logo_rgb
Ajankohtaista työurienpidentämisestä
23.5.2012
Ritva Partinen,
ylitarkastaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
logo_rgb
20.11.2014
Väestön huoltosuhde 1960 - 2050
Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2009
Huoltosuhde on lasten ja eläkeikäisten määrän suhde työikäisten (15 – 64 –v.)  määrään
logo_rgb
Työurien pidentäminen
Väestön huoltosuhde
Elinaika ja -odote pitenevät
Julkisen talouden tasapainon palauttaminen
Työvoiman saatavuuden turvaaminen
20.11.2014
logo_rgb
   Ehdotuksia
Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotuksetsosiaaliturvan uudistamiseksi 2009
Ahtelan Työelämä-ryhmän raportti 2010
Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönätyöryhmän raportti , STM 6/2011 (pj.Rantahalvari)
Työhyvinvointityöryhmän raportti, STM 4/2011 (pj. Kuuskoski )
Työttömien työkyvyn arviointi ja terveyspalvelut työryhmän raportti(pj. Kerminen )TEM 10/2011
Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoille  - Selvityshenkilönraportti - Markku Lehto - STM:n työryhmämuistio 2011:5
Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukset22.3.2012
20.11.2014
logo_rgb
20.11.2014
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -Sosiaali- ja terveysministeriönstrategiset valinnat
1.Hyvinvoinnille vahva perusta
-Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa
-Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla
-Elämän eri osa-alueet tasapainoon
-Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi
2.Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
-Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
-Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi
-Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat
-Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus
3.Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta
-Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
-Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa
logo_rgb
Jyrki Kataisen hallitusohjelmanpainopistealueet
I.Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisenehkäiseminen
Työ on parasta sosiaaliturvaa. Työmarkkinoita, verotusta jasosiaaliturvaa on kehitettävä osallisuuden ja työllisyydennäkökulmasta.  Tulevaisuuden menestys ja hyvinvointi nojaavatyhteiskunnan korkean työllisyysasteen, sosiaalisen eheyteen jatasa-arvoisuuteen.
II.Julkisen talouden vakauttaminen
Mahdollisimman moni työikäinen on työssä
III.Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvynvahvistaminen
Työttömien työkyvyn ylläpitoon ja työmarkkinavalmiuksienparantamiseen panostetaan. Työelämän joustavuutta sekäosatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoonkehitetään.
20.11.2014
logo_rgb
Poikkihallinnollinen syrjäytymistä, köyhyyttä jaterveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma
Tavoitteena luoda pysyvä toimintamalli, jollaeriarvoisuuden vähentämisestä tulee kiinteä osakaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa.
Kärkihankkeet:
Yhdenvertaisuus
Terveyden edistäminen
Työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen
Pienituloisten aseman parantaminen
Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen
Vahvistetaan ja uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita
Kansalaisyhteiskunnassa ja -järjestöissä on voimaa
20.11.2014
logo_rgb
Jyrki Kataisen hallitusohjelma 1
Työelämän kehittämisstrategia
parantaa työllisyysastetta, työelämänlaatua, työhyvinvointiaja työn tuottavuutta
Kansallinen yhteistyöhanke
TEKESin työorganisaatioiden kehittämisohjelma
julkisen sektorin työhyvinvointiohjelma
Poikkihallinnollinen selvitys- ja kehittämishanke
työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendien jarakennemuutosten selvittäminen
Johtamisen kehittämisverkosto
julkisen johtamisen laatukriteerit
ikäjohtaminen
20.11.2014
logo_rgb
Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2
Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työurienpidentämisessä.
Työkyvyttömyyden ehkäiseminen
Osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen
Terveyden edistämisen sekä terveydenhuollon jakuntoutuksen yhteistyön kehittäminen
Kehittäminen pohjautuu Työterveyshuolto- jaTyöhyvinvointi-työryhmien ehdotuksiin
Työttömien terveydenhuoltopalveluiden kehittäminen- työryhmän ehdotusten pohjalta
logo_rgb
Työryhmiä
Osatyökykyisten työllistymisen edistämisentoimintaohjelma;
mm. selvittää ja arvioida, mitkä asiat vaikeuttavat osatyökykyistentyöllistymistä, arvioida ja ehdottaa, miten sosiaali- javerolainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta osatyökykyisten työllisyyskohenisi, selvittää, miten työntekijän työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää
Toimikausi 16.4.2012-30.6.2013.
Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevatyöryhmä
mm. selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevanlainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita,
selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevanpalvelujärjestelmän rakenne ja lainsäädäntö,
selvittää asiakkaiden kannustimia sosiaalihuollontyöelämäosallisuutta tukevassa palvelujärjestelmässä,
Toimikausi 16.1.2012 - 31.12.2013.
20.11.2014
logo_rgb
Toteutettuja säädösmuutoksiatyöterveyshuollon näkökulmasta
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5§ muutos 1.1.2011
työkyky vahvemmin korvausperusteena
työterveyshuollon ehkäisevän toiminnan 60 % korvauksensitominen työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseentukeen
Terveydenhuoltolaki 1326/2010, voimaan 1.5.2011
järjestämissuunnitelma
järjestämissopimus
perusterveydenhuollon yksikkö
Kristiina Mukala 27.10.2011
logo_rgb
TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1§ 2mom)
Yhteistoimin edistää:
1.työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmienehkäisyä;
2.työn ja työympäristön terveellisyyttä jaturvallisuutta;
3.työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyätyöuran eri vaiheissa; sekä
4.työyhteisön toimintaa.
logo_rgb
Valtioneuvoston asetus hyväntyöterveyshuoltokäytännön periaatteista,työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden jaasiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001)muutosluonnos - Muutokset ja painotukset
Työterveysyhteistyö
Työpaikan tarpeista lähtevät tavoitteet
Resurssit tavoitteiden mukaisesti
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Osatyökykyiset
Mahdollisuudet työjärjestelyihin työntekijän työkyvynperusteella
Voimavarat kuormitustekijöiden rinnalla
Laatu ja vaikuttavuus; laatujärjestelmä
Koulutus; sosiaalivakuutuksen osaaminen
logo_rgb
SV-lain ja TTH-lain muutokset voimaan1.6.2012
30 pv - työnantajan ilmoitettava sairauspoissaolottyöterveyshuoltoon
60 pv - sairauspäivärahan hakuaika
90 pv - lausunto työhön paluun mahdollisuuksista:
työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevastatyökyvystä
työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijän jatyöterveyshuollon kanssa mahdollisuudettyönsopeuttamiselle
työntekijän toimitettava lausunto Kelalle.
SV-lain muutos 19/2012 ja TTH-lain muutos 20/2012 (HE 75/2011)
logo_rgb
helping hands.bmp
Työkyvyn tukiprosessi
 Työterveyshuollonsopimus
 Työterveyshuollontoimintasuunnitelma
 Työpaikantoimintakäytännöttyökyvyn ylläpitämisessä
 Sairauspoissa-olojenseuranta
 Työkyvyn varhainentuki
Työnantaja - työntekijä keskustelu
Työnantaja - työntekijä keskustelu
TYÖPAIKKA
TYÖPAIKKA
Työterveysneuvottelu
Selvitys työkuormituksesta
Työn mukauttamismahdollisuudet;
Työaika
Työjärjestelyt
Työkokeilu
Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksenmahdollisuudet
Osasairauspäiväraha
Lääkinnällinen, ammatillinen,sosiaalinen kuntoutus
30 pvTyönantajan ilmoitus TTH:lle
60 pvSairauspäivärahan haku
Kelan kuntoutustarvearvio
90 pvLausunto työhön paluunmahdollisuuksista
TYÖPAIKKA JA TTH
TYÖPAIKKA JA TTH
logo_rgb
Työsuojelu
Työpaikka
Terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Työnantaja
Työntekijä
Työterveyshuolto
Kuntoutus
YHTEISTYÖ
logo_rgb
Työterveyshuolto tärkeä terveyden ja työkyvyntukija
Työterveyshuollon uudelleen suuntaaminen
terveyden ja työkyvyn seuranta ja edistäminen
Työterveysyhteistyö
selvilläolemisen periaate, varautumisen periaate jaosallistumisen periaate
Terveydenhuollon yhteistyö
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksenvälillä
Laatu
Toiminnan tarpeenmukaisuus ja kohdentaminen
20.11.2014
logo_rgb
kuva 1 areena.png
Lähde: Niina Kuuva, ETK 2011
 
logo_rgb
Työpaikka keskeisessä asemassa
Työpaikan strategiaan terveys ja työkyky
Johtamisen ytimeen työkyky - määrätietoista jatavoitteellista toimintaa
Työhyvinvoinnin kehittäminen on työnantajanvastuulla
Työntekijöillä vastuu työkyvyn ja ammatillisenosaamisen ylläpitämisestä
Työterveysyhteistyön kehittäminen - tehtävien javastuiden konkretisointi
Työterveyshuolto vahva tukija
20.11.2014
logo_rgb
http://cartinafinland.fi/kuvapankki/imagebank/image/43/43103/Kurkiaura++-+Grus+grus.jpg
Kiitos !
20.11.2014