C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Vaarojen tunnistaminen jaarviointi
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Yleistä
Työntekoon liittyy aina erilaisia vaaroja janiistä seuraavia riskejä, jotka kuvaavatvaaran suuruutta
Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvätvaaratekijät on työturvallisuuslain mukaantunnistettava ja selvitettävä järjestelmällisestija säännöllisin välein
Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat onpyrittävä poistamaan
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Jos kaikkia työpaikalla tunnistettuja vaaroja eiheti voida poistaa, on arvioitava niidenmerkitys työntekijöiden turvallisuudelle jaterveydelle
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi voidaantehdä työpaikalla itse. Jos  työnantajalla eiitsellään ole siitä tarpeeksi asiantuntemusta,on käytettävä päteviä, ulkopuolisiaasiantuntijoita
Yleistä
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Vaarojen tunnistaminen
Vaarojen tunnistamisen avulla pyritäänselvittämään mitkä tekijät työssä aiheuttavatvaaraa työntekijöiden terveydelle ja/taiturvallisuudelle
Tarkoituksena on ennakoida vaarojen syntymistäja siten ehkäistä työtapaturmia jo etukäteen
Työn vaarojen tunnistaminen aloitetaanluetteloimalla työpaikalla tehtävät työt,miettimällä mitä missäkin työpisteissä tehdään,mitä vahinkoja missäkin työpisteessä voitapahtua ja voiko työntekijöille aiheutua niistävaaraa
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Vaarat tulee selvittää kaikista työpaikallatehtävistä eri töistä ja työpisteiltä sekäkaikkien työntekijöiden osalta niin kattavastikuin se on mahdollista
Vaarojen tunnistamisessa kannattaa myössamalla kirjata ylös jo toteutettujatoimenpiteitä sekä nykyistä varautumistavaarojen osalta, sillä vaara saattaa jo ollanäiden toimien avulla hallinnassa
Vaarojen tunnistaminen
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Vaarojen riskien arviointi
Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on siispyrittävä poistamaan kokonaan
Jos työn vaaroja ei kuitenkaan voida hetipoistaa, on arvioitava niiden merkitystyöntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelleeli on arvioitava vaarojen riskit
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Vaarojen riskien arviointi perustuu niidensuuruuden määrittämiseen
Suuruuden määrittämiseen kuuluu vaarallisentapahtuman esiintymistodennäköisyyden jamahdollisten seurausten vakavuuden arviointiriskimatriisin avulla
Suuruuden arvioinnin jälkeen mietitääntoimenpiteet, aikataulu(t) ja vastuuhenkilö(t)vaarojen riskien torjumiseksi taipienentämiseksi
Vaarojen riskien arviointi
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Riskimatriisi
Riskimatriisin avulla luokitellaan vaaranaiheuttaman riskin suuruus haitallisentapahtuman seurausten vakavuuden jaesiintymisen todennäköisyyden perusteella
Riski on valitun todennäköisyyden javakavuuden leikkauspisteessä olevan arvonsuuruinen
Riskin suuruus on välillä 1-5, joista 1 onpienin ja 5 suurin riski
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Riskimatriisi
C:\My Documents\bits\Facbanna.png
Jos riskin suuruus on 1, on riski niin pieni etteitoimenpiteitä tarvita
Jos riskin suuruus on 2, ei toimenpiteitä välttämättätarvita mutta tilannetta tulee seurata jatkossa
Jos riskin suuruus on 3, on ryhdyttävä toimenpiteisiinriskin pienentämiseksi.
Jos riskin suuruus on 4, on pienentäminenvälttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti
Jos riskin suuruus on 5, on riskin poistaminenvälttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaavälittömästi. Riskialtista työtä ei saa jatkaa ennenriskin poistamista
Riskimatriisi