalaisena
kasvaminen
Ihmisenä jakansalaisena
kasvaminen
Perusteluonnos 2.4.2014
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Käsitys oppimisesta
Oppilas on aktiivinen toimija
Myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen jauutta luova toiminta edistävät oppimista
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toistenkanssa – kielen ja vuorovaikutuksen merkitys,vertaisoppiminen
Oppiminen on prosessi
Oppimaan oppimiseen ohjaaminen
Oman oppimisprosessin hahmottaminen
Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnitteluja arviointi
Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa
	Oppiva yhteisö
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
LAIT, ASETUKSET
PAIKALLISET
OPETUSSUUNNITELMAT
OPETUSSUUNNITELMANPERUSTEET
VALTIONEUVOSTONASETUKSET
OPETUS JA OPISKELU
OPPIMINEN
Opetussuunnitelmakoulutuksenohjausjärjestelmänytimessä
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremminkasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka
edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta
vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa
edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisenkehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta
luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?
Mitä?
Miten?
Miksi?
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 Oppimisen ilovoisisyntyäihmettelystä jaoival  oivaltamisesta
C:\Users\ophirha\Desktop\11_kuva_poika_kallo.jpg
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Se, mitäopiskeltaisiin,auttaisiymmärtämäänmaailmaa ja itseä
C:\Users\ophirha\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn\10_kuva_pojat_kemia.jpg
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Verkkosivut:oph.fi/ops2016
Etusivun uutiset
Tavoitteet
Aikataulu
Työryhmät
Paikallisentyön tuki
Perusteluonnokset
Taustamateriaalit
Blogi
IRMELI HALINEN
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos!
C:\Users\ophirha\Desktop\08_kuva_pojat_koris_Hyvinvointi.jpg
C:\Users\ophirha\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\K8SOBGNR\OPS2016_logo_suomi_rgb_220812.jpg
IRMELI HALINEN